1. Innledning, historikk og endringslogg

1.1. Innledning

Denne spesifikasjonen spesifiserer data som skal rapporteres til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) etter 1. juli 2022.

NRL er et digitalt register over menneskeskapte objekter som anses å utgjøre en risiko for luftfarten, spesielt ved lavtflyging. Registeret forvaltes av Kartverket og er hjemlet i forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (luftfartshinderforskriften) som forvaltes av Luftfartstilsynet. Forskriften pålegger den som eier et luftfartshinder å rapportere til NRL.

Endringsforskrift til luftfartshinderforskriften som ble vedtatt av Luftfartstilsynet 16. oktober 2020 innebærer en vesentlig utvidelse av mengden menneskeskapte objekter som regnes som luftfartshindre og som dermed må rapporteres til NRL. Forskriftsendringene trer i kraft 1. juli 2022.

Økningen i antallet objekter som anses for å være luftfartshindre medfører et behov for en produktspesifikasjon for rapportering til NRL.

1.2. Historikk

Dette er første versjon av en produktspesifikasjon som spesifiserer data som skal rapporteres til NRL. Rapportering til NRL skal fram til 1. juli 2022 gjennomføres ved utfylling av skjema på Kartverkets nettsider.

Det finnes en egen spesifikasjon for leveranser av data fra NRL.

1.3. Endringslogg

Dato Ansvarlig Kommentarer

2021-06-18

SOSI Standardiseringsprosjekt NRL

Høringsutkast

2022-01-01

SOSI Standardiseringsprosjekt NRL

Spesifikasjon justert etter høringsinnspill

2. Definisjoner og forkortelser

2.1. Definisjoner

2.1.1. Definisjoner fra forskrift

Endemaster

Definisjon fra [L]:

Master som holder kablene på hver side av et luftspenn.

Se også Luftfartstilsynets forskriftsveileder.

Luftfartshinder

Fra 1. juli 2022 regnes følgende som luftfartshinder, iht. [E]:

a. menneskeskapte objekter, midlertidige eller permanente, med en høyde på 15 meter eller mer over terreng eller vann. I områder for industri, næringsvirksomhet, bymessige eller tettbygde strøk regnes likevel objekter som luftfartshinder kun når de har en høyde på 30 meter eller mer. Dersom det er tvil om et objekt befinner seg innenfor et område for industri og næringsvirksomhet eller i bymessige og tettbygde strøk, kreves rapportering hvis objektet er 15 meter eller høyere.

b. signalførende og strømførende luftspenn med høyde inntil 15 meter over terreng eller vann.

c. luftspenn som ikke er omfattet av § 2 første ledd bokstav a eller b, uansett høyde, som krysser eller følger langs offentlig vei nærmere enn 10 meter fra veikanten.

d. taubaner, herunder skitrekk, skitau, stolheiser, svevebaner, zipliner og løypestrenger.

e. endemaster til luftspenn som nevnt i bokstav a til d, uansett høyde.

Se også Luftfartstilsynets forskriftsveileder.

Luftspenn

Fra 1. juli 2022 gjelder følgende definisjon, iht. [E]:

Ledninger, kabler eller vaiere strukket mellom to faste punkter.

Se også Luftfartstilsynets forskriftsveileder.

2.1.2. Andre definisjoner

Datasett

identifiserbar samling av beslektede data [NS-EN-ISO19157]

Fullstendighet

uttrykk for i hvilken grad spesifiserte deler av et produkt finnes i det aktuelle datasettet [G]

Egenskap

navngitt kjennetegn eller karakteristikk av et objekt [G]

Høyde

betegner i dette dokumentet et punkts høyde relativt til en bestemt vertikal referanseramme, f.eks. NN2000. Se figur 1 under.

Kvalitet

helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov [NS-ISO-8402]

Metadata

informasjon som beskriver et datasett [G]

Nøyaktighet

mål for en estimert verdis nærhet til sin sanne verdi eller til det man antar er den sanne verdi [G]

Objekt

forekomst av en objekttype [S]

Objekttype

en klasse av objekter med felles egenskaper, forhold mot andre objekttyper og funksjoner [S]

Produktspesifikasjon

krav som stilles til produktets egenskaper som fundament for produksjonsbeskrivelser og for at produktet skal dekke en kundes, kundegruppes eller markedets behov [S]

hoydefigur
Figur 1. Høyde er i dette eksempelet målt i høydesystemet NN2000. Høyde kan også måles relativt til andre referansesystemer – f.eks. en bestemt ellipsoidemodell.

