Høringsversjon 2021-06-18

1. Innledning, historikk og endringslogg

1.1. Innledning

Denne spesifikasjonen spesifiserer data som skal rapporteres til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) etter 1. juli 2022.

NRL er et digitalt register over menneskeskapte objekter som anses å utgjøre en risiko for luftfarten, spesielt ved lavtflyging. Registeret forvaltes av Kartverket og er hjemlet i forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (luftfartshinderforskriften) som forvaltes av Luftfartstilsynet. Forskriften pålegger den som eier et luftfartshinder å rapportere til NRL.

Endringsforskrift til luftfartshinderforskriften som ble vedtatt av Luftfartstilsynet 16. oktober 2020 innebærer en vesentlig utvidelse av mengden menneskeskapte objekter som regnes som luftfartshindre og som dermed må rapporteres til NRL. Forskriftsendringene trer i kraft 1. juli 2022.

Økningen i antallet objekter som anses for å være luftfartshindre medfører et behov for en produktspesifikasjon for rapportering til NRL.

1.2. Historikk

Dette er første versjon av en produktspesifikasjon som spesifiserer data som skal rapporteres til NRL. Rapportering til NRL skal fram til 1. juli 2022 gjennomføres ved utfylling av skjema på Kartverkets nettsider.

Det finnes en spesifikasjon for leveranser av data fra NRL. Det arbeides for tiden med en spesifikasjon som skal erstatte denne fra 1. juli 2022.

1.3. Endringslogg

Dato Ansvarlig Kommentarer

20210618

SOSI Standardiseringsprosjekt NRL

Høringsutkast

2. Definisjoner og forkortelser

2.1. Definisjoner

2.1.1. Kilder til definisjoner

[E]

Endringsforskrift til luftfartshinderforskriften, med ikrafttredelse 1. juli 2022

[G]

Standarder geografisk informasjon, Geodatakvalitet (2015)

[L]

Luftfartshinderforskriften

[NS-EN ISO19157]

ISO19157 Geographic information – Data quality (2013)

[NS-ISO 8402]

Kvalitetsledelse og kvalitetssikring – Terminologi (1994)

[S]

SOSI-standarden

[V]

Veileder til [L]/[E]. Under utarbeidelse – dokumentet vil lenkes til når det er publisert.

2.1.2. Definisjoner fra forskrift

Endemaster

Master som holder kablene på hver side av et luftspenn. [L]. Se også [V].

Luftfartshinder

Fra 1. juli 2022 regnes følgende som luftfartshinder, iht. [E]:

a. menneskeskapte objekter, midlertidige eller permanente, med en høyde på 15 meter eller mer over terreng eller vann. I områder for industri, næringsvirksomhet, bymessige eller tettbygde strøk regnes likevel objekter som luftfartshinder kun når de har en høyde på 30 meter eller mer. Dersom det er tvil om et objekt befinner seg innenfor et område for industri og næringsvirksomhet eller i bymessige og tettbygde strøk, kreves rapportering hvis objektet er 15 meter eller høyere.

b. signalførende og strømførende luftspenn med høyde inntil 15 meter over terreng eller vann.

c. luftspenn som ikke er omfattet av § 2 første ledd bokstav a eller b, uansett høyde, som krysser eller følger langs offentlig vei nærmere enn 10 meter fra veikanten.

d. taubaner, herunder skitrekk, skitau, stolheiser, svevebaner, zipliner og løypestrenger.

e. endemaster til luftspenn som nevnt i bokstav a til d, uansett høyde.

Se også [V].

Luftspenn

Fra 1. juli 2022 gjelder følgende definisjon, iht. [E]:

Ledninger, kabler eller vaiere strukket mellom to faste punkter.

Se også [V].

2.1.3. Andre definisjoner

Datasett

identifiserbar samling av beslektede data [NS-EN ISO19157]

Fullstendighet

uttrykk for i hvilken grad spesifiserte deler av et produkt finnes i det aktuelle datasettet [G]

Egenskap

navngitt kjennetegn eller karakteristikk av et objekt [G]

Kvalitet

helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov [NS-ISO 8402]

Metadata

informasjon som beskriver et datasett [G]

Nøyaktighet

mål for en estimert verdis nærhet til sin sanne verdi eller til det man antar er den sanne verdi [G]

Objekt

forekomst av en objekttype [S]

Objekttype

en klasse av objekter med felles egenskaper, forhold mot andre objekttyper og funksjoner [S]

Produktspesifikasjon

krav som stilles til produktets egenskaper som fundament for produksjonsbeskrivelser og for at produktet skal dekke en kundes, kundegruppes eller markedets behov [S]

2.2. Forkortelser

GML

Geography Markup Language er et XML-markeringsspråk som kan benyttes for beskrivelse av geografiske objekter.

Luftfartshinder-
forskriften

Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, med ikrafttredelse 1. september 2014

NRL

Nasjonalt register over luftfartshindre

SOSI

Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon – en standard for digitale geodata (SOSI-standarden)

UML

Unified Modelling Language er en industristandard for datarelatert modellering.

XML

Extensible Markup Language er et markeringsspråk som definerer et regelsett for koding av dokumenter.

