Utkast 2022-02-11

1. Innledning, historikk, referanser og definisjoner

1.1. Innledning

Dette dokumentet angir hvordan luftfartshindre skal registreres i Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) etter 1. juli 2022. Registreringsinstruksen er basert på produktspesifikasjon NRL rapportering og gir en nærmere spesifikasjon av hvordan ulike typer luftfartshindre skal registreres i NRL.

NRL er et digitalt register over menneskeskapte objekter som anses å utgjøre en risiko for luftfarten, spesielt i forbindelse med lavtflyging. Registeret forvaltes av Kartverket og er hjemlet i Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshindre (luftfartshinderforskriften) som forvaltes av Luftfartstilsynet. Forskriften pålegger den som eier et luftfartshinder å rapportere til NRL.

Endringsforskrift til luftfartshinderforskriften som ble vedtatt av Luftfartstilsynet 16. oktober 2020 innebærer en vesentlig utvidelse av mengden menneskeskapte objekter som regnes som luftfartshindre og som dermed må rapporteres til NRL. Endringsforskriften skjerper også inn kravene til nøyaktighet ved rapportering av luftfartshindre til NRL.

Forskriftsendringene trer i kraft fra 1. juli 2022. For luftfartshindre som er oppført før denne datoen er det gitt senere tidsfrister for rapportering, avhengig av luftfartshindertype (jf. §24 i endringsforskrift). Økningen i antallet objekter som anses for å være luftfartshindre gjør det nødvendig å tilpasse og effektivisere forvaltningen av luftfartshinderdata. Denne registreringsinstruksen med tilhørende produktspesifikasjon er en del av dette arbeidet.

Siden et utall ulike objekter kan være et luftfartshinder, er det ikke gitt at registreringsinstruksen gir en god beskrivelse av registrering av alle typer luftfartshindre. Kontakt Kartverket dersom du har spørsmål om hvordan et luftfartshinder skal registreres. Registreringsinstruksen vil bli oppdatert etter behov.

Dersom det er tvil om et konkret objekt er et luftfartshinder som må rapporteres til NRL, vises det til forskriftsdokumenter med tilhørende veileder. Ved ytterligere behov for avklaringer rundt hva som er å anse som et luftfartshinder, kontakt Luftfartstilsynet.

1.2. Endringslogg

Tabellen under viser en oversikt over når registreringsinstruksen har blitt endret.

Dato Versjon produktspesifikasjon Endringer

202X-XX-XXX

1.0

Første versjon

1.3. Referanser og definisjoner

1.3.1. Referanser

I dokumentet benyttes forkortede henvisninger til andre dokumenter, som angitt i tabellen nedenfor.

[E]

Endringsforskrift til luftfartshinderforskriften, med ikrafttredelse 1. juli 2022

[L]

Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder

1.3.2. Definisjoner

For definisjoner av egenskapsnavn som benyttes i denne registreringsinstruksen – f.eks. vertikal avstand (vertikalAvstand) – se produktspesifikasjon NRL rapportering.

Endemaster

Definisjon fra [L]:

Master som holder kablene på hver side av et luftspenn.

Se også Luftfartstilsynets forskriftsveileder.

Grunnriss

benyttes i dette dokumentet om punkter, vektorer og arealer i horisontalplanet (x og y / N og Ø).

Høyde

betegner i dette dokumentet et punkts høyde relativt til en bestemt vertikal referanseramme.

Høyde er i eksempelet nedenfor målt i høydesystemet NN2000. Høyde kan også måles relativt til andre referansesystemer – f.eks. en bestemt ellipsoidemodell.

Høyde er i dette eksempelet målt i høydesystemet NN2000. Høyde kan også måles relativt til andre referansesystemer – f.eks. en bestemt ellipsoidemodell.
Figur 1. Illustrasjon av høyde


Høydeinformasjon

benyttes i dette dokumentet om høyde/z-koordinat (inkludert informasjon om vertikal referanseramme som høyde forholder seg til), samt egenskapene høydereferanse og vertikalAvstand.

Knekkpunkt

benyttes i dette dokumentet om et koordinatfestet (stedfestet) punkt som definerer en kurve og ligger mellom kurvens endepunkter.

Bilde viser at alle mellomliggende punkt på en kurve er knekkpunkt, mens start- og sluttpunkt benevnes som endepunkt.
Figur 2. Illustrasjon av knekkpunkt


Luftlinje

En luftlinje kan omfatte en eller flere enkeltledninger/-kabler/-vaiere/-liner/-tau. I dette dokumentet benyttes «luftlinje» som samlebegrep for alle slike enkeltobjekt.

I figuren nedenfor vises følgende:

 • Til venstre: Her går det kun en luftlinje mellom de to endemastene. Denne luftlinjen utgjør et luftspenn.

 • I midten: Her ser vi tre luftlinjer som til sammen danner ett luftspenn mellom de to endemastene i bildet.

 • Til høyre: Her ser vi sju luftlinjer. Dette er en dobbel høgspentlinje som til sammen utgjør et luftspenn.

Luftlinjer
Figur 3. Eksempler på luftlinjer

I figuren nedenfor vises en luftlinje (zip-line) som utgjør et luftspenn:

Luftlinje
Figur 4. Eksempel på luftlinje


Luftfartshinder

Fra 1. juli 2022 regnes følgende som luftfartshinder, iht. [E]:

a. menneskeskapte objekter, midlertidige eller permanente, med en høyde på 15 meter eller mer over terreng eller vann. I områder for industri, næringsvirksomhet, bymessige eller tettbygde strøk regnes likevel objekter som luftfartshinder kun når de har en høyde på 30 meter eller mer. Dersom det er tvil om et objekt befinner seg innenfor et område for industri og næringsvirksomhet eller i bymessige og tettbygde strøk, kreves rapportering hvis objektet er 15 meter eller høyere.

b. signalførende og strømførende luftspenn med høyde inntil 15 meter over terreng eller vann.

c. luftspenn som ikke er omfattet av § 2 første ledd bokstav a eller b, uansett høyde, som krysser eller følger langs offentlig vei nærmere enn 10 meter fra veikanten.

d. taubaner, herunder skitrekk, skitau, stolheiser, svevebaner, zipliner og løypestrenger.

e. endemaster til luftspenn som nevnt i bokstav a til d, uansett høyde.

Se også Luftfartstilsynets forskriftsveileder.

Luftspenn

Fra 1. juli 2022 gjelder følgende definisjon, iht. [E]:

Ledninger, kabler eller vaiere strukket mellom to faste punkter.

Se også Luftfartstilsynets forskriftsveileder.

2. Generelt om krav til nøyaktighet

§5 i luftfartshinderforskriften stiller krav til nøyaktighet for luftfartshindre som skal registreres i NRL. Hvorvidt disse nøyaktighetskravene er oppfylt, skal angis ved registrering av relevant kodeverdi for den påkrevde egenskapen verifisertRapporteringsnøyaktighet. Det henvises til "Krav til nøyaktighet – grunnriss" og "Krav til nøyaktighet – høyde og vertikal avstand" i kapittel 4.2-4.6 i dette dokumentet for nærmere spesifikasjon av hvordan nøyaktighetskravene oppfylles for de enkelte luftfartshindertypene.

Merk at for luftfartshindre med vertikal avstand mindre enn 15 meter, er det ikke krav om å angi [høydeinformasjon] ved rapportering til NRL. Det er likevel full anledning til å angi høydeinformasjon for luftfartshindre med vertikal avstand mindre enn 15 meter, dersom denne informasjonen er tilgjengelig.

Luftfartshinderforskriften krever at et luftfartshinder skal rapporteres senest 30 kalenderdager før det settes opp. Dette medfører at opplysningene om hinderets stedfestingsdata (koordinater) og vertikal avstand må hentes fra plandata ved første gangs registrering. Dersom det forventes at disse plandataene har nøyaktighet som vil tilfredsstille forskriftens §5, angis dette ved å benytte relevant kodeverdi for verifisertRapporteringsnøyaktighet. Dersom luftfartshinderets endelige stedfesting eller vertikal avstand avviker fra tidligere registrerte plandata, må disse oppdateres.

3. Objekttyper og egenskaper

3.1. Luftfartshindertyper

Her listes ulike objekttyper med henvisning til kapittel der det finnes beskrivelse av registrering for den aktuelle objekttypen.

Luftfartshindertype Objekttype Se kapittel

Bardun

NrlLuftspenn

Kapittel 3.2

Bru

NrlLinje

Kapittel 3.5

Bygning

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Demning

NrlLinje

Kapittel 3.5

Flaggstang

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Forankret ballong

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Fornøyelsesparkinnretning

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Fyrtårn

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Gjerde

NrlLinje

Kapittel 3.5

Gondolbane

NrlLuftspenn

Kapittel 3.2

Hopptårn

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Kjøletårn

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Kontaktledning

NrlFlate

Kapittel 3.6

Kontrolltårn

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Kraftverk

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Kran

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Kuppel

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Ledning, Ekom

NrlLuftspenn

Kapittel 3.2

Ledning, høgspent

NrlLuftspenn

Kapittel 3.2

Ledning, kontaktledning

NrlLuftspenn

Kapittel 3.2

Ledning, lavspent

NrlLuftspenn

Kapittel 3.2

Løypestreng

NrlLuftspenn

Kapittel 3.2

Mast, belysning

NrlMast

Kapittel 3.3

Mast, Ekom

NrlMast

Kapittel 3.3

Mast, høgspent

NrlMast

Kapittel 3.3

Mast, kontaktledning

NrlMast

Kapittel 3.3

Mast, lavspent

NrlMast

Kapittel 3.3

Mast, målemast

NrlMast

Kapittel 3.3

Mast, radio

NrlMast

Kapittel 3.3

Mast, taubane

NrlMast

Kapittel 3.3

Mast, tele

NrlMast

Kapittel 3.3

Monument

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Navigasjonshjelpemiddel

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Petroleumsinnretning

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Pipe

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Raffineri

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Silo

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Skitrekk

NrlLuftspenn

Kapittel 3.2

Sprengningstårn

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Stolheis

NrlLuftspenn

Kapittel 3.2

Tank

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Taubane

NrlLuftspenn

Kapittel 3.2

Transformatorstasjon

NrlFlate

Kapittel 3.6

Tårn

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Vaier

NrlLuftspenn

Kapittel 3.2

Vanntårn

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Vindturbin

NrlPunkt

Kapittel 3.4

Zip-line

NrlLuftspenn

Kapittel 3.2


3.2. Luftspenn

Objekttype

NrlLuftspenn

Definisjon produktspesifikasjon

Objekt som er representert som et luftspenn i NRL

Henvisning til luftfartshinderforskriften og veileder

 • §2 første ledd bokstav a-d [E]

 • §3 h [E]

Geometritype

Kurve

Registreringsmetode

Enkeltpunkt i sekvens

Tilleggsbeskrivelse

Et luftspenn beskriver den geografiske representasjonen av en eller flere luftlinjer mellom to påfølgende forankringspunkter, vanligvis endemaster.