2.2. Forkortelser

GML

Geography Markup Language er et XML-markeringsspråk som kan benyttes for beskrivelse av geografiske objekter.

Luftfartshinder-
forskriften

Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, med ikrafttredelse 1. september 2014

NRL

Nasjonalt register over luftfartshindre

SOSI

Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon – en standard for digitale geodata (SOSI-standarden)

UML

Unified Modelling Language er en industristandard for datarelatert modellering.

XML

Extensible Markup Language er et markeringsspråk som definerer et regelsett for koding av dokumenter.

3. Generelt om spesifikasjonen

3.1. Unik identifisering

3.1.1. Kortnavn

NRL-Rapportering

3.1.2. Langnavn

Nasjonalt register over luftfartshindre rapportering

3.1.3. Versjon

1.0

3.2. Referansedato

2022-01-01

3.3. Ansvarlig organisasjon

Kartverket
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss
Tlf: 32 11 80 00
Epost: kundesenter@kartverket.no
https://kartverket.no/

3.4. Språk

nor

3.5. Hovedtema

luftfartshindre

3.6. Temakategori

transport
konstruksjoner

3.7. Sammendrag

NRL skal gi informasjon om posisjon og andre egenskaper for menneskeskapte objekter som anses å utgjøre en risiko for luftfarten. Registeret forvaltes av Kartverket og er hjemlet i luftfartshinderforskriften, som forvaltes av Luftfartstilsynet. Forskriften pålegger eier av luftfartshinder å rapportere til NRL.

Luftfartshindre skal i all hovedsak rapporteres i form av punkter og linjer. I spesifikasjonen er det gjort en oppdeling mellom master og andre punktobjekter og mellom luftspenn og andre linjeobjekter. Dette skyldes at mange luftspenn og endemaster etter 1. juli 2022 vil være rapporteringspliktige selv om de er lavere enn 15 m. Produktspesifikasjonen åpner i tillegg for at man kan angi relasjoner mellom master og luftspenn. I tillegg hensyntar spesifikasjonen at man i områder med høy tetthet av luftspenn vil kunne rapportere i form av flateobjekter – se Luftfartstilsynets forskriftsveileder for mer informasjon.

3.8. Formål

Formålet med produktspesifikasjonen er å sørge for at data om luftfartshindre rapporteres til NRL i henhold til kravene i luftfartshinderforskriften, at dataene som rapporteres er ensartede og at de forvaltes på en hensiktsmessig måte.

For data som leveres fra NRL til luftfarten finnes en egen produktspesifikasjon.

3.9. Representasjonsform

vektor

3.10. Datasettoppløsning

Målestokktall
Ikke angitt

Distanse
Ikke angitt

3.11. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse
Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen ut til territorialgrensa, samt kontinentalsokkelen

Geografisk område
Nord: 81°
Sør: 57°
Øst: 35°
Vest: -10°

Vertikal utbredelse
Ikke angitt

Innhold gyldighetsperiode
Ikke angitt

3.12. Identifikasjonsomfang

Hele datasettet

4. Spesifikasjonsomfang

(Antall spesifikasjonsomfang: 1)

4.1. Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen

4.1.1. Identifikasjon

Hele datasettet

4.1.2. Nivå

Datasett

4.1.3. Navn

Nasjonalt register over luftfartshindre rapportering

4.1.4. Beskrivelse

Ikke angitt

4.1.5. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse
Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen ut til territorialgrensa, samt kontinentalsokkelen

Geografisk område
Nord: 81°
Sør: 57°
Øst: 35°
Vest: -10°

Vertikal utbredelse
Ikke angitt

Innhold gyldighetsperiode
Ikke angitt

5. Innhold og struktur

5.1. Omfang

5.2. Pakke «ApplicationSchema» NRL_rapportering-1.0

Definisjon: Denne produktspesifikasjonen spesifiserer data som skal rapporteres til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL), fra og med 1. juli 2022.