3. Generelt om spesifikasjonen

3.1. Unik identifisering

3.1.1. Kortnavn

NRL rapportering

3.1.2. Langnavn

Nasjonalt register over luftfartshindre rapportering

3.1.3. Versjon

20210618

3.2. Referansedato

20210618

3.3. Ansvarlig organisasjon

Kartverket
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss
Tlf: 32 11 80 00
Epost: kundesenter@kartverket.no
https://kartverket.no/

3.4. Språk

Norsk

3.5. Hovedtema

Luftfartshindre

3.6. Temakategori

Samferdsel
Konstruksjoner

3.7. Sammendrag

NRL skal gi informasjon om posisjon og andre egenskaper for menneskeskapte objekter som anses å utgjøre en risiko for luftfarten. Registeret forvaltes av Kartverket og er hjemlet i luftfartshinderforskriften, som forvaltes av Luftfartstilsynet. Forskriften pålegger eier av luftfartshinder å rapportere til NRL.

Luftfartshindre skal i all hovedsak rapporteres i form av punkter og linjer. I spesifikasjonen er det gjort en oppdeling mellom master og andre punktobjekter og mellom luftspenn og andre linjeobjekter. Dette skyldes at mange luftspenn og master[1] etter 1. juli 2022 vil være rapporteringspliktige selv om de er lavere enn 15 m. Produktspesifikasjonen åpner i tillegg for at man kan angi relasjoner mellom master og luftspenn. I tillegg hensyntar spesifikasjonen at man i områder med høy tetthet av luftspenn vil kunne rapportere i form av flateobjekter – se forskriftsveileder for mer informasjon [Veileder er under utarbeidelse – dokumentet vil lenkes til når det er publisert].

3.8. Formål

Formålet med produktspesifikasjonen er å sørge for at data om luftfartshindre rapporteres til NRL i henhold til kravene i luftfartshinderforskriften, at dataene som rapporteres er ensartede og at de forvaltes på en hensiktsmessig måte.

For data som leveres fra NRL til luftfarten finnes en egen produktspesifikasjon. Denne er under revisjon.

3.9. Representasjonsform

Vektor

3.10. Datasettoppløsning

Målestokktall
Ikke angitt

Distanse
Ikke angitt

3.11. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse
Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen ut til territorialgrensa, samt kontinentalsokkelen

Geografisk område
Nord: 81°
Sør: 57°
Øst: 33°
Vest: -10°

Vertikal utbredelse
Ikke angitt

Innhold gyldighetsperiode
Ikke angitt

3.12. Identifikasjonsomfang

Som angitt i kapittel 4.1

4. Spesifikasjonsomfang

(Antall spesifikasjonsomfang: 1)

4.1. Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen

4.1.1. Identifikasjon

Hele datasettet

4.1.2. Nivå

Datasett

4.1.3. Navn

Nasjonalt register over luftfartshindre rapportering

4.1.4. Beskrivelse

Ikke angitt

4.1.5. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse
Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen ut til territorialgrensa, samt kontinentalsokkelen

Geografisk område
Nord: 81°
Sør: 57°
Øst: 33°
Vest: -10°

Vertikal utbredelse
Ikke angitt

Innhold gyldighetsperiode
Ikke angitt

5. Innhold og struktur

5.1. NRL rapportering – 20210618

Definisjon: Denne produktspesifikasjonen spesifiserer data som skal rapporteres til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL), fra og med 1. juli 2022.

Tagged Values

definition

"National registry over obstacles to air navigation reporting"@en

description

"Specifiation of data to be reported to the national registry over obstacles to air navigation (NRL)"@en

designation

"NRL_reporting_20210618_draft"@en

language

no

SOSI_kortnavn

NRL_rapportering_20210618

SOSI_langnavn

Nasjonalt register over luftfartshindre rapportering 20210618

SOSI_modellstatus

utkast

SOSI_organisasjon

Statens kartverk

SOSI_produktgruppe

produktspes

SOSI_spesifikasjonstype

produktspesifikasjon

SOSI_versjon

5.1

targetNamespace

http://skjema.geonorge.no/SOSITEST/produktspesifikasjon/NrlRapportering/20210618/

version

1.0

xmlns

app

xsdDocument

NrlRapportering20210618.xsd

xsdEncodingRule

sosi

Pakkerealisering NRL rapportering 20210618
Figur 1: Pakkerealisering NRL rapportering 20210618
Hoveddiagram NRL rapportering 20210618
Figur 2: Hoveddiagram NRL rapportering 20210618

5.2. Objekttyper - abstrakte og realiserbare

Definisjon: Objekttypen "Fellesegenskaper" er en abstrakt objekttype (klasse) som ikke er realiserbar, mens de øvrige objekttypene er realiserbare og benyttes i rapporteringen til NRL.

Realiserbare objekttyper med egenskaper
Figur 3: Realiserbare objekttyper med egenskaper

5.2.1. «FeatureType» Fellesegenskaper

Definisjon: Abstrakt objekttype (ikke realiserbar, dvs. ikke mulig å rapportere et objekt med objektnavn "Fellesegenskaper"), fungerer som et konteinerobjekt i UML-modellen.

Egenskaper

Navn:

status

Definisjon:

Objektets tilstand

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Status

Tagged Values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/20210618/status.xml
definition: "Object condition"@en
designation: "status"@en

Navn:

verifisertRapporteringsnøyaktighet

Definisjon:

Verifikasjon av at objektet som er meldt inn til NRL oppfyller kravene til rapporteringsnøyaktighet angitt i luftfartshinderforskriften.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» VerifisertRapporteringsnøyaktighet

Tagged Values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/20210618/verifisertrapporteringsnoyaktighet.xml

Navn:

komponentident

Definisjon:

Universell Unik Identifikasjon (UUID/GUID) for fysisk objekt, skal følge objektet i hele objektets "levetid".