Luftspenn registreres som ei rett linje mellom to påfølgende endemaster eller andre forankringspunkt.

Det er tillatt å registrere to eller flere påfølgende luftspenn som ett sammenhengende geografisk objekt i form av én kurve, under forutsetning av at samtlige egenskaper (unntatt posisjon) er felles for disse luftspennene. For et konkret eksempel, se [Luftspenn med endemaster 1].

Hvis toppline (f.eks. jordleder) henger over de strømførende luftlinjene, regnes denne som del av luftspennet.

Et luftspenn kan ikke være bredere enn 25 meter. Dersom luftspennet er bredere enn 25 meter eller avstanden til nærmeste parallelle luftlinje er større enn 15 meter, skal luftlinjene registreres som to separate luftspenn. Se Figur 10.

Anleggseiere som har flere typer luftlinjer (f.eks. eKom og lavspent) som går mellom de samme endemastene, kan registrere disse som ett luftspenn. I slike tilfeller skal luftspennType for luftlinjen som henger øverst registreres. Dette gjelder imidlertid ikke der det henger toppline (jordleder) over de strømførende luftlinjene – i slike tilfeller registreres den luftspennType som gjelder for de strømførende luftlinjene.

Merk at eier av endemaster til luftspenn skal registrere disse. Se Kapittel 3.3 for instruks for registrering av endemaster.

Grunnrissreferanse

Senterlinje luftspenn mellom luftspennets to endepunkter.

Krav til nøyaktighet – grunnriss

Grunnrisskoordinater for luftspenn skal ikke avvike mer enn 5 meter fra luftspennets faktiske endepunkter. Se Figur 5.

Høydereferanse

Toppen av innfestingspunktene for øverste luftlinje som er del av luftspennet.

Krav til nøyaktighet – høyde og vertikal avstand

For luftspenn der høydeinformasjon registreres:

 • Høydekoordinater for luftspenn skal ikke avvike mer enn 5 meter fra den faktiske toppen av innfestingspunktene for øverste luftlinje som er del av luftspennet.

 • Angitt vertikal avstand for luftspenn skal ikke avvike mer enn 2 meter fra faktisk vertikal avstand.

3.2.1. Egenskapstabell for objekttype: NrlLuftspenn

Navn: Type: Mult.: Betingelse:

status

«CodeList» Status

[1..1]

verifisertRapporteringsnøyaktighet

«CodeList» VerifisertRapporteringsnøyaktighet

[1..1]

komponentident

CharacterString

[0..1]

referanse

«dataType» Komponentreferanse

[0..1]

referanse.kodesystemversjon

CharacterString

[0..1]

referanse.komponentkodesystem

CharacterString

[0..1]

referanse.komponentkodeverdi

CharacterString

[1..1]

navn

CharacterString

[0..1]

vertikalAvstand

Real

[0..1]

Påkrevd for luftspenn med vertikal avstand lik eller høyere enn 15 meter.

luftfartshindermerking

«CodeList» Luftfartshindermerking

[0..1]

Merking skal angis hvis hinderet er merket.

luftfartshinderlyssetting

«CodeList» Luftfartshinderlyssetting

[0..1]

Lyssetting skal angis hvis hinderet er lyssatt.

materiale

«CodeList» Materiale

[0..1]

datafangstdato

Date

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[0..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

[0..1]

Påkrevd for luftspenn med vertikal avstand lik eller høyere enn 15 meter.

informasjon

CharacterString

[0..1]

luftspennType

«CodeList» LuftspennType

[1..1]

beliggenhet

GM_Curve

[1..1]

anleggsbredde

Real

[0..1]

Påkrevd for luftspenn som er bredere enn 10 meter.

friseilingshøyde

Real

[0..1]

nrlMast

«FeatureType» NrlMast

[0..2]

3.2.2. Eksempler

3.2.2.1. Registrering av geometri for NrlLuftspenn
Grunnrisskoordinater for luftspenn skal ikke avvike mer enn 5 meter fra luftspennets faktiske endepunkter.
Figur 5. Grunnrisskoordinater for luftspenn skal ikke avvike mer enn 5 meter fra korrekte koordinater for luftspennets endepunkter.


Eksempel på registrering av luftspenn (ledning, høyspent) som har vertikal avstand lik 15 meter eller høyere.
Figur 6. Eksempel på registrering av luftspenn (ledning, høyspent) som har vertikal avstand lik 15 meter eller høyere.


Eksempel på registrering av luftspenn (ledning, lavspent) i kun grunnriss, noe som er tillatt for luftspenn med maksimal vertikal avstand mindre enn 15 meter.
Figur 7. Eksempel på registrering av luftspenn (ledning, lavspent) i kun grunnriss, noe som er tillatt for luftspenn med maksimal vertikal avstand mindre enn 15 meter.


Eksempel på registrering av luftspenn (ledning, kontaktledning) i kun grunnriss, noe som er tillatt for luftspenn med vertikal avstand mindre enn 15 meter.
Figur 8. Eksempel på registrering av luftspenn (ledning, kontaktledning) i kun grunnriss, noe som er tillatt for luftspenn med vertikal avstand mindre enn 15 meter.


Eksempel på registrering av luftspenn (bardun) i kun grunnriss, noe som er tillatt for luftspenn med vertikal avstand mindre enn 15 meter.
Figur 9. Eksempel på registrering av luftspenn (bardun) i kun grunnriss, noe som er tillatt for luftspenn med vertikal avstand mindre enn 15 meter.


I tilfeller hvor største avstand mellom nærmeste luftlinjer er mer enn 15 meter, skal hver enkelt luftlinje registreres som et luftspenn.

Eksempel på registering der avstanden mellom luftlinjene er mer enn 15 meter.
Figur 10. Eksempel på registering der avstanden mellom luftlinjene er mer enn 15 meter.


For luftspenn som registreres med høydeinformasjon, skal høyden (z-koordinat) angis på toppen av innfestingspunkt for øverste luftlinje som er del av luftspennet.

Illustrasjon av hvor høyde skal registreres for luftspenn (ledning, høyspent)
Figur 11. Illustrasjon av hvor høyde (z-koordinat) skal registreres for luftspenn (ledning, høyspent).
3.2.2.2. Registrering av vertikal avstand for NrlLuftspenn

Vertikal avstand for luftspenn er største vertikale avstand mellom bakke-/vannoverflate og øverste luftlinje i luftspennet.

Vertikal avstand for NrlLuftspenn over terreng
Figur 12. Vertikal avstand for NrlLuftspenn over terreng


Vertikal avstand for NrlLuftspenn som går over sjø eller regulert vann skal måles fra middelvannstand (sjø) eller laveste reguleringsvannstand.
Figur 13. Vertikal avstand for NrlLuftspenn som går over sjø eller regulert vann skal måles fra middelvannstand (sjø) eller laveste reguleringsvannstand.
3.2.2.3. Registrering av anleggsbredde for NrlLuftspenn

Når et luftspenn har en anleggsbredde større enn 10 meter, skal luftspennets maksimale anleggsbredde angis.

For egenskapen
Figur 14. For egenskapen anleggsbredde skal maksimal anleggsbredde angis, noe som for luftspennet (heltrukken blå linje) i eksempelet vil være 20 meter.

3.3. Mast

Objekttype

NrlMast

Definisjon produktspesifikasjon

Objekt som er representert som ei mast i NRL

Henvisning til luftfartshinderforskriften og veileder

 • §2 første ledd bokstav a og e [E]

 • §3 c (definisjon av endemast) [L]

Geometritype

Punkt

Registreringsmetode

Enkeltpunkt

Tilleggsbeskrivelse

En mast kan enten være én stolpe, én fagverksmast eller en mer massiv konstruksjon i form av et radio-/TV-tårn.

Der hvor flere stolper er knyttet sammen med traverser er hele konstruksjonen å regne som én mast. Hvis flere stolper geografisk står i nærheten av hverandre, men ikke fysisk er knyttet sammen, altså ikke mekanisk påvirker hverandre, skal de registreres som to eller flere master.

Endemaster skal registreres uansett vertikal avstand. Master som ikke forankrer luftspenn skal kun registreres dersom de har vertikal avstand lik eller større enn 15 meter (30 meter innenfor områder omtalt i forskriftens §2 første ledd bokstav a).

Merk at det bare er eier av endemast som skal registrere denne.

Der hvor to eller flere luftspenn er hengt opp i en og samme mast, skal masten kun registreres en gang og ikke som en separat endemast for hvert luftspenn. Samme mast skal ikke registreres flere ganger.

Grunnrissreferanse

For mast som ikke er endemast: topp mast.

For endemast: krysningspunkt mellom mast og luftspenn

Krav til nøyaktighet – grunnriss

Grunnrisskoordinater for mast skal ikke avvike mer enn 5 meter fra grunnrissreferansen. Se Figur 15.

Høydereferanse

Topp eller fot mast

Krav til nøyaktighet – høyde og vertikal avstand

For master der høydeinformasjon registreres:

 • Høydekoordinat skal ikke avvike mer enn 5 meter fra mastens faktiske fot- eller toppunkt.

 • Vertikal avstand skal ikke avvike mer enn 1 meter fra faktisk vertikal avstand.

3.3.1. Egenskapstabell for objekttype: NrlMast

Navn: Type: Mult.: Betingelse:

status

«CodeList» Status

[1..1]

verifisertRapporteringsnøyaktighet

«CodeList» VerifisertRapporteringsnøyaktighet

[1..1]

komponentident

CharacterString

[0..1]

referanse

«dataType» Komponentreferanse

[0..1]

referanse.kodesystemversjon

CharacterString

[0..1]

referanse.komponentkodesystem

CharacterString

[0..1]

referanse.komponentkodeverdi

CharacterString

[1..1]

navn

CharacterString

[0..1]

vertikalAvstand

Real

[0..1]

Påkrevd for mast med vertikal avstand lik eller høyere enn 15 meter.

luftfartshindermerking

«CodeList» Luftfartshindermerking

[0..1]

Merking skal angis hvis hinderet er merket.

luftfartshinderlyssetting

«CodeList» Luftfartshinderlyssetting

[0..1]

Lyssetting skal angis hvis hinderet er lyssatt.

materiale

«CodeList» Materiale

[0..1]

datafangstdato

Date

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[0..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

[0..1]

Påkrevd for mast med vertikal avstand lik eller høyere enn 15 meter.

informasjon

CharacterString

[0..1]

mastType

«CodeList» MastType

[1..1]

posisjon

GM_Point

[1..1]

horisontalAvstand

Real

[0..1]

nrlLuftspenn

«FeatureType» NrlLuftspenn

[0..*]

3.3.2. Eksempler

3.3.2.1. Registrering av geometri for NrlMast
Illustrasjon av krav til nøyaktighet i grunnriss for NrlMast. Registrert posisjon må maksimalt avvike 5 meter fra korrekt posisjon.
Figur 15. Illustrasjon av krav til nøyaktighet i grunnriss for NrlMast. Registrert posisjon må maksimalt avvike 5 meter fra korrekt posisjon.
3.3.2.2. Registrering av geometri for NrlMast som ikke forankrer luftspenn

Registrering kan gjøres ved objektets fot eller topp.