Profilparametre i tagged values

definition

"National registry over obstacles to air navigation reporting"@en

description

"Specifiation of data to be reported to the national registry over obstacles to air navigation (NRL)"@en

designation

"NRLReporting"@en

language

nor

SOSI_kortnavn

NRLRapportering

SOSI_kortnavn

NRLRapportering

SOSI_langnavn

Nasjonalt register over luftfartshindre rapportering

SOSI_modellstatus

gyldig

SOSI_organisasjon

Statens kartverk

SOSI_produktgruppe

produktspes

SOSI_spesifikasjonstype

produktspesifikasjon

SOSI_versjon

5.0

targetNamespace

http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/NrlRapportering/1.0

version

1.0

xmlns

app

xsdDocument

NRLRapportering.xsd

xsdEncodingRule

sosi


Pakkerealisering NRL rapportering 1.0
Figur 2. Pakkerealisering NRL rapportering 1.0

5.2.1. Pakke: Objekttyper - abstrakte og instansierbare

Definisjon: Objekttypen "Fellesegenskaper" er en abstrakt objekttype (klasse) som ikke er realiserbar, mens de øvrige objekttypene er realiserbare og benyttes i rapporteringen til NRL.


Realiserbare objekttyper med egenskaper
Figur 3. Realiserbare objekttyper med egenskaper

Hoveddiagram NRL rapportering 1.0
Figur 4. Hoveddiagram NRL rapportering 1.0

«FeatureType» Fellesegenskaper (abstrakt)

Definisjon: Abstrakt objekttype (ikke instansierbar, dvs. ikke mulig å rapportere et objekt med objektnavn "Fellesegenskaper"), fungerer som et konteinerobjekt i UML-modellen. Denne objekttypen samler egenskaper som er felles for alle realiserbare objekttyper i NRL Egenskapene "status", "datafangstdato", "kvalitet" og "informasjon" er en hentet fra SOSI del 1 - Generelle typer 5.1 og SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt.

Profilparametre i tagged values

definition

"Non-instantiable object type; a collection of attributes that are common for all instantiable object types"@en

designation

"commonAttributes"@en

SOSI_navn

FELLESEGENSKAPER

Egenskaper

Navn:

status

Definisjon:

Objektets tilstand

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Status

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0/status
definition: "Object condition"@en
designation: "status"@en
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 25
SOSI_navn: STATUS

Navn:

verifisertRapporteringsnøyaktighet

Definisjon:

Verifikasjon av at objektet som er meldt inn til NRL oppfyller kravene til rapporteringsnøyaktighet angitt i luftfartshinderforskriften.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» VerifisertRapporteringsnøyaktighet

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0/verifisertrapporteringsnoyaktighet
definition: "Verification of whether the object that is reported to NRL satisfies the accuracy requirements in forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder"@en
designation: "verifiedReportingAccuracy"@en
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 15
SOSI_navn: VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET

Navn:

komponentident

Definisjon:

Universell Unik Identifikasjon (UUID/GUID) for fysisk objekt, skal følge objektet i hele objektets "levetid". Dersom komponentident ikke angis ved rapportering vil den bli automatisk generert og påført objektet. Ved endring av et objekt som allerede er rapportert til NRL må komponentident angis.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

definition: "Universally unique identifier for physical object (UUID/GUID)"@en
designation: "componentIdent"@en
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 40
SOSI_navn: KOMPONENTIDENT

Navn:

referanse

Definisjon:

Referanse til ID i eiers forvaltningssystem, evt. annet register.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Komponentreferanse

Profilparametre i tagged values:

definition: "Reference to ID in other database/registry"@en
designation: "reference"@en
SOSI_navn: REFERANSE

Navn:

navn

Definisjon:

Navn på objekt i de tilfeller hvor dette har relevans, f.eks. Tryvannstårnet, Gullfaks C, Stolheis Hafjell 360, Hardangerbrua, osv.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

definition: "Name of object when relevant, e.g. Tryvannstårnet, Gullfaks C, Stolheis Hafjell 360, Hardangerbrua, etc."@en
designation: "name"@en
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 50
SOSI_navn: NAVN

Navn:

vertikalAvstand

Definisjon:

Maksimal avstand i vertikalplanet fra objektet til under-/omkringliggende terreng eller vannoverflate. Må angis dersom vertikal avstand er større enn 15 meter. Enhet: meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Profilparametre i tagged values:

definition: "Maximum vertical distance from object to terrain or water surface below/surrounding it"@en
designation: "verticalExtent"@en
rangeMinimum: 0
SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 4.2
SOSI_navn: VERTIKALAVSTAND