Dersom komponentident ikke angis ved rapportering vil den bli automatisk generert og påført objektet. Ved endring av et objekt som allerede er rapportert til NRL må komponentident angis.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Navn:

referanse

Definisjon:

Referanse til ID i eiers forvaltningssystem, evt. annet register.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Komponentreferanse

Navn:

navn

Definisjon:

Navn på objekt i de tilfeller hvor dette har relevans, f.eks. Tryvannstårnet, Gullfaks C, Stolheis Hafjell 360, Hardangerbrua, osv.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

definition: "Name of object when relevant, e.g. Tryvannstårnet, Gullfaks C, Stolheis Hafjell 360, Hardangerbrua, etc."@en
designation: "name"@en

Navn:

vertikalAvstand

Definisjon:

Objektets maksimale vertikale høyde over under-/omkringliggende terreng eller vannoverflate.

Enhet: meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Navn:

høydereferansesystem

Definisjon:

Referanseflate som er utgangspunkt for høydekoordinat.

Må angis dersom objektet har høydeverdi ("høyde over havet")

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Høydereferansesystem

Tagged Values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/20210618/h%C3%B8ydereferansesystem.xml

Navn:

luftfartshindermerking

Definisjon:

Visuell merking benyttet ved merking av luftfartshinder

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Luftfartshindermerking

Tagged Values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/20210618/luftfartshindermerking.xml

Navn:

luftfartshinderlyssetting

Definisjon:

Hinderlys benyttet ved merking av luftfartshinder.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Luftfartshinderlyssetting

Tagged Values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/20210618/luftfartshinderlyssetting.xml

Navn:

materiale

Definisjon:

Dominerende overflatemateriale for luftfartshinder

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Materiale

Tagged Values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/20210618/materiale.xml

Navn:

datafangstdato

Definisjon:

Dato sist gang objektet ble stedfestet.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

Tagged Values:

definition: "Date at which last surveying of the spatial object was conducted"@en

Navn:

kvalitet

Definisjon:

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Posisjonskvalitet

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

Angir hvilken del av objektet høydeverdien refererer til.

Må angis dersom objektet har høydeverdi ("høyde over havet")

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Høydereferanse

Tagged Values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/20210618/h%C3%B8ydereferanse.xml

Navn:

informasjon

Definisjon:

Utfyllende tekst

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Roller

Generalisering av:

«FeatureType» NrlMast
«FeatureType» NrlPunkt
«FeatureType» NrlLuftspenn
«FeatureType» NrlLinje
«FeatureType» NrlFlate

5.2.2. «FeatureType» NrlFlate

Definisjon: Objekt som er representert som en flate i NRL

Supertype: «FeatureType» Fellesegenskaper

Egenskaper

Navn:

nrlFlateType

Definisjon:

Type, flate

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» NrlFlateType

Tagged Values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/20210618/nrlflatetype.xml

Navn:

område

Definisjon:

Geometri, flate

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

5.2.3. «FeatureType» NrlLinje

Definisjon: Objekt som er representert som ei linje i NRL. Luftspenn registreres ikke som NrlLinje, men som NrlLuftspenn.

Supertype: «FeatureType» Fellesegenskaper

Egenskaper

Navn:

nrlLinjeType

Definisjon:

Type linje

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» NrlLinjeType

Tagged Values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/20210618/nrllinjetype.xml

Navn:

utstrekning

Definisjon:

Geometri, linje/kurve

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

anleggsbredde

Definisjon:

Luftfartshinderets maksimale bredde

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

5.2.4. «FeatureType» NrlLuftspenn

Definisjon: Objekt som er representert som et luftspenn i NRL

Supertype: «FeatureType» Fellesegenskaper

Egenskaper

Navn:

nrlLuftspennType

Definisjon:

Type luftspenn

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» NrlLuftspennType

Tagged Values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/20210618/nrlluftspenntype.xml

Navn:

utstrekning

Definisjon:

Geometri, linje/kurve

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

anleggsbredde

Definisjon:

Luftfartshinderets maksimale bredde

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Navn:

friseilingshøyde

Definisjon:

Minste seilingshøyde under luftspenn fra et gitt referansenivå

Merknad: Fra 1. januar 2000 er høyeste astronomiske tidevann (HAT) referansenivå for friseilingshøyde

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Roller

Rollenavn:

nrlMast

Definisjon:

Et NrlLuftspenn kan være forankret i null, en eller maks to NrlMast

Multiplisitet:

[0..2]

Til klasse:

«FeatureType» NrlMast

5.2.5. «FeatureType» NrlMast

Definisjon: Objekt som er representert som ei mast i NRL

Supertype: «FeatureType» Fellesegenskaper

Egenskaper

Navn:

nrlMastType

Definisjon:

Type mast

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» NrlMastType

Tagged Values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/20210618/nrlmasttype.xml

Navn:

posisjon

Definisjon:

Geometri, punkt

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Navn:

horisontalAvstand

Definisjon:

Maksimal avstand i horisontalplanet fra punkt til luftfartshinderets avgrensning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Roller

Rollenavn:

nrlLuftspenn

Definisjon:

Ei NrlMast kan være forankringspunkt for ingen eller flere NlrLuftspenn.

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse:

«FeatureType» NrlLuftspenn

5.2.6. «FeatureType» NrlPunkt

Definisjon: Objekt som er representert som et punkt i NRL. Mast registreres ikke som NrlPunkt, men som NrlMast.