Eksempler på registrering av frittstående mast (mast, tele). Eksemplene viser registering med høydereferanse 'fot' og 'topp' – begge deler er tillatt.
Figur 16. Eksempler på registrering av frittstående mast (mast, tele). Eksemplene viser registering med høydereferanse 'fot' og 'topp' – begge deler er tillatt.


3.3.2.3. Registrering av geometri for NrlMast som er endemast

Registrering av endemast skal i grunnriss gjøres i krysningspunkt med luftspenn. Registrering i høyde kan gjøres ved mastas fot eller topp.

Eksempler på registrering av endemast (mast, høgspent). Eksemplene viser registering med høydereferanse 'fot' og 'topp' – begge deler er tillatt.
Figur 17. Eksempler på registrering av endemast (mast, høgspent). Eksemplene viser registering med høydereferanse 'fot' og 'topp' – begge deler er tillatt.


Eksempel på registrering av endemaster til luftspenn (mast, lavspent) i kun grunnriss, noe som er tillatt for NrlMast med vertikal avstand mindre enn 15 meter.�
Figur 18. Eksempel på registrering av endemaster til luftspenn (mast, lavspent) i kun grunnriss, noe som er tillatt for NrlMast med vertikal avstand mindre enn 15 meter.


Eksempel på registrering av endemaster til luftspenn (kontaktledningsmast) i kun grunnriss, noe som er tillatt for NrlMast med vertikal avstand mindre enn 15 meter.
Figur 19. Eksempel på registrering av endemaster til luftspenn (kontaktledningsmast) i kun grunnriss, noe som er tillatt for NrlMast med vertikal avstand mindre enn 15 meter.


Faste forankringspunkter for luftspenn som ikke er master, f.eks. bygninger, skal ikke registreres. NB! Dersom bygningen er 15 (30) meter eller høyere, skal den registreres som et NrlPunkt.
Figur 20. Faste forankringspunkter for luftspenn som ikke er master, f.eks. bygninger, skal ikke registreres. NB! Dersom bygningen er 15 (30) meter eller høyere, skal den registreres som et NrlPunkt.
3.3.2.4. Registrering av vertikal avstand for NrlMast

Vertikal avstand skal måles fra laveste underliggende terrengpunkt.

Registrering av vertikal avstand for NrlMast (mast, tele)
Figur 21. Registrering av vertikal avstand for NrlMast (mast, tele)
Registrering av vertikal avstand for NrlMast (mast, høgspent)
Figur 22. Registrering av vertikal avstand for NrlMast (mast, høgspent)
Registrering av vertikal avstand for NrlMast (mast, høgspent) som står i skrånende terreng.
Figur 23. Registrering av vertikal avstand for NrlMast (mast, høgspent) som står i skrånende terreng.
3.3.2.5. Registrering av horisontal avstand for NrlMast
Registrering av vertikal avstand for NrlMast (mast, høgspent) som står i skrånende terreng.
Figur 24. Registrering av horisontal avstand for NrlMast (mast, høgspent)

3.4. Punkthinder

Objekttype

NrlPunkt

Definisjon produktspesifikasjon

Objekt som er representert som et punkt i NRL.

Mast registreres ikke som NrlPunkt, men som NrlMast.

Henvisning til luftfartshinderforskriften og veileder

 • §2 første ledd bokstav a [E]

Geometritype

Punkt

Registreringsmetode

Enkeltpunkt

Tilleggsbeskrivelse

Luftfartshinder nevnt i kodelisten punkttype kan generaliseres til ett enkeltpunkt. Disse objektene er kun rapporteringspliktige dersom de har vertikal avstand lik eller høyere enn 15 meter, eller lik eller høyere enn 30 meter innenfor områder omtalt i [E] §2 første ledd bokstav a.

Grunnrissreferanse

Luftfartshinderets toppunkt (høyeste punkt). I tilfeller der luftfartshinderet ikke har et klart definert toppunkt, registreres punktet i sentrum av toppunktene eller i sentrum av arealet som utgjør toppen av luftfartshinderet.

Krav til nøyaktighet – grunnriss

Grunnrisskoordinater skal ikke avvike mer enn 5 meter fra luftfartshinderets faktiske toppunkt. Se Figur 25.

Høydereferanse

Objektets fot eller topp.

Krav til nøyaktighet – høyde og vertikal avstand

 • Høydekoordinat skal ikke avvike mer enn 5 meter fra faktisk høyde for foten eller toppen av luftfartshinderet.

 • Vertikal avstand skal ikke avvike mer enn 1 meter fra faktisk vertikal avstand.

3.4.1. Egenskapstabell for objekttype: NrlPunkt

Navn: Type: Mult.: Betingelse:

status

«CodeList» Status

[1..1]

verifisertRapporteringsnøyaktighet

«CodeList» VerifisertRapporteringsnøyaktighet

[1..1]

komponentident

CharacterString

[0..1]

referanse

«dataType» Komponentreferanse

[0..1]

referanse.kodesystemversjon

CharacterString

[0..1]

referanse.komponentkodesystem

CharacterString

[0..1]

referanse.komponentkodeverdi

CharacterString

[1..1]

navn

CharacterString

[0..1]

vertikalAvstand

Real

[0..1]

Påkrevd for NrlPunkt med vertikal avstand lik eller høyere enn 15 meter.

luftfartshindermerking

«CodeList» Luftfartshindermerking

[0..1]

Merking skal angis hvis hinderet er merket.

luftfartshinderlyssetting

«CodeList» Luftfartshinderlyssetting

[0..1]

Lyssetting skal angis hvis hinderet er lyssatt.

materiale

«CodeList» Materiale

[0..1]

datafangstdato

Date

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[0..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

[0..1]

Påkrevd for NrlPunkt med vertikal avstand lik eller høyere enn 15 meter.

informasjon

CharacterString

[0..1]

punktType

«CodeList» PunktType

[1..1]

posisjon

GM_Point

[1..1]

horisontalAvstand

Real

[0..1]

3.4.2. Eksempler

3.4.2.1. Registrering av geometri for NrlPunkt
 Illustrasjon av krav til nøyaktighet i grunnriss for NrlPunkt. Registrert posisjon må maksimalt avvike 5 meter fra korrekt posisjon for luftfartshinderets toppunkt.
Figur 25. Illustrasjon av krav til nøyaktighet i grunnriss for NrlPunkt. Registrert posisjon må maksimalt avvike 5 meter fra korrekt posisjon for luftfartshinderets toppunkt.


Registrering kan gjøres ved luftfartshinderets fot eller topp.

Eksempler på registrering av NrlPunkt (pipe). Eksemplene viser registering med høydereferanse 'fot' og 'topp' – begge deler er tillatt.�
Figur 26. Eksempler på registrering av NrlPunkt (pipe). Eksemplene viser registering med høydereferanse 'fot' og 'topp' – begge deler er tillatt.


Eksempel på registrering av NrlPunkt (kran). Eksemplene viser registering med høydereferanse 'fot' og 'topp' – begge deler er tillatt.
Figur 27. Eksempel på registrering av NrlPunkt (kran). Eksemplene viser registering med høydereferanse 'fot' og 'topp' – begge deler er tillatt.


Eksempel på registrering av NrlPunkt (petroleumsinnsretning). Eksemplene viser registering med høydereferanse 'fot' og 'topp' – begge deler er tillatt. Ved bruk av høydereferanse 'fot' for luftfartshindre som er plassert til havs, skal høyden sammenfalle med middelvannstand.
Figur 28. Eksempel på registrering av NrlPunkt (petroleumsinnsretning). Eksemplene viser registering med høydereferanse 'fot' og 'topp' – begge deler er tillatt. Ved bruk av høydereferanse 'fot' for luftfartshindre som er plassert til havs, skal høyden sammenfalle med middelvannstand.


Eksempler på registrering av NrlPunkt (bygning) uten klart definert toppunkt. Eksemplene viser registering med høydereferanse 'fot' og 'topp' – begge deler er tillatt.�
Figur 29. Eksempler på registrering av NrlPunkt (bygning) uten klart definert toppunkt. Eksemplene viser registering med høydereferanse 'fot' og 'topp'– begge deler er tillatt.


For objekter med variende høyde, skal punktet registreres på største mulige høyde dersom det registreres i toppen av objektet.

Eksempler på registrering av NrlPunkt (vindturbin). Eksemplene viser registering med høydereferanse 'fot' og 'topp' – begge deler er tillatt. Foto: Adobe Stock�
Figur 30. Eksempler på registrering av NrlPunkt (vindturbin). Eksemplene viser registering med høydereferanse 'fot' og 'topp'– begge deler er tillatt. Foto: Adobe Stock.


Dersom høyde for NrlPunkt angis for objektets fot, skal punktets høyde registreres på høyden til laveste underliggende terrengpunkt.

Eksempler på registrering av NrlPunkt (bygning) som står i skrånende terreng. Eksemplene viser registering med høydereferanse 'fot' og 'topp' – begge deler er tillatt.
Figur 31. Eksempler på registrering av NrlPunkt (bygning) som står i skrånende terreng. Eksemplene viser registering med høydereferanse fot og topp – begge deler er tillatt.


3.4.2.2. Registrering av vertikal avstand for NrlPunkt

Vertikal avstand skal måles fra laveste underliggende terrengpunkt.

Registrering av vertikal avstand for NrlPunkt (bygning).
Figur 32. Registrering av vertikal avstand for NrlPunkt (bygning)


Registrering av vertikal avstand for NrlPunkt (vindturbin) med varierende vertikal avstand. Foto: Adobe Stock
Figur 33. Registrering av vertikal avstand for NrlPunkt (vindturbin) med varierende vertikal avstand. Foto: Adobe Stock


For luftfartshindre til havs skal vertikal avstand måles fra middelvannstand�
Figur 34. For luftfartshindre til havs skal vertikal avstand måles fra middelvannstand
3.4.2.3. Registrering av horisontal avstand for NrlPunkt

Horisontal avstand angir maksimal avstand horisontalplanet fra representasjonspunktet til luftfartshinderets avgrensning.