Navn:

høydereferansesystem

Definisjon:

Referanseflate som er utgangspunkt for høydekoordinat. Må angis dersom objektet har høydeverdi (">høyde over havet>")

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Høydereferansesystem

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0/h%C3%B8ydereferansesystem
definition: "The reference surface which is the basis for height measurements"@en
designation: "heightReferenceSystem"@en
SOSI_navn: HØYDEREFERANSESYSTEM

Navn:

luftfartshindermerking

Definisjon:

Visuell merking benyttet ved merking av luftfartshinder

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Luftfartshindermerking

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0/luftfartshindermerking
definition: "Visual marking, other than obstacle lighting, used for marking of obstacles"@en
designation: "obstacleMarking"@en
SOSI_navn: HINDERMERKING

Navn:

luftfartshinderlyssetting

Definisjon:

Hinderlys benyttet ved merking av luftfartshinder.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Luftfartshinderlyssetting

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0/luftfartshinderlyssetting
definition: "Obstacle lighting used for marking of obstacles"@en
designation: "obstacleLighting"@en
SOSI_navn: HINDERLYSSETTING

Navn:

materiale

Definisjon:

Dominerende overflatemateriale for luftfartshinder

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Materiale

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0/materiale
definition: "Dominating material type for obstacle"@en
designation: "material"@en
SOSI_navn: MATERIALE

Navn:

datafangstdato

Definisjon:

Dato sist gang objektet ble stedfestet.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

Profilparametre i tagged values:

definition: "Date at which last surveying of the spatial object was conducted"@en
designation: "dataCaptureDate"@en
SOSI_datatype: DATO
SOSI_navn: DATAFANGSTDATO

Navn:

kvalitet

Definisjon:

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Posisjonskvalitet

Profilparametre i tagged values:

definition: "Description of the positional quality"@en
designation: "quality"@en
SOSI_navn: KVALITET

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

Angir hvilken del av objektet høydeverdien refererer til. Må angis dersom objektet har høydeverdi (">høyde over havet>")

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Høydereferanse

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0/h%C3%B8ydereferanse
definition: "Specifies which part of the object the height coordinate refers to"@en
designation: "heightReference"@en
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: HREF

Navn:

informasjon

Definisjon:

Utfyllende tekst

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

definition: "Supplementary information"@en
designation: "information"@en
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: INFORMASJON

Restriksjoner

Navn:

Hvis vertikal avstand >= 15 meter → påkrevd registering av høyde, høydereferanse og høydereferansesystem.

Beskrivelse:

inv: self.vertikalAvstand >= 15 implies (self.høyde->Size() >= 1 and self.høydereferanse->Size() >=1 and self.høydereferansesystem->Size() >=1)

Arv og realiseringer

Subtyper:

«FeatureType» NrlMast
«FeatureType» NrlPunkt
«FeatureType» NrlLuftspenn
«FeatureType» NrlLinje
«FeatureType» NrlFlate

Realisering av:

«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«FeatureType» SOSI_Objekt


«FeatureType» NrlFlate

Definisjon: Objekt som er representert som en flate i NRL

Profilparametre i tagged values

definition

"Area object"@en

designation

"nrlArea"@en

SOSI_navn

NRLFLATE

Egenskaper

Navn:

flateType

Definisjon:

Type, flate

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» FlateType

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0/flatetype
SOSI_navn: FLATETYPE

Navn:

område

Definisjon:

Geometri, flate

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Profilparametre i tagged values:

definition: "Type of obstacle that can be registered as area (polygon)"@en
designation: "nrlAreaType"@en
SOSI_navn: FLATE

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Fellesegenskaper


«FeatureType» NrlLinje

Definisjon: Objekt som er representert som ei linje i NRL. Luftspenn registreres ikke som NrlLinje, men som NrlLuftspenn.