Supertype: «FeatureType» Fellesegenskaper

Egenskaper

Navn:

nrlPunktType

Definisjon:

Type punkt

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» NrlPunktType

Tagged Values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/20210618/nrlpunkttype.xml

Navn:

posisjon

Definisjon:

Geometri, punkt

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Navn:

horisontalAvstand

Definisjon:

Maksimal avstand i horisontalplanet fra punkt til luftfartshinderets avgrensning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

5.3. Datatyper

Definisjon: Alle Datatyper (gruppeegenskaper) som inngår i datamodellen.

Datatyper
Figur 4: Datatyper

5.3.1. «dataType» Komponentreferanse

Definisjon: Referanse til ID i eiers forvaltningssystem, evt. annet register.

Realisering av: «ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 Generell del/Kjernemodell::«dataType» Komponentreferanse

Egenskaper

Navn:

kodesystemversjon

Definisjon:

Angir versjon av system.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Navn:

komponentkodesystem

Definisjon:

Angir hvilket system/register referansen er registrert i.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Navn:

komponentkodeverdi

Definisjon:

Ekstern id av samme objekt i et annet register/system.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

5.3.2. «dataType» Posisjonskvalitet

Definisjon: Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.

Merknad 1: Dersom datafangstmetodeHøyde og nøyaktighetHøyde ikke er oppgitt skal en bruker kunne gå ut fra at angitt verdi for datafangstmetode og nøyaktighet også gjelder høyde.

Merknad 2: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er definert i ISO19157:2013, men er en videreføring av tidligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.

Realisering av: «ApplicationSchema» Generelle typer 5.0/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Posisjonskvalitet

Egenskaper

Navn:

datafangstmetode

Definisjon:

Metode for datafangst.

Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Datafangstmetode

Tagged Values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/fkb/generell/5-0/datafangstmetode.xml

Navn:

nøyaktighet

Definisjon:

Standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm.

I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes.

For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata.

Merknad: Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Navn:

datafangstmetodeHøyde

Definisjon:

Metoden brukt for høyderegistrering av posisjon.

Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Datafangstmetode

Tagged Values:

defaultCodeSpave: https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/fkb/generell/5-0/datafangstmetode.xml

Navn:

nøyaktighetHøyde

Definisjon:

Standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm.

I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavviket, men dersom man faktisk har standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm.

I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes.

Merknad: Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

5.4. Kodelister

Definisjon: Alle Kodelister som inngår i datamodellen.

Kodelister
Figur 5: Kodelister

5.4.1. «CodeList» Datafangstmetode

Definisjon: metode som ligger til grunn for registrering av posisjon

Tagged Values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/fkb/generell/5-0/datafangstmetode

definition

"method on which registration of position is based"@en

designation

"MeasuringMethod"@en

5.4.2. «CodeList» Høydereferanse

Definisjon: Angir hvilken del av objektet høydeverdien refererer til.

5.4.3. «CodeList» NrlFlateType

Definisjon: Kodeliste for NRL flatetyper.

5.4.4. «CodeList» NrlLinjeType

Definisjon: Kodeliste for NRL linjetyper.

5.4.5. «CodeList» NrlLuftspennType

Definisjon: Kodeliste for NRL luftspenn.

5.4.6. «CodeList» NrlMastType

Definisjon: Kodeliste for NRL mast.

5.4.7. «CodeList» NrlPunktType

Definisjon: Kodeliste for NRL punkttyper.

5.4.8. «CodeList» Høydereferansesystem

Definisjon: Kodeliste over aktuelle høydereferansesystemer.

5.4.9. «CodeList» Luftfartshinderlyssetting

Definisjon: Hinderlys benyttet ved merking av luftfartshinder. For informasjon om krav til merking, se forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder.

5.4.10. «CodeList» Luftfartshindermerking

Definisjon: Visuell merking benyttet ved merking av luftfartshinder. Gjelder ikke hinderlys. For informasjon om krav til merking, se forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder.

5.4.11. «CodeList» Materiale

Definisjon: Dominerende overflatemateriale for luftfartshinder

5.4.12. «CodeList» Status

Definisjon: Objektets tilstand.

Tagged Values

asDictionary

true

codelist

https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/20210618/status

definition

"Object condition"@en

designation

"Status"@en

5.4.13. «CodeList» VerifisertRapporteringsnøyaktighet

Definisjon: Verifikasjon av at objektet som er meldt inn til NRL oppfyller kravene til rapporteringsnøyaktighet angitt i luftfartshinderforskriften. Kravene til rapporteringsnøyaktighet kan endre seg fra en versjon av forskriften til neste. Hvilken versjon av luftfartshinderforskriften, med tilhørende §§, som rapporteringen er iht. må angis. Merknad: Med rapporteringsnøyaktighet menes her innenfor hvilke nøyaktighetskrav i grunnriss og høyde (x, y, z), samt maksimal vertikal avstand (h) som gjelder ved rapportering til NRL.

5.5. Realiseringer

Definisjon: Hvis sammenhenger mellom datatyper og kodelister slik de benyttes i produktspesifikasjonen opp i mot hvordan de er modellert der de er arvet fra.