Registrering av horisontal avstand for NrlPunkt (bygning), sett fra siden og ovenfra.
Figur 35. Registrering av horisontal avstand for NrlPunkt (bygning), sett fra siden og ovenfra.
Registrering av horisontal avstand for NrlPunkt (bygning).
Figur 36. Registrering av horisontal avstand for NrlPunkt (bygning), sett fra siden og ovenfra.

3.5. Linjehinder

Objekttype

NrlLinje

Definisjon produktspesifikasjon

Objekt som er representert som ei linje i NRL.

Luftspenn registreres ikke som NrlLinje, men som NrlLuftspenn.

Henvisning til luftfartshinderforskriften og veileder

 • §2 første ledd bokstav a [E].

Geometritype

Kurve

Registreringsmetode

Enkeltpunkt i sekvens

Tilleggsbeskrivelse

Luftfartshinder som er listet opp under linjetype kan generaliseres til en kurve. Disse objektene er kun rapporteringspliktige dersom de har vertikal avstand lik eller høyere enn 15 meter, eller lik eller høyere enn 30 meter innenfor områder omtalt i [E] §2 første ledd bokstav a.

Grunnrissreferanse

Senterlinje langs luftfartshinderets høyeste profil

Krav til nøyaktighet – grunnriss

Avvik mellom luftfartshinderets faktiske senterlinje og registrert kurve skal ikke overstige 5 meter. Se Figur 42.

Høydereferanse

Luftfartshinderets høyeste punkt.

Krav til nøyaktighet – høyde og vertikal avstand

Det er tilstrekkelig at det benyttes en og samme høydeverdi for kurvens endepunkter (og eventuelle knekkpunkter) – denne høydeverdien skal angi luftfartshinderets høyeste punkt innenfor 5 meters nøyaktighet.

Vertikal avstand skal ikke avvike mer enn 1 meter fra faktisk vertikal avstand.

3.5.1. Egenskapstabell for objekttype: NrlLinje

Navn: Type: Mult.: Betingelse:

status

«CodeList» Status

[1..1]

verifisertRapporteringsnøyaktighet

«CodeList» VerifisertRapporteringsnøyaktighet

[1..1]

komponentident

CharacterString

[0..1]

referanse

«dataType» Komponentreferanse

[0..1]

referanse.kodesystemversjon

CharacterString

[0..1]

referanse.komponentkodesystem

CharacterString

[0..1]

referanse.komponentkodeverdi

CharacterString

[1..1]

navn

CharacterString

[0..1]

vertikalAvstand

Real

[0..1]

Påkrevd for NrlLinje med vertikal avstand lik eller høyere enn 15 meter.

luftfartshindermerking

«CodeList» Luftfartshindermerking

[0..1]

Merking skal angis hvis hinderet er merket.

luftfartshinderlyssetting

«CodeList» Luftfartshinderlyssetting

[0..1]

Lyssetting skal angis hvis hinderet er lyssatt.

materiale

«CodeList» Materiale

[0..1]

datafangstdato

Date

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[0..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

[0..1]

Påkrevd for NrlLinje med vertikal avstand lik eller høyere enn 15 meter.

informasjon

CharacterString

[0..1]

linjeType

«CodeList» LinjeType

[1..1]

beliggenhet

GM_Curve

[1..1]

anleggsbredde

Real

[0..1]

3.5.2. Eksempler

3.5.2.1. Registrering av geometri for NrlLinje
Eksempel på registrering av NrlLinje (bru). Foto: Geovekst og kommuner.
Figur 37. Eksempel på registrering av NrlLinje (bru). Foto: Geovekst og kommuner.


Eksempel på registrering av NrlLinje (bru) – linjeobjektet er tegnet med blå farge, med høyde lik det fysiske objektets høyeste punkt.�
Figur 38. Eksempel på registrering av NrlLinje (bru) – linjeobjektet er tegnet med blå farge, med høyde lik det fysiske objektets høyeste punkt.


Eksempel på registering av NrlLinje (bru) med kurvatur. Foto: Geovekst og kommuner
Figur 39. Eksempel på registering av NrlLinje (bru) med kurvatur. Foto: Geovekst og kommuner.


I tilfeller der deler av en brukonstruksjon ligger eksentrisk til veilegemet, skal NrlLinje i grunnriss følge bruas høyeste profil
Figur 40. Eksempelet viser et tilfelle der deler av en brukonstruksjon (kabler e.l.) ligger eksentrisk til veilegemet og høyere enn veilegemet, der NrlLinje i grunnriss følger senterlinjen for bruas høyeste profil . Foto: Geovekst og kommuner.


Eksempel på registrering av NrlLinje (demning) med kurvatur. NrlLinjen følger senterlinjen for demningens høyeste profil. . Foto: rudikaller – Fotolia adobe
Figur 41. Eksempel på registrering av NrlLinje (demning) med kurvatur. NrlLinjen følger senterlinjen for demningens høyeste profil. . Foto: rudikaller – Fotolia adobe


Illustrasjon av krav til nøyaktighet i grunnriss for NrlLinje. Avvik mellom luftfartshinderets faktiske senterlinje og registrert NrlLinje skal ikke overstige 5 meter.
Figur 42. Illustrasjon av krav til nøyaktighet i grunnriss for NrlLinje. Avvik mellom korrekt senterlinje for luftfartshinderets høyeste profil og registrert NrlLinje skal ikke overstige 5 meter.
3.5.2.2. Registrering av vertikal avstand for NrlLinje
Vertikal avstand for NrlLinje (bru) over terreng.
Figur 43. Vertikal avstand for NrlLinje (bru) over terreng.


Vertikal avstand for NrlLinje (bru) som går over sjø eller regulert vann skal måles fra middelvannstand (sjø) eller laveste reguleringsvannstand.
Figur 44. Vertikal avstand for NrlLinje (bru) som går over sjø eller regulert vann skal måles fra middelvannstand (sjø) eller laveste reguleringsvannstand.
3.5.2.3. Registrering av anleggsbredde for NrlLinje
For egenskapen
Figur 45. For egenskapen anleggsbredde skal maksimal anleggsbredde angis.

3.6. Flatehinder

Objekttype

NrlFlate

Definisjon produktspesifikasjon

Objekt som er representert som en flate i NRL

Henvisning til luftfartshinderforskriften og veileder

Luftfartstilsynets veiledning til §4(1) anviser hvilke objekter som kan rapporteres i form av et flateobjekt.

Geometritype

Flate

Registreringsmetode

Lukket kurve bestående av enkeltpunkt i sekvens

Tilleggsbeskrivelse

For områder som er nevnt i Luftfartstilsynets veiledning til §4(1) og som oppfyller betingelser som er nevnt der, kan en ansamling luftspenn og endemaster generaliseres til en flate.

Merk at luftfartshindre med vertikal avstand lik eller større enn 15 meter ikke kan inngå i en flate. Dvs. – slike hindre må registreres separat.

Grunnrissreferanse

Ytterkant av objektene (luftspenn, endemaster) som skal inngå i flaten.

Krav til nøyaktighet – grunnriss

Det skal legges inn tilstrekkelig antall knekkpunkter til at flatens avgrensning ikke er mer enn 5 meter fra faktisk utstrekning for de luftspenn og endemaster som flaten omfatter. Se Figur 48.

Høydereferanse

Det er ikke krav om registering av høyde på flater da disse ikke skal brukes til å rapportere luftfartshinder med vertikal avstand lik eller større enn 15 meter. Dersom høyde registreres, skal høyeste punkt for objektene som omfattes av flaten angis.

Krav til nøyaktighet – høyde og vertikal avstand

Dersom høyde registreres, skal høyden være innenfor innenfor 5 meters nøyaktighet.

Dersom vertikal avstand registreres, skal denne angi maksimal vertikal avstand for de luftspenn og endemaster som omfattes av flaten, innenfor 1 meters nøyaktighet.

3.6.1. Egenskapstabell for objekttype: NrlFlate

Navn: Type: Mult.: Betingelse:

status

«CodeList» Status

[1..1]

verifisertRapporteringsnøyaktighet

«CodeList» VerifisertRapporteringsnøyaktighet

[1..1]

komponentident

CharacterString

[0..1]

referanse

«dataType» Komponentreferanse

[0..1]

referanse.kodesystemversjon

CharacterString

[0..1]

referanse.komponentkodesystem

CharacterString

[0..1]

referanse.komponentkodeverdi

CharacterString

[1..1]

navn

CharacterString

[0..1]

vertikalAvstand

Real

[0..1]

luftfartshindermerking

«CodeList» Luftfartshindermerking

[0..1]

luftfartshinderlyssetting

«CodeList» Luftfartshinderlyssetting

[0..1]

materiale

«CodeList» Materiale

[0..1]

datafangstdato

Date

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[0..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

[0..1]

informasjon

CharacterString

[0..1]

flateType

«CodeList» FlateType

[1..1]

område

GM_Surface

[1..1]

3.6.2. Eksempler

3.6.2.1. Registrering av geometri for NrlFlate
Figuren viser et eksempel på hvordan en trafostasjon kan registreres i form av en NrlFlate. Foto: Geovekst og kommuner.
Figur 46. Eksempel på registrering av NrlFlate (trafostasjon). Foto: Geovekst og kommuner.


Figuren viser et eksempel på hvordan en samling kontaktledninger på et stasjonsområde kan registreres i form av en NrlFlate. Foto: Geovekst og kommuner.
Figur 47. Eksempel på registrering av del av NrlFlate (kontaktledning). Foto: Geovekst og kommuner.


Illustrasjon av krav til nøyaktighet i grunnriss for NrlFlate. Flatens avgrensning skal ikke avvike mer enn 5 meter fra faktisk utstrekning for de luftspenn og endemaster som flaten omfatter.
Figur 48. Illustrasjon av krav til nøyaktighet i grunnriss for NrlFlate. Flatens avgrensning skal ikke avvike mer enn 5 meter fra faktisk utstrekning for de luftspenn og endemaster som flaten omfatter.

Vedlegg A: Eksempler på registrering av luftfartshindre i GML, SOSI og GeoJSON

Her følger noen eksempler på objekter som er registrert i henhold til produktspesifikasjon NRL rapportering og denne registreringsinstruksen og hvordan disse realiseres på GML, SOSI og GeoJson-format. Merk at eksemplene bare viser hvordan referansesystem skal angis og ren objektinformasjon – komplette filhoder og filsluttmerker er ikke inkludert. Alle data er fiktive.