Profilparametre i tagged values

definition

"Line object. Aerial span objects are not registered as NrlLine but as NrlAerialSpan."@en

designation

"nrlLine"@en

SOSI_navn

NRLLINJE

Egenskaper

Navn:

linjeType

Definisjon:

Type linje

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» LinjeType

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0/linjetype
definition: "Type of obstacle that can be registered as line. Not applicable to aerial spans."@en
designation: "nrlLineType"@en
SOSI_navn: LINJETYPE

Navn:

beliggenhet

Definisjon:

Geometri, linje/kurve

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: KURVE

Navn:

anleggsbredde

Definisjon:

Luftfartshinderets maksimale bredde

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Profilparametre i tagged values:

definition: "Maximum width of object"@en
designation: "objectWidth"@en
SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 3.2
SOSI_navn: ANLEGGSBREDDE

Restriksjoner

Navn:

Hvis høydereferanse angis er påkrevd kodeverdi "topp"

Beskrivelse:

inv: self.høydereferanse->Size()=1 implies self.høydereferanse='topp'

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Fellesegenskaper


«FeatureType» NrlLuftspenn

Definisjon: Objekt som er representert som et luftspenn i NRL

Profilparametre i tagged values

definition

"Aerial span object"@en

designation

"nrlAerialSpan"@en

SOSI_navn

NRLLUFTSPENN

Egenskaper

Navn:

luftspennType

Definisjon:

Type luftspenn

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» LuftspennType

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0/luftspenntype
definition: " Type of obstacle that can be registered as aerial span"@en
designation: "aerialSpanType"@en
SOSI_navn: LUFTSPENNTYPE

Navn:

beliggenhet

Definisjon:

Geometri, linje/kurve

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: KURVE

Navn:

anleggsbredde

Definisjon:

Luftfartshinderets maksimale bredde

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Profilparametre i tagged values:

definition: "Maximum width of object"@en
designation: "objectWidth"@en
SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 3.2
SOSI_navn: ANLEGGSBREDDE

Navn:

friseilingshøyde

Definisjon:

Minste seilingshøyde under luftspenn fra et gitt referansenivå Merknad: Fra 1. januar 2000 er høyeste astronomiske tidevann (HAT) referansenivå for friseilingshøyde

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Profilparametre i tagged values:

definition: "Minimum sailing height under aerial span from a given reference level Note: From 1 January 2000, the Highest Astronomical Tide (HAT) will be the reference level for minimum vertical clearance"@en
designation: "safeVerticalClearance"@en
SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 8.2
SOSI_navn: FRISEILINGSHØYDE

Roller

Rollenavn:

nrlMast

Definisjon:

Et NrlLuftspenn kan være forankret i null, en eller maks to NrlMast

Multiplisitet:

[0..2]

Til klasse

«FeatureType» NrlMast

Restriksjoner

Navn:

Hvis høydereferanse angis er påkrevd kodeverdi "topp"

Beskrivelse:

inv: self.høydereferanse->Size()=1 implies self.høydereferanse='topp'

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Fellesegenskaper


«FeatureType» NrlMast

Definisjon: Objekt som er representert som ei mast i NRL

Profilparametre i tagged values

definition

"Mast object"@en

designation

"nrlMast"@en

SOSI_navn

NRLMAST

Egenskaper

Navn:

mastType

Definisjon:

Type mast

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» MastType

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0/masttype
definition: "Type of obstacle that can be registered as mast"@en
designation: "mastType"@en
SOSI_navn: MASTTYPE

Navn:

posisjon

Definisjon:

Geometri, punkt

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: PUNKT

Navn:

horisontalAvstand

Definisjon:

Maksimal avstand i horisontalplanet fra punkt til luftfartshinderets avgrensning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Profilparametre i tagged values:

definition: "Maximum horizontal distance from point to the obstacle’s extent"@en
designation: "horizontalExtent"@en
SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 4.2
SOSI_navn: HORISONTALAVSTAND

Roller

Rollenavn:

nrlLuftspenn

Definisjon:

Ei NrlMast kan være forankringspunkt for ingen eller flere NlrLuftspenn.

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«FeatureType» NrlLuftspenn

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Fellesegenskaper


«FeatureType» NrlPunkt

Definisjon: Objekt som er representert som et punkt i NRL. Mast registreres ikke som NrlPunkt, men som NrlMast.

Profilparametre i tagged values

definition

"Point object. Mast objects are not registered as NrlPoint, but as NrlMast"@en

designation

"nrlPoint"@en

SOSI_navn

NRLPUNKT

Egenskaper

Navn:

punktType

Definisjon:

Type punkt

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» PunktType

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0/punkttype
definition: "Type of obstacle that can be registered as point. Not applicable to masts."@en
designation: "pointType"@en
SOSI_navn: PUNKTTYPE

Navn:

posisjon

Definisjon:

Geometri, punkt

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: PUNKT

Navn:

horisontalAvstand

Definisjon:

Maksimal avstand i horisontalplanet fra punkt til luftfartshinderets avgrensning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Profilparametre i tagged values:

definition: "horizontalExtent"@en
designation: "Maximum horizontal distance from point to the obstacle’s extent"@en
SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 4.2
SOSI_navn: HORISONTALAVSTAND

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Fellesegenskaper


5.2.2. Pakke: Datatyper

Definisjon: Alle Datatyper (gruppeegenskaper) som inngår i datamodellen.