Realisering fra FKB Generell del 5.0Utkast
Figur 6: Realisering fra FKB Generell del 5.0Utkast
Realisering fra SOSI Generell del 5.0
Figur 7: Realisering fra SOSI Generell del 5.0
Realisering fra SOSI Ledning 4.6
Figur 8: Realisering fra SOSI Ledning 4.6

6. Referansesystem

(Antall lovlige romlige koordinatsystem for dette produktet: 1)

6.1. Romlig referansesystem

6.1.1. Omfang

Hele datasettet

6.1.2. Navn på kilden til referansesystemet:

ESPG

6.1.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet:

The international Association of Oil & Gas Producers

6.1.5. Koderom:

EPSG

6.1.6. Identifikasjonskode:

Se Tabell 1 og Tabell 2 under.

6.1.7. Kodeversjon

EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 10.0, oktober 2020

Tabell 1. Liste over horisontale (2D) referansesystemer som kan benyttes for luftfartshinder uten høydeangivelse
Referansesystem GML (EPSG-kode)

ETRS89 Geografisk, 2d

4258

ETRS89 UTM sone 29, 2d

25829

ETRS89 UTM sone 30, 2d

25830

ETRS89 UTM sone 31, 2d

25831

ETRS89 UTM sone 32, 2d

25832

ETRS89 UTM sone 33, 2d

25833

ETRS89 UTM sone 34, 2d

25834

ETRS89 UTM sone 35, 2d

25835

ETRS89 UTM sone 36, 2d

25836

Tabell 2. Liste over romlige (3D) referansesystemer som kan benyttes for luftfartshinder med høydeangivelse
Referansesystem GML (EPSG-kode)

ETRS89 Geografisk, 2d + ellipsoide

4937

ETRS89 Geografisk, 2d + NN2000

5941

ETRS89 UTM sone 31, 2d + NN2000

5971

ETRS89 UTM sone 32, 2d + NN2000

5972

ETRS89 UTM sone 33, 2d + NN2000

5973

ETRS89 UTM sone 34, 2d + NN2000

5974

ETRS89 UTM sone 35, 2d + NN2000

5975

ETRS89 UTM sone 36, 2d + NN2000

5976

7. Kvalitet

Fullstendighet
Krav til rapportering av luftfartshinder til NRL er hjemlet i Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (luftfartshinderforskriften). Eier av luftfartshinder er ansvarlig for rapportering til NRL. Endringsforskrift til luftfartshinderforskriften som ble vedtatt av Luftfartstilsynet 16. oktober 2020 og trer i kraft 1. juli 2022 utvider definisjonen av luftfarthinder (se Definisjoner). Endringsforskriften har tilbakevirkende kraft i den forstand at den stiller krav om rapportering av allerede eksisterende luftfartshindre i henhold til gitte frister.

Stedfestingsnøyaktighet
Krav til stedfestingsnøyaktighet etter 1. juli 2022 er angitt i endringsforskrift vedtatt 16. oktober 2020, §5(1):

Luftfartshinder skal innrapporteres med en absolutt nøyaktighet bedre enn 5 meter i horisontalplanet og vertikalplanet. Hinderets høyde over terreng eller vann skal innrapporteres med en nøyaktighet bedre enn 1 meter. For luftspenn skal høyde over terreng eller vann måles eller beregnes med en nøyaktighet bedre enn 2 meter, jf. § 9 sjette ledd. For rapporteringspliktige luftfartshinder med en høyde inntil 15 meter er det ikke krav om å oppgi høydeinformasjon ved innrapporteringen.

Se også forskriftsveileder, samt egen registreringsinstruks, jf. spesifikasjonens kapittel 8 [Veileder og registreringsinstruks er under utarbeidelse – dokumentene vil lenkes til når de er publisert].

Egenskapsnøyaktighet
Alle objekter skal rapporteres med de egenskaper som er angitt som obligatoriske i denne produktspesifikasjonen. Krav om registrering av ytterligere egenskaper for bestemte objekttyper angis i en egen registreringsinstruks [Registreringsinstruks er under utarbeidelse – dokumentet vil lenkes til når det er publisert].

Tidfestingsnøyaktighet
Ikke angitt

Logisk konsistens
Ikke angitt

8. Datafangst

Detaljerte krav til registrering av objekter som skal rapporteres til NRL angis i en egen registreringsinstruks [Registreringsinstruks er under utarbeidelse – dokumentet vil lenkes til når det er publisert]. Den enkelte eier av luftfartshinder står fritt til å velge datafangstmetode.

9. Datavedlikehold

9.1. Vedlikeholdsinformasjon

9.1.1. Omfang

Hele datasettet

9.1.2. Vedlikeholdsfrekvens

Kontinuerlig

9.1.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Luftfartshinderforskriftens §4(1) stiller krav om at rapportering skal gjennomføres senest 30 kalenderdager før etablering, endring, flytting eller fjerning av et luftfartshinder. Se også forskriftsveileder [Veileder er under utarbeidelse – dokumentet vil lenkes til når det er publisert].

10. Presentasjon

10.1. Omfang

Hele datasettet

10.2. Referanse til presentasjonskatalog

Felles presentasjonsregler for datasettet anses ikke som relevant.

11. Leveranse

11.1. Leveransemetode for nye objekter

11.1.1. Omfang

Hele datasettet

11.1.2. Leveranseformat

Formatnavn
GML

Formatversjon
3.2.1

Filstruktur
XML/GML

Språk
Norsk

Tegnsett
UTF-8

11.1.3. Leveransemedium

Leveranseenhet
Ikke angitt

Overføringsstørrelse
Ikke angitt

Navn på medium
Ikke angitt

Annen leveranseinformasjon
Ikke angitt

11.2. Leveransemetode for endrede objekter

11.2.1. Omfang

Hele spesifikasjonen

11.2.2. Leveranseformat

Formatnavn
GML

Formatversjon
3.2.1

Filstruktur
XML/GML

Språk
Norsk

Tegnsett
UTF-8

11.2.3. Leveransemedium

Leveranseenhet
Ikke angitt

Overføringsstørrelse
Ikke angitt

Navn på medium
Ikke angitt

Annen leveranseinformasjon
Komponentident (UUID) er påkrevd benyttet som entydig referanse ved endring av objekter.