Egenskapen komponentident er tatt med i alle eksemplene. Egenskapen er ingen påkrevd egenskap ved første gangs registrering av et luftfartshinder i NRL. Det vil opprettes en systemgenerert UUID dersom komponentident ikke oppgis ved første gangs registrering. Ved en senere endring av det samme objektet er komponentident en påkrevd egenskap. I mange tilfeller vil det derfor være hensiktsmessig for brukeren å ha kontroll på hvilke komponentidenter nye luftfartshindre får i NRL-systemet.

Komplette eksempelfiler er tilgjengelig i produktspesifikasjon NRL rapportering.

A.1. Belysningsmast

Eksempelet nedenfor viser en frittstående flomlysmast (belysningsmast), med en vertikal avstand på 18 meter uten tilknyttede luftspenn. Slike anlegg er rapporteringspliktige til NRL når de har en vertikal avstand større eller lik 15 meter, eventuelt 30 meter i områder for industri, næringsvirksomhet, bymessige eller tettbygde strøk.

Selv om belysningsmasten er påmontert lysarmatur, er ikke lysarmaturets hovedformål å hindre luftfartsulykker. Derfor er ikke luftfartshinderlyssetting nødvendig å registrere. Siden belysningsmastens vertikale avstand er større enn 15 meter er det påkrevd å registrere høydeinformasjon, dvs. høyde (z-koordinat), høydereferanse og vertikalAvstand.

I tillegg til de påkrevde egenskapene status, verifisertRapporteringsnøyaktighet og mastType, er komponentident tatt med.

Bilde som illustrerer en flomlysmast (belysningsmast) med en vertikal avstand på 18 meter
Figur 49. Eksempel på en rapporteringspliktig belysningsmast på 18 meter
GML-format eksempel

Angivelse av referansessystem og utstrekning:

 <gml:boundedBy>
  <gml:Envelope srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5972" srsDimension="3">
   <gml:lowerCorner>389530.00 6730426.00 369.00</gml:lowerCorner>
   <gml:upperCorner>389532.00 6730427.00 370.00</gml:upperCorner>
  </gml:Envelope>
 </gml:boundedBy>

Objektinformasjon:

 <gml:featureMembers>
  <app:NrlMast gml:id="NrlMast_2d36b7b4-19d4-4f88-a398-e2f4b26b8923">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>2d36b7b4-19d4-4f88-a398-e2f4b26b8923</app:komponentident>
 	<app:vertikalAvstand>18</app:vertikalAvstand>
   <app:høydereferanse>fot</app:høydereferanse>
   <app:mastType>belysningsmast</app:mastType>
   <app:posisjon>
    <gml:Point gml:id="geom_ce7d8fc8-e9fa-4301-a9be-9bd1cf1c0f4f">
     <gml:pos srsDimension="3">389531.85 6730426.71 369.80</gml:pos>
    </gml:Point>
   </app:posisjon>
  </app:NrlMast>
 </gml:featureMembers>
SOSI-format eksempel

Angivelse av referansessystem, origo og enhet:

 ..TRANSPAR
 ...KOORDSYS 22
 ...ORIGO-NØ 0 0
 ...ENHET 0.01
 ...VERT-DATUM NN2000

Objektinformasjon:

 .PUNKT 1:
 ..OBJTYPE NrlMast
 ..STATUS eksisterende
 ..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET 20220701_5-1
 ..KOMPONENTIDENT "2d36b7b4-19d4-4f88-a398-e2f4b26b8923"
 ..VERTIKALAVSTAND 18
 ..HREF fot
 ..MASTTYPE belysningsmast
 ..NØH
 673042671 38953185 36980
GeoJson-format eksempel

Angivelse av referansessystem:

 "crs": {
 	"type": "name",
 	"properties": {
 		"name": "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5972"
 	}
 }

Objektinformasjon:

 {
   "features": [
     {
       "type": "Feature",
       "geometry": {
         "type": "Point",
         "coordinates": [ 389531.85, 6730426.71, 369.80]
       },
       "properties": {
         "featureType": "NrlMast",
         "status": "eksisterende",
         "verifisertRapporteringsnøyaktighet": "20220701_5-1",
         "komponentident": "2d36b7b4-19d4-4f88-a398-e2f4b26b8923",
         "vertikalAvstand": 18,
         "høydereferanse": "fot",
         "mastType": "belysningsmast"
       }
     }
   ]
 }

A.2. Bru

Eksempelet nedenfor viser ei bru med et høyt brutårn med en vertikal avstand over 15 meter. For ei bru skal høyden på bruas høyeste punkt, i dette tilfellet topp brutårn, angis som høydeverdi for senterlinjens endepunkter og eventuelle knekkpunkter. Brua er lyssatt slik at informasjon om lyssetting skal oppgis.

I tillegg til de påkrevde egenskapene status, verifisertRapporteringsnøyaktighet og linjeType, er komponentident tatt med.

Bilde som illustrerer ei skråkabelbru med vertikal avstand over 30 meter. Brua har lys i toppen av brutårnet.
Figur 50. Eksempel på ei skråkabelbru med lyssetting.
GML-format eksempel

Angivelse av referansessystem og utstrekning:

 <gml:boundedBy>
  <gml:Envelope srsName="EPSG:5973" srsDimension="3">
   <gml:lowerCorner>64795.33 6730105.25 193.25</gml:lowerCorner>
   <gml:upperCorner>64816.20 6730160.61 193.25</gml:upperCorner>
  </gml:Envelope>
 </gml:boundedBy>

Objektinformasjon:

 <gml:featureMembers>
  <app:NrlLinje gml:id="NrlLinje_0b38d513-4e4b-495e-9535-9f5e15c0d6d6">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>0b38d513-4e4b-495e-9535-9f5e15c0d6d6</app:komponentident>
   <app:vertikalAvstand>52</app:vertikalAvstand>
 	<app:luftfartshinderlyssetting>lyssatt</app:luftfartshinderlyssetting>
   <app:høydereferanse>topp</app:høydereferanse>
   <app:linjeType>bru</app:linjeType>
   <app:beliggenhet>
    <gml:Curve gml:id="geom_180e31f6-2558-4d9e-9aea-443df420df7d">
    <gml:segments>
     <gml:LineStringSegment interpolation="linear">
     <gml:posList srsDimension="3">64816.20 6730160.61 193.25 64795.33 6730105.25 193.25</gml:posList>
     </gml:LineStringSegment>
    </gml:segments>
    </gml:Curve>
   </app:beliggenhet>
  </app:NrlLinje>
 </gml:featureMembers>
SOSI-format eksempel

Angivelse av referansessystem, origo og enhet:

 ..TRANSPAR
 ...KOORDSYS 23
 ...ORIGO-NØ 0 0
 ...ENHET 0.01
 ...VERT-DATUM NN2000

Objektinformasjon:

 .KURVE 1:
 ..OBJTYPE NrlLinje
 ..STATUS eksisterende
 ..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET 20220701_5-1
 ..KOMPONENTIDENT "0b38d513-4e4b-495e-9535-9f5e15c0d6d6"
 ..VERTIKALAVSTAND 52
 ..HINDERLYSSETTING lyssatt
 ..HREF topp
 ..LINJETYPE bru
 ..NØH
 673016061 6481620 19325
 673010525 6479533 19325
GeoJson-format eksempel

Angivelse av referansessystem:

 "crs": {
 	"type": "name",
 	"properties": {
 		"name": "EPSG:5973"
 	}
 }

Objektinformasjon:

 {
   "features": [
     {
       "type": "Feature",
       "geometry": {
         "type": "LineString",
         "coordinates": [
           [ 64816.20, 6730160.61, 193.25],
           [ 64795.33, 6730105.25, 193.25]
         ]
       },
       "properties": {
         "featureType": "NrlLinje",
         "status": "eksisterende",
         "verifisertRapporteringsnøyaktighet": "20220701_5-1",
         "komponentident": "0b38d513-4e4b-495e-9535-9f5e15c0d6d6",
         "vertikalAvstand": 52,
         "luftfartshinderlyssetting": "lyssatt",
         "høydereferanse": "topp",
         "linjeType": "bru"
       }
     }
   ]
 }

A.3. Kran

Eksempelet nedenfor viser ei byggekran med en vertikal avstand over 15 meter. For en slik kran er det påkrevd å registrere høydeinformasjon. Siden kranen er lyssatt, skal også informasjon om lyssetting oppgis.

I tillegg til de påkrevde egenskapene status, verifisertRapporteringsnøyaktighet og punktType, er komponentident tatt med.

Bilde som illustrerer en byggekranmed vertikal avstand over 30 meter i tettbygd strøk. Kranen har tre lys på toppen.
Figur 51. Eksempel på kran med lyssetting.
GML-format eksempel

Angivelse av referansessystem og utstrekning:

 <gml:boundedBy>
  <gml:Envelope srsName="EPSG:5942" srsDimension="3">
   <gml:lowerCorner>10.74 59.90 3.0</gml:lowerCorner>
   <gml:upperCorner>10.76 59.95 3.1</gml:upperCorner>
  </gml:Envelope>
 </gml:boundedBy>

Objektinformasjon:

 <gml:featureMembers>
  <app:NrlPunkt gml:id="NrlPunkt_bd4bef09-8e4f-448e-bac2-931152e31ae9">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>bd4bef09-8e4f-448e-bac2-931152e31ae9</app:komponentident>
   <app:vertikalAvstand>45.5</app:vertikalAvstand>
 	<app:luftfartshinderlyssetting>lavintensitetTypeB</app:luftfartshinderlyssetting>
   <app:høydereferanse>fot</app:høydereferanse>
   <app:punktType>kran</app:punktType>
   <app:posisjon>
    <gml:Point gml:id="geom_c616ab8d-a8bc-4b30-a325-c5c30eefac41">
     <gml:pos srsDimension="3">10.7576769 59.9073006 3.1</gml:pos>
    </gml:Point>
   </app:posisjon>
  </app:NrlPunkt>
 </gml:featureMembers>
SOSI-format eksempel

Angivelse av referansessystem, origo og enhet:

 ..TRANSPAR
 ...KOORDSYS 84
 ...GEOKOORD 2
 ...ORIGO-NØ 0 0
 ...ENHET 0.000001
 ...VERT-DATUM NN2000

Objektinformasjon:

 .PUNKT 1:
 ..OBJTYPE NrlPunkt
 ..STATUS eksisterende
 ..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET 20220701_5-1
 ..KOMPONENTIDENT "bd4bef09-8e4f-448e-bac2-931152e31ae9"
 ..VERTIKALAVSTAND 45.5
 ..HINDERLYSSETTING lavintensitetTypeB
 ..HREF fot
 ..PUNKTTYPE kran
 ..NØH
 59907301 10757677 3100000
GeoJson-format eksempel

Angivelse av referansessystem:

 "crs": {
 	"type": "name",
 	"properties": {
 		"name": "EPSG:5942"
 	}
 }

Objektinformasjon:

 {
   "features": [
     {
       "type": "Feature",
       "geometry": {
         "type": "Point",
         "coordinates": [ 10.7576769, 59.9073006, 3.1]
       },
       "properties": {
         "featureType": "NrlPunkt",
         "status": "eksisterende",
         "verifisertRapporteringsnøyaktighet": "20220701_5-1",
         "komponentident": "bd4bef09-8e4f-448e-bac2-931152e31ae9",
         "vertikalAvstand": 45.5,
         "luftfartshinderlyssetting": "lavintensitetTypeB",
         "høydereferanse": "fot",
         "punktType": "kran"
       }
     }
   ]
 }

A.4. Luftspenn med endemaster 1: Høgspent

Eksempelet nedenfor omfatter to luftspenn (ledning, høgspent) og tre endemaster (mast, høgspent). Alle luftspenn og master har vertikal avstand over 15 meter, og det er derfor påkrevd å registrere høydeinformasjon, dvs. høyde (z-koordinat), høydereferanse og vertikalAvstand. Det ene luftspennet og to av mastene er merket med hhv. markør og fargemerking. Egenskapene for de to luftspennene er ikke identiske, så de må registreres som to separate objekter.