Datatyper
Figur 5. Datatyper

«dataType» Komponentreferanse

Definisjon: Referanse til ID i eiers forvaltningssystem, evt. annet register.

Profilparametre i tagged values

definition

"Reference to ID in other database/registry"@en

designation

"componentReference"@en

SOSI_navn

REFERANSE

Egenskaper

Navn:

kodesystemversjon

Definisjon:

Angir versjon av system.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 50
SOSI_navn: KODESYSTEMVERSJON

Navn:

komponentkodesystem

Definisjon:

Angir hvilket system/register referansen er registrert i.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: KOMPONENTKODESYSTEM

Navn:

komponentkodeverdi

Definisjon:

Ekstern id av samme objekt i et annet register/system.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 50
SOSI_navn: KOMPONENTKODEVERDI

Arv og realiseringer

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 Generell del/Kjernemodell::«dataType» Komponentreferanse


«dataType» Posisjonskvalitet

Definisjon: Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Merknad 1: Dersom datafangstmetodeHøyde og nøyaktighetHøyde ikke er oppgitt skal en bruker kunne gå ut fra at angitt verdi for datafangstmetode og nøyaktighet også gjelder høyde. Merknad 2: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er definert i ISO19157:2013, men er en videreføring av tidligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.

Profilparametre i tagged values

definition

"Description of the positional quality"@en

designation

"positionalQuality"@en

SOSI_navn

KVALITET

Egenskaper

Navn:

datafangstmetode

Definisjon:

Metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Datafangstmetode

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: DATAFANGSTMETODE

Navn:

nøyaktighet

Definisjon:

Standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm. I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes. For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata. Merknad: Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: NØYAKTIGHET

Navn:

datafangstmetodeHøyde

Definisjon:

Metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Datafangstmetode

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode
SOSI_navn: DATAFANGSTMETODEHØYDE

Navn:

nøyaktighetHøyde

Definisjon:

>Standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm.> >I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavviket, men dersom man faktisk har standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm.> > >>I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes. > >Merknad:> >Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres.>

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: H-NØYAKTIGHET

Restriksjoner

Navn:

Datafangstmetode Digitalisert skal ikke brukes på egenskapen datafangstmetodeHøyde

Beskrivelse:

inv: self.datafangstmetodeHøyde <> 'dig'

Arv og realiseringer

Realisering av:

«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Posisjonskvalitet


5.2.3. Pakke: Kodelister

Definisjon: Alle Kodelister som inngår i datamodellen.


Kodelister
Figur 6. Kodelister

«CodeList» Datafangstmetode

Definisjon: metode som ligger til grunn for registrering av posisjon

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode

definition

"method on which registration of position is based"@en

designation

"MeasuringMethod"@en

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

3

SOSI_navn

DATAFANGSTMETODE


«CodeList» FlateType

Definisjon: Kodeliste for NRL flatetyper.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0/flatetype

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

25

SOSI_navn

FLATETYPE


«CodeList» Høydereferanse

Definisjon: Angir hvilken del av objektet høydeverdien refererer til.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0/h%C3%B8ydereferanse

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

20

SOSI_navn

LEDN_HØYDEREFERANSE


«CodeList» Høydereferansesystem

Definisjon: Kodeliste over aktuelle høydereferansesystemer.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/20210618/h%C3%B8ydereferansesystem

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

50

SOSI_navn

LEDN_HØYDEREFERANSESYSTEM


«CodeList» LinjeType

Definisjon: Kodeliste for NRL linjetyper.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0/linjetype

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

25

SOSI_navn

LINJETYPE


«CodeList» Luftfartshinderlyssetting

Definisjon: Hinderlys benyttet ved merking av luftfartshinder. For informasjon om krav til merking, se forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/20210618/luftfartshinderlyssetting