12. Tilleggsinformasjon

Ikke angitt

13. Metadata

Ikke angitt

Vedlegg A: SOSI-format-realisering

Ikke angitt

Vedlegg B: GML-realisering

Datasettet skal realiseres på GML format i henhold til de retningslinjer som er gitt for realisering av GML i Norge. Aktuelle retningslinjer er beskrevet i SOSI del 1, Realisering i GML-format 5.0 (pdf),2018 og Veileder for Geography Markup Language (GML), 2015

Vedlegg C: Annen nyttig informasjon til brukere

Eksempel på GML-realisering av NrlFlate, NrlLinje, NrlLuftspenn, NrlMast og NrlPunkt.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gml:FeatureCollection
 gml:id="_85fce26a-adea-490c-9a13-ff59a85fe226"
 xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
 xmlns:app="http://skjema.geonorge.no/SOSITEST/produktspesifikasjon/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://skjema.geonorge.no/SOSITEST/produktspesifikasjon/ NrlRapportering-2021mmdd.xsd">
 <gml:boundedBy>
  <gml:Envelope srsName="EPSG:5973" srsDimension="3">
   <gml:lowerCorner>64795.00 6729975.00 NaN</gml:lowerCorner>
   <gml:upperCorner>64871.00 6730161.00 NaN</gml:upperCorner>
  </gml:Envelope>
 </gml:boundedBy>
 <gml:featureMembers>

  <app:NrlFlate gml:id="_3a5376c8-611e-4792-a6f6-30e77be06b1a">
   <app:status>planlagtOppført</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>3bed1c73-2a7e-44d9-a29d-61964a2c55d1</app:komponentident>
   <app:referanse>
    <app:Komponentreferanse>
     <app:kodesystemversjon>2020-09</app:kodesystemversjon>
     <app:komponentkodesystem>Banekart</app:komponentkodesystem>
     <app:komponentkodeverdi>123456789</app:komponentkodeverdi>
    </app:Komponentreferanse>
   </app:referanse>
   <app:navn>TestFlate</app:navn>
   <app:vertikalAvstand>8.919</app:vertikalAvstand>
   <app:høydereferansesystem>nn2000</app:høydereferansesystem>
   <app:luftfartshindermerking>fargemerking</app:luftfartshindermerking>
   <app:luftfartshinderlyssetting>lavintensitetTypeA</app:luftfartshinderlyssetting>
   <app:materiale>trevirke</app:materiale>
   <app:datafangstdato>2021-04-27</app:datafangstdato>
   <app:kvalitet>
    <app:Posisjonskvalitet>
     <app:datafangstmetode>dig</app:datafangstmetode>
     <app:nøyaktighet>230</app:nøyaktighet>
     <app:datafangstmetodeHøyde>gen</app:datafangstmetodeHøyde>
     <app:nøyaktighetHøyde>50</app:nøyaktighetHøyde>
    </app:Posisjonskvalitet>
   </app:kvalitet>
   <app:høydereferanse>fot</app:høydereferanse>
   <app:informasjon>Dette er en test som viser hvordan informasjonen for et NrlFlate objekt kan registeres</app:informasjon>
   <app:nrlFlateType>kontaktledning</app:nrlFlateType>
	 <app:område>
    <gml:Surface gml:id="idd9d6eb32-1281-40fe-96fd-e063964eaa0b-0">
			<gml:patches>
				<gml:PolygonPatch>
					<gml:exterior>
						<gml:LinearRing>
							<gml:posList srsDimension="3">64810.64 6729993.89 25.20 64810.09 6729984.53 26.30 64803.56 6729975.93 26.85 64796.44 6729975.56 27.20 64810.64 6729993.89 25.20</gml:posList>
						</gml:LinearRing>
					</gml:exterior>
				</gml:PolygonPatch>
			</gml:patches>
		</gml:Surface>
   </app:område>
  </app:NrlFlate>