I tillegg til de påkrevde egenskapene status, verifisertRapporteringsnøyaktighet og luftspennType/mastType, er komponentident tatt med for hvert objekt.

Bilde som illustrerer to luftspenn (ledning, høgspent) og tre endemaster (mast, høgspent) med vertikal avstand over 15 meter. Det ene luftspennet har markører, mens to av endemastene har fargemerking. GML-, SOSI- og GeoJson-format eksemplene under viser hvordan et slik anlegg skal registreres
Figur 52. Eksempel på to luftspenn (ledning, høgspent) og tre endemaster (mast, høgspent) med vertikal avstand over 15 meter.
GML-format eksempel

Angivelse av referansessystem og utstrekning:

 <gml:boundedBy>
  <gml:Envelope srsName="EPSG:5973" srsDimension="3">
   <gml:lowerCorner>63948.00 6728696.00 242.00</gml:lowerCorner>
   <gml:upperCorner>65623.00 6730161.00 376.00</gml:upperCorner>
  </gml:Envelope>
 </gml:boundedBy>

Objektinformasjon:

 <gml:featureMembers>
  <app:NrlLuftspenn gml:id="NrlLuftspenn_ecd86cbb-e9f2-44c6-88f7-221517ccdd11">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>ecd86cbb-e9f2-44c6-88f7-221517ccdd11</app:komponentident>
   <app:vertikalAvstand>35</app:vertikalAvstand>
   <app:høydereferanse>topp</app:høydereferanse>
   <app:luftspennType>høgspent</app:luftspennType>
   <app:beliggenhet>
    <gml:Curve gml:id="geom_770e60d6-4cb0-4716-8c09-4fd13716ac75">
    <gml:segments>
     <gml:LineStringSegment interpolation="linear">
     <gml:posList srsDimension="3">65622.975 6730050.293 376.000 65515.402 6729879.527 250.000</gml:posList>
     </gml:LineStringSegment>
    </gml:segments>
    </gml:Curve>
   </app:beliggenhet>
  </app:NrlLuftspenn>
  <app:NrlLuftspenn gml:id="NrlLuftspenn_8ca7c4e1-120a-43e5-8763-15ea7fd287eb">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>8ca7c4e1-120a-43e5-8763-15ea7fd287eb</app:komponentident>
   <app:vertikalAvstand>156</app:vertikalAvstand>
   <app:luftfartshindermerking>markør</app:luftfartshindermerking>
   <app:høydereferanse>topp</app:høydereferanse>
   <app:luftspennType>høgspent</app:luftspennType>
   <app:beliggenhet>
    <gml:Curve gml:id="geom_49b45ada-73c1-4f94-8ad0-f153048ebe78">
    <gml:segments>
     <gml:LineStringSegment interpolation="linear">
     <gml:posList srsDimension="3">65515.402 6729879.527 250.000 63948.973 6728696.503 242.000</gml:posList>
     </gml:LineStringSegment>
    </gml:segments>
    </gml:Curve>
   </app:beliggenhet>
  </app:NrlLuftspenn>
  <app:NrlMast gml:id="NrlMast_6093862c-b64f-4558-9b21-b22707a33a97">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>6093862c-b64f-4558-9b21-b22707a33a97</app:komponentident>
   <app:vertikalAvstand>30</app:vertikalAvstand>
   <app:luftfartshindermerking>fargemerking</app:luftfartshindermerking>
   <app:høydereferanse>topp</app:høydereferanse>
   <app:mastType>høgspentmast</app:mastType>
   <app:posisjon>
    <gml:Point gml:id="geom_69947e54-d081-49df-b629-6e2f2e1e720f">
     <gml:pos srsDimension="3">63948.973 6728696.503 242.000</gml:pos>
    </gml:Point>
   </app:posisjon>
  </app:NrlMast>
  <app:NrlMast gml:id="NrlMast_1f681e00-33c9-4e06-a9aa-2471bafff6ae">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>1f681e00-33c9-4e06-a9aa-2471bafff6ae</app:komponentident>
   <app:vertikalAvstand>20</app:vertikalAvstand>
   <app:høydereferanse>topp</app:høydereferanse>
   <app:mastType>høgspentmast</app:mastType>
   <app:posisjon>
    <gml:Point gml:id="geom_54c2224f-0227-4729-a4e6-159f0a2a1837">
     <gml:pos srsDimension="3">65622.975 6730050.293 376.000</gml:pos>
    </gml:Point>
   </app:posisjon>
  </app:NrlMast>
  <app:NrlMast gml:id="NrlMast_426cd51b-30cc-4cca-a68a-ee8feee386a2">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>426cd51b-30cc-4cca-a68a-ee8feee386a2</app:komponentident>
   <app:vertikalAvstand>25</app:vertikalAvstand>
   <app:luftfartshindermerking>fargemerking</app:luftfartshindermerking>
   <app:høydereferanse>topp</app:høydereferanse>
   <app:mastType>høgspentmast</app:mastType>
   <app:posisjon>
    <gml:Point gml:id="geom_7996e1e8-c426-4dbb-825c-03a4db6af1af">
     <gml:pos srsDimension="3">65515.402 6729879.527 250.000</gml:pos>
    </gml:Point>
   </app:posisjon>
  </app:NrlMast>
 </gml:featureMembers>
SOSI-format eksempel

Angivelse av referansessystem, origo og enhet:

 ..TRANSPAR
 ...KOORDSYS 23
 ...ORIGO-NØ 0 0
 ...ENHET 0.001
 ...VERT-DATUM NN2000

Objektinformasjon:

 .KURVE 1:
 ..OBJTYPE NrlLuftspenn
 ..STATUS eksisterende
 ..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET 20220701_5-1
 ..KOMPONENTIDENT "ecd86cbb-e9f2-44c6-88f7-221517ccdd11"
 ..VERTIKALAVSTAND 35
 ..HREF topp
 ..LUFTSPENNTYPE høgspent
 ..NØH
 6730050293 65622975 376000
 6729879527 65515402 250000
 .KURVE 2:
 ..OBJTYPE NrlLuftspenn
 ..STATUS eksisterende
 ..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET 20220701_5-1
 ..KOMPONENTIDENT "8ca7c4e1-120a-43e5-8763-15ea7fd287eb"
 ..VERTIKALAVSTAND 156
 ..HINDERMERKING markør
 ..HREF topp
 ..LUFTSPENNTYPE høgspent
 ..NØH
 6729879527 65515402 250000
 6728696503 63948973 242000
 .PUNKT 3:
 ..OBJTYPE NrlMast
 ..STATUS eksisterende
 ..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET 20220701_5-1
 ..KOMPONENTIDENT "6093862c-b64f-4558-9b21-b22707a33a97"
 ..VERTIKALAVSTAND 30
 ..HINDERMERKING fargemerking
 ..HREF topp
 ..MASTTYPE høgspentmast
 ..NØH
 6728696503 63948973 242000
 .PUNKT 4:
 ..OBJTYPE NrlMast
 ..STATUS eksisterende
 ..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET 20220701_5-1
 ..KOMPONENTIDENT "1f681e00-33c9-4e06-a9aa-2471bafff6ae"
 ..VERTIKALAVSTAND 20
 ..HREF topp
 ..MASTTYPE høgspentmast
 ..NØH
 6730050293 65622975 376000
 .PUNKT 5:
 ..OBJTYPE NrlMast
 ..STATUS eksisterende
 ..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET 20220701_5-1
 ..KOMPONENTIDENT "426cd51b-30cc-4cca-a68a-ee8feee386a2"
 ..VERTIKALAVSTAND 25
 ..HINDERMERKING fargemerking
 ..HREF topp
 ..MASTTYPE høgspentmast
 ..NØH
 6729879527 65515402 250000
GeoJson-format eksempel

Angivelse av referansessystem:

 "crs": {
 	"type": "name",
 	"properties": {
 		"name": "EPSG:5973"
 	}
 }

Objektinformasjon:

 {
 	"features": [
     {
       "type": "Feature",
       "geometry": {
         "type": "LineString",
         "coordinates": [
           [ 65622.975, 6730050.293, 376.000],
           [ 65515.402, 6729879.527, 250.000]
         ]
       },
       "properties": {
         "featureType": "NrlLuftspenn",
         "status": "eksisterende",
         "verifisertRapporteringsnøyaktighet": "20220701_5-1",
         "komponentident": "ecd86cbb-e9f2-44c6-88f7-221517ccdd11",
         "vertikalAvstand": 35,
         "høydereferanse": "topp",
         "luftspennType": "høgspent"
       }
     },
     {
       "type": "Feature",
       "geometry": {
         "type": "LineString",
         "coordinates": [
           [ 65515.402, 6729879.527, 250.000],
           [ 63948.973, 6728696.503, 242.000]
         ]
       },
       "properties": {
         "featureType": "NrlLuftspenn",
         "status": "eksisterende",
         "verifisertRapporteringsnøyaktighet": "20220701_5-1",
         "komponentident": "8ca7c4e1-120a-43e5-8763-15ea7fd287eb",
         "vertikalAvstand": 156,
         "luftfartshindermerking": "markør",
         "høydereferanse": "topp",
         "luftspennType": "høgspent"
       }
     },
     {
       "type": "Feature",
       "geometry": {
         "type": "Point",
         "coordinates": [ 63948.973, 6728696.503, 242.000]
       },
       "properties": {
         "featureType": "NrlMast",
         "status": "eksisterende",
         "verifisertRapporteringsnøyaktighet": "20220701_5-1",
         "komponentident": "6093862c-b64f-4558-9b21-b22707a33a97",
         "vertikalAvstand": 30,
         "luftfartshindermerking": "fargemerking",
         "høydereferanse": "topp",
         "mastType": "høgspentmast"
       }
     },
     {
       "type": "Feature",
       "geometry": {
         "type": "Point",
         "coordinates": [ 65622.975, 6730050.293, 376.000]
       },
       "properties": {
         "featureType": "NrlMast",
         "status": "eksisterende",
         "verifisertRapporteringsnøyaktighet": "20220701_5-1",
         "komponentident": "1f681e00-33c9-4e06-a9aa-2471bafff6ae",
         "vertikalAvstand": 20,
         "høydereferanse": "topp",
         "mastType": "høgspentmast"
       }
     },
     {
       "type": "Feature",
       "geometry": {
         "type": "Point",
         "coordinates": [ 65515.402, 6729879.527, 250.000]
       },
       "properties": {
         "featureType": "NrlMast",
         "status": "eksisterende",
         "verifisertRapporteringsnøyaktighet": "20220701_5-1",
         "komponentident": "426cd51b-30cc-4cca-a68a-ee8feee386a2",
         "vertikalAvstand": 25,
         "luftfartshindermerking": "fargemerking",
         "høydereferanse": "topp",
         "mastType": "høgspentmast"
       }
     }
   ]
 }

A.5. Luftspenn med endemaster 2: Lavspent

Eksempelet nedenfor omfatter tre luftspenn (ledning, lavspent) og fire endemaster (mast, lavspent). Luftspennet til høyre i figuren under har en vertikal avstand på 16.5 meter. Alle øvrige objekter har en vertikal avstand lavere enn 15 meter. For luftspennet til høyre er det derfor påkrevd å registrere høydeinformasjon (z-koordinat, høydereferanse og vertikalAvstand). For øvrige luftspenn og endemaster er det ikke påkrevd å registrere høydeinformasjon. Bortsett fra posisjon er alle egenskaper identiske for de to luftspennene til venstre, og det er derfor tillatt å registrere disse som ett geografisk objekt (en kurve).

I tillegg til de påkrevde egenskapene status, verifisertRapporteringsnøyaktighet og luftspennType/mastType er komponentident tatt med for hvert objekt.

Bilde som illustrerer tre luftspenn (ledning, lavspent) og fire endemaster (mast, lavspent). Luftspennet til høyre har en vertikal avstand større enn 15 meter. Øvrige luftspenn og alle master har en vertikal avstand under 15 meter. GML-, SOSI- og GeoJson-format eksemplene under viser hvordan et slik anlegg skal registreres
Figur 53. Eksempel på tre luftspenn (ledning, lavspent) og fire endemaster (mast, lavspent). Luftspennet til høyre har en vertikal avstand større enn 15 meter. Øvrige luftspenn og alle master har en vertikal avstand under 15 meter.
GML-format eksempel

Angivelse av referansessystem og utstrekning:

 <gml:boundedBy>
  <gml:Envelope srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5973" srsDimension="3">
   <gml:lowerCorner>64679.50 6729913.71 -99999.00</gml:lowerCorner>
   <gml:upperCorner>64816.20 6730060.61 155.69</gml:upperCorner>
  </gml:Envelope>
 </gml:boundedBy>

Objektinformasjon:

 <gml:featureMembers>
  <app:NrlLuftspenn gml:id="NrlLuftspenn_fc35b4ec-8820-45eb-acf7-ac194a8b8e4b">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>fc35b4ec-8820-45eb-acf7-ac194a8b8e4b</app:komponentident>
   <app:luftspennType>lavspent</app:luftspennType>
   <app:beliggenhet>
    <gml:Curve gml:id="geom_a5565a3a-88e6-4f97-95cf-ba8001c0e664">
    <gml:segments>
     <gml:LineStringSegment interpolation="linear">
     <gml:posList srsDimension="3">64816.20 6730060.61 -99999.00 64784.17 6730025.05 -99999.00 64750.79 6729988.49 -99999.00</gml:posList>
     </gml:LineStringSegment>
    </gml:segments>
    </gml:Curve>
   </app:beliggenhet>
  </app:NrlLuftspenn>
  <app:NrlLuftspenn gml:id="NrlLuftspenn_f62ebea8-61ec-46ab-b110-00e0bd05013b">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>f62ebea8-61ec-46ab-b110-00e0bd05013b</app:komponentident>
 	<app:vertikalAvstand>16.5</app:vertikalAvstand>
   <app:høydereferanse>topp</app:høydereferanse>
   <app:luftspennType>lavspent</app:luftspennType>
   <app:beliggenhet>
    <gml:Curve gml:id="geom_d84b3bd6-1ecc-4594-ae9c-57cc1e4c55a4">
    <gml:segments>
     <gml:LineStringSegment interpolation="linear">
     <gml:posList srsDimension="3">64750.79 6729988.49 153.12 64679.50 6729913.71 155.69</gml:posList>
     </gml:LineStringSegment>
    </gml:segments>
    </gml:Curve>
   </app:beliggenhet>
  </app:NrlLuftspenn>
  <app:NrlMast gml:id="NrlMast_9120dda2-384b-46c2-8b57-5d7bb7f2bb0d">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>9120dda2-384b-46c2-8b57-5d7bb7f2bb0d</app:komponentident>
   <app:mastType>lavspentmast</app:mastType>
   <app:posisjon>
    <gml:Point gml:id="geom_2dc89a7a-f1e3-48b1-b054-df83c0390203">
     <gml:pos srsDimension="3">64816.20 6730060.61 -99999.00</gml:pos>
    </gml:Point>
   </app:posisjon>
  </app:NrlMast>
  <app:NrlMast gml:id="NrlMast_af90322a-17fb-41ef-a250-6fea2d0d5aad">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>af90322a-17fb-41ef-a250-6fea2d0d5aad</app:komponentident>
   <app:mastType>lavspentmast</app:mastType>
   <app:posisjon>
    <gml:Point gml:id="geom_87cdb014-9244-4a0b-a633-548d962b108a">
     <gml:pos srsDimension="3">64750.79 6729988.49 -99999.00</gml:pos>
    </gml:Point>
   </app:posisjon>
  </app:NrlMast>
  <app:NrlMast gml:id="NrlMast_fbec3e74-b105-48e3-8ee5-fa5f482af61">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>fbec3e74-b105-48e3-8ee5-fa5f482af61d</app:komponentident>
   <app:mastType>lavspentmast</app:mastType>
   <app:posisjon>
    <gml:Point gml:id="geom_ad913588-b2a0-4931-bb40-b65b383860e8">
     <gml:pos srsDimension="3">64784.17 6730025.05 -99999.00</gml:pos>
    </gml:Point>
   </app:posisjon>
  </app:NrlMast>
  <app:NrlMast gml:id="NrlMast_4d5dd35b-6fe2-4790-8dba-aa0269f001de">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>4d5dd35b-6fe2-4790-8dba-aa0269f001de</app:komponentident>
   <app:mastType>lavspentmast</app:mastType>
   <app:posisjon>
    <gml:Point gml:id="geom_75278b7a-6546-4008-bb5b-6af7df1c2219">
     <gml:pos srsDimension="3">64679.50 6729913.71 -99999.00</gml:pos>
    </gml:Point>
   </app:posisjon>
  </app:NrlMast>
 </gml:featureMembers>
SOSI-format eksempel

Angivelse av referansessystem, origo og enhet:

 ..TRANSPAR
 ...KOORDSYS 23
 ...ORIGO-NØ 0 0
 ...ENHET 0.001
 ...VERT-DATUM NN2000

Objektinformasjon:

 .KURVE 1:
 ..OBJTYPE NrlLuftspenn
 ..STATUS eksisterende
 ..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET 20220701_5-1
 ..KOMPONENTIDENT "fc35b4ec-8820-45eb-acf7-ac194a8b8e4b"
 ..LUFTSPENNTYPE lavspent
 ..NØ
 6730060610 64816200
 6730025050 64784170
 6729988490 64750790
 .KURVE 2:
 ..OBJTYPE NrlLuftspenn
 ..STATUS eksisterende
 ..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET 20220701_5-1
 ..KOMPONENTIDENT "f62ebea8-61ec-46ab-b110-00e0bd05013b"
 ..VERTIKALAVSTAND 16.5
 ..HREF topp
 ..LUFTSPENNTYPE lavspent
 ..NØH
 6729988490 64750790 153120
 6729913710 64679500 155690
 .PUNKT 3:
 ..OBJTYPE NrlMast
 ..STATUS eksisterende
 ..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET 20220701_5-1
 ..KOMPONENTIDENT "9120dda2-384b-46c2-8b57-5d7bb7f2bb0d"
 ..MASTTYPE lavspentmast
 ..NØ
 6730060610 64816200
 .PUNKT 4:
 ..OBJTYPE NrlMast
 ..STATUS eksisterende
 ..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET 20220701_5-1
 ..KOMPONENTIDENT "af90322a-17fb-41ef-a250-6fea2d0d5aad"
 ..MASTTYPE lavspentmast
 ..NØ
 6729988490 64750790
 .PUNKT 5:
 ..OBJTYPE NrlMast
 ..STATUS eksisterende
 ..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET 20220701_5-1
 ..KOMPONENTIDENT "fbec3e74-b105-48e3-8ee5-fa5f482af61d"
 ..MASTTYPE lavspentmast
 ..NØ
 6730025050 64784170
 .PUNKT 6:
 ..OBJTYPE NrlMast
 ..STATUS eksisterende
 ..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET 20220701_5-1
 ..KOMPONENTIDENT "4d5dd35b-6fe2-4790-8dba-aa0269f001de"
 ..MASTTYPE lavspentmast
 ..NØ
 6729913710 64679500
GeoJson-format eksempel

Angivelse av referansessystem:

 "crs": {
 	"type": "name",
 	"properties": {
 		"name": "EPSG:5973"
 	}
 }

Objektinformasjon:

 {
 	"features": [
     {
       "type": "Feature",
       "geometry": {
         "type": "LineString",
         "coordinates": [
           [ 64816.20, 6730060.61, -99999.00],
           [ 64784.17, 6730025.05, -99999.00],
           [ 64750.79, 6729988.49, -99999.00]
         ]
       },
       "properties": {
         "featureType": "NrlLuftspenn",
         "status": "eksisterende",
         "verifisertRapporteringsnøyaktighet": "20220701_5-1",
         "komponentident": "fc35b4ec-8820-45eb-acf7-ac194a8b8e4b",
         "luftspennType": "lavspent"
       }
     },
     {
       "type": "Feature",
       "geometry": {
         "type": "LineString",
         "coordinates": [
           [ 64750.79, 6729988.49, 153.12],
           [ 64679.50, 6729913.71, 155.69]
         ]
       },
       "properties": {
         "featureType": "NrlLuftspenn",
         "status": "eksisterende",
         "verifisertRapporteringsnøyaktighet": "20220701_5-1",
         "komponentident": "f62ebea8-61ec-46ab-b110-00e0bd05013b",
         "vertikalAvstand": 16.5,
         "høydereferanse": "topp",
         "luftspennType": "lavspent"
       }
     },
     {
       "type": "Feature",
       "geometry": {
         "type": "Point",
         "coordinates": [ 64816.20, 6730060.61, -99999.00]
       },
       "properties": {
         "featureType": "NrlMast",
         "status": "eksisterende",
         "verifisertRapporteringsnøyaktighet": "20220701_5-1",
         "komponentident": "9120dda2-384b-46c2-8b57-5d7bb7f2bb0d",
         "mastType": "lavspentmast"
       }
     },
     {
       "type": "Feature",
       "geometry": {
         "type": "Point",
         "coordinates": [ 64750.79, 6729988.49, -99999.00]
       },
       "properties": {
         "featureType": "NrlMast",
         "status": "eksisterende",
         "verifisertRapporteringsnøyaktighet": "20220701_5-1",
         "komponentident": "af90322a-17fb-41ef-a250-6fea2d0d5aad",
         "mastType": "lavspentmast"
       }
     },
     {
       "type": "Feature",
       "geometry": {
         "type": "Point",
         "coordinates": [ 64784.17, 6730025.05, -99999.00]
       },
       "properties": {
         "featureType": "NrlMast",
         "status": "eksisterende",
         "verifisertRapporteringsnøyaktighet": "20220701_5-1",
         "komponentident": "fbec3e74-b105-48e3-8ee5-fa5f482af61d",
         "mastType": "lavspentmast"
       }
     },
     {
       "type": "Feature",
       "geometry": {
         "type": "Point",
         "coordinates": [ 64679.50, 6729913.71, -99999.00]
       },
       "properties": {
         "featureType": "NrlMast",
         "status": "eksisterende",
         "verifisertRapporteringsnøyaktighet": "20220701_5-1",
         "komponentident": "4d5dd35b-6fe2-4790-8dba-aa0269f001de",
         "mastType": "lavspentmast"
       }
     }
   ]
 }

A.6. Luftspenn med endemaster 3: Gate- og lysløypebelysning

Eksempelet nedenfor viser tre stolper (endemaster) med påmonterte lysarmaturer hvor strømforsyningen skjer via luftspenn. Selv om disse stolpene har vertikal avtand mindre enn 15 meter, må de registreres så lenge de er forankringspunkt for et eller flere luftspenn. Luftspennene skal også registreres. I situasjoner hvor et slikt armatur er forsynt med strøm via en jordkabel, er ikke stolpen rapporteringspliktig til NRL.

Selv om endemastene er påmontert lysarmatur er ikke lysarmaturets hovedformål å hindre luftfartsulykker. Derfor er ikke luftfartshinderlyssetting nødvendig å registrere. Alle endemaster og luftspenn har en vertikal avstand mindre enn 15 meter slik at høydeinformasjon ikke er påkrevd å rapportere.

I tillegg til de påkrevde egenskapene status, verifisertRapporteringsnøyaktighet og luftspennType/mastType, er komponentident tatt med.

Bilde som illustrerer tre endemaster (mast, lavspent) påmontert lysarmatur og to luftspenn (ledning, lavspent). Alle luftspenn og master har en vertikal avstand under 15 meter.
Figur 54. Eksempel på tre endemaster (mast, lavspent) påmontert lysarmatur og to luftspenn (ledning, lavspent). Alle luftspenn og master har en vertikal avstand under 15 meter.
GML-format eksempel

Angivelse av referansessystem og utstrekning:

 <gml:boundedBy>
  <gml:Envelope srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25832" srsDimension="2">
   <gml:lowerCorner>64750.79 6730088.49</gml:lowerCorner>
   <gml:upperCorner>64816.20 6730160.61</gml:upperCorner>
  </gml:Envelope>
 </gml:boundedBy>

Objektinformasjon:

 <gml:featureMembers>
  <app:NrlLuftspenn gml:id="NrlLuftspenn_9f02c6bf-c3c5-4658-a559-99b0ef5284b8">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>9f02c6bf-c3c5-4658-a559-99b0ef5284b8</app:komponentident>
   <app:luftspennType>lavspent</app:luftspennType>
   <app:beliggenhet>
    <gml:Curve gml:id="geom_762b82c7-6c74-4fa7-a92a-9197665c86e7">
    <gml:segments>
     <gml:LineStringSegment interpolation="linear">
     <gml:posList srsDimension="2">64816.20 6730160.61 64784.17 6730125.05 64750.79 6730088.49</gml:posList>
     </gml:LineStringSegment>
    </gml:segments>
    </gml:Curve>
   </app:beliggenhet>
  </app:NrlLuftspenn>
  <app:NrlMast gml:id="NrlMast_14e28956-49cf-49ae-8aa7-e5083634a1df">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>14e28956-49cf-49ae-8aa7-e5083634a1df</app:komponentident>
   <app:mastType>lavspentmast</app:mastType>
   <app:posisjon>
    <gml:Point gml:id="geom_0cf78be7-da1b-4b3a-a936-90d64119d393">
     <gml:pos srsDimension="2">64816.20 6730160.61</gml:pos>
    </gml:Point>
   </app:posisjon>
  </app:NrlMast>
  <app:NrlMast gml:id="NrlMast_b9be5ed8-3a89-446f-b1fa-b571ad7c4a93">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>b9be5ed8-3a89-446f-b1fa-b571ad7c4a93</app:komponentident>
   <app:mastType>lavspentmast</app:mastType>
   <app:posisjon>
    <gml:Point gml:id="geom_ef6055b5-b538-49a3-bc61-6168b9f62f15">
     <gml:pos srsDimension="2">64750.79 6730088.49</gml:pos>
    </gml:Point>
   </app:posisjon>
  </app:NrlMast>
  <app:NrlMast gml:id="NrlMast_89da3f78-3d71-457d-915b-ee5e3e35b65f">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>89da3f78-3d71-457d-915b-ee5e3e35b65f</app:komponentident>
   <app:mastType>lavspentmast</app:mastType>
   <app:posisjon>
    <gml:Point gml:id="geom_20887a7b-ae82-4d85-bf98-dc2eb6f3a569">
     <gml:pos srsDimension="2">64784.17 6730125.05</gml:pos>
    </gml:Point>
   </app:posisjon>
  </app:NrlMast>
 </gml:featureMembers>
SOSI-format eksempel

Angivelse av referansessystem, origo og enhet:

 ..TRANSPAR
 ...KOORDSYS 22
 ...ORIGO-NØ 0 0
 ...ENHET 0.01

Objektinformasjon:

 .KURVE 1:
 ..OBJTYPE NrlLuftspenn
 ..STATUS eksisterende
 ..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET 20220701_5-1
 ..KOMPONENTIDENT "9f02c6bf-c3c5-4658-a559-99b0ef5284b8"
 ..LUFTSPENNTYPE lavspent
 ..NØ
 673016061 6481620
 673012505 6478417
 673008849 6475079
 .PUNKT 2:
 ..OBJTYPE NrlMast
 ..STATUS eksisterende
 ..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET 20220701_5-1
 ..KOMPONENTIDENT "14e28956-49cf-49ae-8aa7-e5083634a1df"
 ..MASTTYPE lavspentmast
 ..NØ
 673016061 6481620
 .PUNKT 3:
 ..OBJTYPE NrlMast
 ..STATUS eksisterende
 ..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET 20220701_5-1
 ..KOMPONENTIDENT "b9be5ed8-3a89-446f-b1fa-b571ad7c4a93"
 ..MASTTYPE lavspentmast
 ..NØ
 673008849 6475079
 .PUNKT 4:
 ..OBJTYPE NrlMast
 ..STATUS eksisterende
 ..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET 20220701_5-1
 ..KOMPONENTIDENT "89da3f78-3d71-457d-915b-ee5e3e35b65f"
 ..MASTTYPE lavspentmast
 ..NØ
 673012505 6478417
GeoJson-format eksempel

Angivelse av referansessystem:

 "crs": {
 	"type": "name",
 	"properties": {
 		"name": "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25832"
 	}
 }

Objektinformasjon:

 {
 	"features": [
     {
       "type": "Feature",
       "geometry": {
         "type": "LineString",
         "coordinates": [
           [ 64816.20, 6730160.61],
           [ 64784.17, 6730125.05],
           [ 64750.79, 6730088.49]
         ]
       },
       "properties": {
         "featureType": "NrlLuftspenn",
         "status": "eksisterende",
         "verifisertRapporteringsnøyaktighet": "20220701_5-1",
         "komponentident": "9f02c6bf-c3c5-4658-a559-99b0ef5284b8",
         "luftspennType": "lavspent"
       }
     },
     {
       "type": "Feature",
       "geometry": {
         "type": "Point",
         "coordinates": [ 64816.20, 6730160.61]
       },
       "properties": {
         "featureType": "NrlMast",
         "status": "eksisterende",
         "verifisertRapporteringsnøyaktighet": "20220701_5-1",
         "komponentident": "14e28956-49cf-49ae-8aa7-e5083634a1df",
         "mastType": "lavspentmast"
       }
     },
     {
       "type": "Feature",
       "geometry": {
         "type": "Point",
         "coordinates": [ 64750.79, 6730088.49]
       },
       "properties": {
         "featureType": "NrlMast",
         "status": "eksisterende",
         "verifisertRapporteringsnøyaktighet": "20220701_5-1",
         "komponentident": "b9be5ed8-3a89-446f-b1fa-b571ad7c4a93",
         "mastType": "lavspentmast"
       }
     },
     {
       "type": "Feature",
       "geometry": {
         "type": "Point",
         "coordinates": [ 64784.17, 6730125.05]
       },
       "properties": {
         "featureType": "NrlMast",
         "status": "eksisterende",
         "verifisertRapporteringsnøyaktighet": "20220701_5-1",
         "komponentident": "89da3f78-3d71-457d-915b-ee5e3e35b65f",
         "mastType": "lavspentmast"
       }
     }
   ]
 }