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

50

SOSI_navn

HINDERLYSSETTING


«CodeList» Luftfartshindermerking

Definisjon: Visuell merking benyttet ved merking av luftfartshinder. Gjelder ikke hinderlys. For informasjon om krav til merking, se forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/20210618/luftfartshindermerking

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

50

SOSI_navn

HINDERMERKING


«CodeList» LuftspennType

Definisjon: Kodeliste for NRL luftspenn.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0/luftspenntype

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

25

SOSI_navn

LUFTSPENNTYPE


«CodeList» MastType

Definisjon: Kodeliste for NRL mast.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0/masttype

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

25

SOSI_navn

MASTTYPE


«CodeList» Materiale

Definisjon: Dominerende overflatemateriale for luftfartshinder

«CodeList» PunktType

Definisjon: Kodeliste for NRL punkttyper.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0/punkttype

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

25

SOSI_navn

PUNKTTYPE


«CodeList» Status

Definisjon: Objektets tilstand.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/api/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/20210618/status

definition

"Object condition"@en

designation

"Status"@en

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

25

SOSI_navn

STATUS


«CodeList» VerifisertRapporteringsnøyaktighet

Definisjon: Verifikasjon av at objektet som er meldt inn til NRL oppfyller kravene til rapporteringsnøyaktighet angitt i luftfartshinderforskriften. Kravene til rapporteringsnøyaktighet kan endre seg fra en versjon av forskriften til neste. Hvilken versjon av luftfartshinderforskriften, med tilhørende §§, som rapporteringen er iht. må angis. Merknad: Med rapporteringsnøyaktighet menes her innenfor hvilke nøyaktighetskrav i grunnriss og høyde (x, y, z), samt maksimal vertikal avstand (h) som gjelder ved rapportering til NRL.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0/verifisertrapporteringsnoyaktighet

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

25

SOSI_navn

VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET


5.2.4. Pakke: Realiseringer

Definisjon: Her vises avhengigheter mellom elementer i NRL rapportering og objekttyper, datatyper og kodelister i andre applikasjonsskjemaer. Avhengighetene er modellert ved hjelp av realiseringer.


Realisering fra SOSI Generelle typer 5.1
Figur 7. Realisering fra SOSI Generelle typer 5.1

Realisering fra SOSI Ledning 4.6
Figur 8. Realisering fra SOSI Ledning 4.6

6. Referansesystem

(Antall lovlige romlige koordinatsystem for dette produktet: 1)

6.1. Romlig referansesystem

6.1.1. Omfang

6.1.2. Navn på kilden til referansesystemet:

EPSG

6.1.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet:

The international Association of Oil & Gas Producers

6.1.5. Koderom:

EPSG

6.1.6. Identifikasjonskode:

Se Tabell 1 og Tabell 2 under.

6.1.7. Kodeversjon

EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 10.0, oktober 2020

Tabell 1. Liste over horisontale (2D) referansesystemer som kan benyttes for luftfartshinder uten høydeangivelse
Referansesystem GML (EPSG-kode)

ETRS89 Geografisk, 2d

4258

ETRS89 UTM sone 29, 2d

25829

ETRS89 UTM sone 30, 2d

25830

ETRS89 UTM sone 31, 2d

25831

ETRS89 UTM sone 32, 2d

25832

ETRS89 UTM sone 33, 2d

25833

ETRS89 UTM sone 34, 2d

25834

ETRS89 UTM sone 35, 2d

25835

ETRS89 UTM sone 36, 2d

25836

ETRS89 UTM sone 37, 2d

25837

Tabell 2. Liste over romlige (3D) referansesystemer som kan benyttes for luftfartshinder med høydeangivelse
Referansesystem GML (EPSG-kode)

ETRS89 Geografisk, 2d + ellipsoide

4937

ETRS89 Geografisk, 2d + NN2000

5941

ETRS89 UTM sone 31, 2d + NN2000

5971

ETRS89 UTM sone 32, 2d + NN2000

5972

ETRS89 UTM sone 33, 2d + NN2000

5973

ETRS89 UTM sone 34, 2d + NN2000

5974

ETRS89 UTM sone 35, 2d + NN2000

5975

ETRS89 UTM sone 36, 2d + NN2000

5976

7. Kvalitet

7.1. Omfang

7.1.1. Fullstendighet

Krav til rapportering av luftfartshinder til NRL er hjemlet i Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (luftfartshinderforskriften). Eier av luftfartshinder er ansvarlig for rapportering til NRL. Endringsforskrift til luftfartshinderforskriften som ble vedtatt av Luftfartstilsynet 16. oktober 2020 og trer i kraft 1. juli 2022 utvider definisjonen av luftfarthinder (se Definisjoner). Endringsforskriften har tilbakevirkende kraft i den forstand at den stiller krav om rapportering av allerede eksisterende luftfartshindre i henhold til gitte frister.