  <app:NrlLinje gml:id="_3b4169ca-12b4-4957-ab0e-afee9926b9ac">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>d9d6eb32-1281-40fe-96fd-e063964eaa0b</app:komponentident>
   <app:referanse>
    <app:Komponentreferanse>
     <app:kodesystemversjon>2021-04</app:kodesystemversjon>
     <app:komponentkodesystem>Bruregisterert</app:komponentkodesystem>
     <app:komponentkodeverdi>1234567890</app:komponentkodeverdi>
    </app:Komponentreferanse>
   </app:referanse>
   <app:navn>TestLinje</app:navn>
   <app:vertikalAvstand>63.1</app:vertikalAvstand>
   <app:høydereferansesystem>nn2000</app:høydereferansesystem>
   <app:luftfartshindermerking>markør</app:luftfartshindermerking>
   <app:luftfartshinderlyssetting>lyssatt</app:luftfartshinderlyssetting>
   <app:materiale>betong</app:materiale>
   <app:datafangstdato>2021-04-26</app:datafangstdato>
   <app:kvalitet>
    <app:Posisjonskvalitet>
     <app:datafangstmetode>sat</app:datafangstmetode>
     <app:nøyaktighet>20</app:nøyaktighet>
     <app:datafangstmetodeHøyde>sat</app:datafangstmetodeHøyde>
     <app:nøyaktighetHøyde>20</app:nøyaktighetHøyde>
    </app:Posisjonskvalitet>
   </app:kvalitet>
   <app:høydereferanse>topp</app:høydereferanse>
   <app:informasjon>Dette er en test som viser hvordan informasjonen for ei NrlLinje objekt kan registeres</app:informasjon>
	 <app:nrlLinjeType>bru</app:nrlLinjeType>
	 <app:utstrekning>
    <gml:CompositeCurve gml:id="idd9d6eb32-1281-40fe-96fd-e063964eaa0b-1">
     <gml:curveMember>
     <gml:Curve gml:id="idade137f1-2763-407d-9036-89f0d790b5f8">
      <gml:segments>
      <gml:LineStringSegment interpolation="linear">
       <gml:posList srsDimension="3">64816.20 6730160.61 23.00 64795.33 6730105.25 17.30</gml:posList>
      </gml:LineStringSegment>
      </gml:segments>
     </gml:Curve>
     </gml:curveMember>
    </gml:CompositeCurve>
   </app:utstrekning>
  </app:NrlLinje>

  <app:NrlLuftspenn gml:id="_f1e58a42-adb1-4a95-9da6-aaf72b2b720b">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>253C1510-7F91-4876-BE42-7A6259147D4D</app:komponentident>
   <app:referanse>
    <app:Komponentreferanse>
     <app:kodesystemversjon>1234</app:kodesystemversjon>
     <app:komponentkodesystem>NIS</app:komponentkodesystem>
     <app:komponentkodeverdi>88884444</app:komponentkodeverdi>
    </app:Komponentreferanse>
   </app:referanse>
   <app:navn>Høgspent fra A til B</app:navn>
   <app:vertikalAvstand>73.0</app:vertikalAvstand>
   <app:høydereferansesystem>nn2000</app:høydereferansesystem>
   <app:luftfartshindermerking>markør</app:luftfartshindermerking>
   <app:luftfartshinderlyssetting></app:luftfartshinderlyssetting>
   <app:materiale>metall</app:materiale>
   <app:datafangstdato>1990-06-29</app:datafangstdato>
   <app:kvalitet>
    <app:Posisjonskvalitet>
     <app:datafangstmetode>sat</app:datafangstmetode>
     <app:nøyaktighet>50</app:nøyaktighet>
     <app:datafangstmetodeHøyde>sat</app:datafangstmetodeHøyde>
     <app:nøyaktighetHøyde>50</app:nøyaktighetHøyde>
    </app:Posisjonskvalitet>
   </app:kvalitet>
   <app:høydereferanse>topp</app:høydereferanse>
   <app:informasjon>Dette er en test som viser hvordan informasjonen for et NrlLuftspenn objekt kan registeres</app:informasjon>
   <app:nrlLuftspennType>høgspentlinje</app:nrlLuftspennType>
	 <app:utstrekning>
    <gml:CompositeCurve gml:id="idd9d6eb32-1281-40fe-96fd-e063964eaa0b-2">
     <gml:curveMember>
     <gml:Curve gml:id="idade137f1-2763-407d-9036-89f0d790b5f9">
      <gml:segments>
      <gml:LineStringSegment interpolation="linear">
       <gml:posList srsDimension="3">64816.20 6730060.61 64.00 64795.33 6730005.25 17.30</gml:posList>
      </gml:LineStringSegment>
      </gml:segments>
     </gml:Curve>
     </gml:curveMember>
    </gml:CompositeCurve>
   </app:utstrekning>
   <app:anleggsbredde>22.0</app:anleggsbredde>
   <app:friseilingshøyde>45.3</app:friseilingshøyde>
   <app:nrlMast xlink:href="_44bbbacb-c67f-4ef6-a351-9ac05bb47e13" />
	 <app:nrlMast xlink:href="_44bbbacb-c67f-4ef6-a351-9ac05bb47e14" />
  </app:NrlLuftspenn>

  <app:NrlMast gml:id="_44bbbacb-c67f-4ef6-a351-9ac05bb47e13">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>0</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>a943ec34-3883-4200-823d-00ac42ca946e</app:komponentident>
   <app:referanse>
    <app:Komponentreferanse>
     <app:kodesystemversjon>1234</app:kodesystemversjon>
     <app:komponentkodesystem>NIS</app:komponentkodesystem>
     <app:komponentkodeverdi>33332222</app:komponentkodeverdi>
    </app:Komponentreferanse>
   </app:referanse>
   <app:navn>Linje A til B nr. 123</app:navn>
   <app:vertikalAvstand>20.1</app:vertikalAvstand>
   <app:høydereferansesystem>nn2000</app:høydereferansesystem>
   <app:luftfartshindermerking>fargemerking</app:luftfartshindermerking>
   <app:luftfartshinderlyssetting>lavintensitetTypeA</app:luftfartshinderlyssetting>
   <app:materiale>metall</app:materiale>
   <app:datafangstdato>1990-06-29</app:datafangstdato>
   <app:kvalitet>
    <app:Posisjonskvalitet>
     <app:datafangstmetode>sat</app:datafangstmetode>
     <app:nøyaktighet>50</app:nøyaktighet>
     <app:datafangstmetodeHøyde>sat</app:datafangstmetodeHøyde>
     <app:nøyaktighetHøyde>50</app:nøyaktighetHøyde>
    </app:Posisjonskvalitet>
   </app:kvalitet>
   <app:høydereferanse>topp</app:høydereferanse>
   <app:informasjon>Eksempel på registrering av NRL mast</app:informasjon>
   <app:nrlMastType>høgspentmast</app:nrlMastType>
	 <app:posisjon>
    <gml:Point gml:id="idd9d6eb32-1281-40fe-96fd-e063964eaa0b-3">
     <gml:pos srsDimension="3">64816.20 6730060.61 64.80</gml:pos>
    </gml:Point>
   </app:posisjon>
   <app:horisontalAvstand>4.75</app:horisontalAvstand>
   <app:nrlLuftspenn xlink:href="_f1e58a42-adb1-4a95-9da6-aaf72b2b720b" />
  </app:NrlMast>

  <app:NrlMast gml:id="_44bbbacb-c67f-4ef6-a351-9ac05bb47e14">
   <app:status>eksisterende</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>20220701_5-1</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>5C6093D1-0737-44E7-8ED6-E17E00C9006D</app:komponentident>
   <app:referanse>
    <app:Komponentreferanse>
     <app:kodesystemversjon>1234</app:kodesystemversjon>
     <app:komponentkodesystem>nis</app:komponentkodesystem>
     <app:komponentkodeverdi>33332223</app:komponentkodeverdi>
    </app:Komponentreferanse>
   </app:referanse>
   <app:navn>Linje A til B nr. 124</app:navn>
   <app:vertikalAvstand>18.9</app:vertikalAvstand>
   <app:høydereferansesystem>nn2000</app:høydereferansesystem>
   <app:luftfartshindermerking>fargemerking</app:luftfartshindermerking>
   <app:luftfartshinderlyssetting>lavintensitetTypeA</app:luftfartshinderlyssetting>
   <app:materiale>metall</app:materiale>
   <app:datafangstdato>1990-06-29</app:datafangstdato>
   <app:kvalitet>
    <app:Posisjonskvalitet>
     <app:datafangstmetode>sat</app:datafangstmetode>
     <app:nøyaktighet>50</app:nøyaktighet>
     <app:datafangstmetodeHøyde>sat</app:datafangstmetodeHøyde>
     <app:nøyaktighetHøyde>50</app:nøyaktighetHøyde>
    </app:Posisjonskvalitet>
   </app:kvalitet>
   <app:høydereferanse>topp</app:høydereferanse>
   <app:informasjon>Eksempel på registrering av NRL mast</app:informasjon>
   <app:nrlMastType>høgspentmast</app:nrlMastType>
	 <app:posisjon>
    <gml:Point gml:id="idd9d6eb32-1281-40fe-96fd-e063964eaa0b-4">
     <gml:pos srsDimension="3">64795.33 6730005.25 17.30</gml:pos>
    </gml:Point>
   </app:posisjon>
   <app:horisontalAvstand>4.75</app:horisontalAvstand>
   <app:nrlLuftspenn xlink:href="_f1e58a42-adb1-4a95-9da6-aaf72b2b720b" />
  </app:NrlMast>

  <app:NrlPunkt gml:id="_cfcb07d0-193c-4869-8d1c-f4a4af87a808">
   <app:status>planlagtFjernet</app:status>
   <app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>0</app:verifisertRapporteringsnøyaktighet>
   <app:komponentident>a943ec34-3883-4200-823d-00ac42ca946f</app:komponentident>
   <app:referanse>
    <app:Komponentreferanse>
     <app:kodesystemversjon>0</app:kodesystemversjon>
     <app:komponentkodesystem>MMSI</app:komponentkodesystem>
     <app:komponentkodeverdi>2573860235</app:komponentkodeverdi>
    </app:Komponentreferanse>
   </app:referanse>
   <app:navn>TestPunkt_enkel</app:navn>
   <app:vertikalAvstand>45.2</app:vertikalAvstand>
   <app:høydereferansesystem>ellipsoide</app:høydereferansesystem>
   <app:luftfartshindermerking>fargemerking</app:luftfartshindermerking>
   <app:luftfartshinderlyssetting>lyssatt</app:luftfartshinderlyssetting>
   <app:materiale>metall</app:materiale>
   <app:datafangstdato>2021-05-04</app:datafangstdato>
   <app:kvalitet>
    <app:Posisjonskvalitet>
     <app:datafangstmetode>sat</app:datafangstmetode>
     <app:nøyaktighet>200</app:nøyaktighet>
     <app:datafangstmetodeHøyde>sat</app:datafangstmetodeHøyde>
     <app:nøyaktighetHøyde>200</app:nøyaktighetHøyde>
    </app:Posisjonskvalitet>
   </app:kvalitet>
   <app:høydereferanse>fot</app:høydereferanse>
   <app:informasjon>Dette er en test som viser hvordan informasjonen for et NrlPunkt objekt kan registeres.</app:informasjon>
   <app:nrlPunktType>petroleumsinnretning</app:nrlPunktType>
	 <app:posisjon>
    <gml:Point gml:id="idd9d6eb32-1281-40fe-96fd-e063964eaa0b-7">
     <gml:pos srsDimension="3">64870.33 6730056.25 18.30</gml:pos>
    </gml:Point>
   </app:posisjon>
   <app:horisontalAvstand>78.1</app:horisontalAvstand>
  </app:NrlPunkt>
 </gml:featureMembers>
</gml:FeatureCollection>

1. forutsatt at mastene bærer luftspenn og dermed regnes for å være endemaster