7.1.2. Stedfestingsnøyaktighet

Krav til stedfestingsnøyaktighet etter 1. juli 2022 er angitt i endringsforskrift vedtatt 16. oktober 2020, §5(1):

Luftfartshinder skal innrapporteres med en absolutt nøyaktighet bedre enn 5 meter i horisontalplanet og vertikalplanet. Hinderets høyde over terreng eller vann skal innrapporteres med en nøyaktighet bedre enn 1 meter. For luftspenn skal høyde over terreng eller vann måles eller beregnes med en nøyaktighet bedre enn 2 meter, jf. § 9 sjette ledd. For rapporteringspliktige luftfartshinder med en høyde inntil 15 meter er det ikke krav om å oppgi høydeinformasjon ved innrapporteringen.

Se også Luftfartstilsynets forskriftsveileder, samt egen registreringsinstruks, jf. spesifikasjonens kapittel 8.

7.1.3. Egenskapsnøyaktighet

Alle objekter skal rapporteres med de egenskaper som er angitt som obligatoriske i denne produktspesifikasjonen. Krav om registrering av ytterligere egenskaper for bestemte objekttyper angis i en egen registreringsinstruks, jf. spesifikasjonens kapittel 8.

7.1.4. Tidfestingsnøyaktighet

Ikke angitt

7.1.5. Logisk konsistens

Ikke angitt

8. Datafangst

8.1. Omfang

8.2. Datafangstbeskrivelse

Detaljerte krav til registrering av objekter som skal rapporteres til NRL angis i en egen registreringsinstruks. Den enkelte eier av luftfartshinder står fritt til å velge datafangstmetode.

9. Datavedlikehold

9.1. Vedlikeholdsinformasjon

9.1.1. Omfang

9.1.2. Vedlikeholdsfrekvens

kontinuerlig

9.1.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Luftfartshinderforskriftens §4(1) stiller krav om at rapportering skal gjennomføres senest 30 kalenderdager før etablering, endring, flytting eller fjerning av et luftfartshinder. Se også Luftfartstilsynets forskriftsveileder.

10. Presentasjon

10.1. Omfang

10.2. Referanse til presentasjonskatalog

Felles presentasjonsregler for datasettet anses ikke som relevant.

11. Leveranse

Følgende leveranseformater støttes: GML 3.2.1, SOSI-format 5.0 og GeoJson.

NB! Komponentident (UUID) er påkrevd benyttet som entydig referanse ved endring av objekter.

11.1. Leveransemetode GML-format

11.1.1. Omfang

11.1.2. Leveranseformat

Formatnavn
GML

Formatversjon
3.2.1

Filstruktur
XML/GML

Språk
nor

Tegnsett
UTF-8

11.1.3. Leveransemedium

Leveranseenhet
Ikke angitt

Overføringsstørrelse
Ikke angitt

Navn på medium
Ikke angitt

Annen leveranseinformasjon
Komponentident (UUID) er påkrevd benyttet som entydig referanse ved endring av objekter.

11.2. Leveransemetode SOSI-format

11.2.1. Omfang

11.2.2. Leveranseformat

Formatnavn
SOSI

Formatversjon
5.0

Filstruktur
SOSI

Språk
nor

Tegnsett
utf8

11.2.3. Leveransemedium

Leveranseenhet
Ikke angitt

Overføringsstørrelse
Ikke angitt

Navn på medium
Ikke angitt

Annen leveranseinformasjon
Komponentident (UUID) er påkrevd benyttet som entydig referanse ved endring av objekter.

11.3. Leveransemetode GeoJSON-format

11.3.1. Omfang

11.3.2. Leveranseformat

Formatnavn
GeoJSON

Formatversjon
RFC 7946, august 2016

Filstruktur
JSON

Språk
nor

Tegnsett
utf8

11.3.3. Leveransemedium

Leveranseenhet
Ikke angitt

Overføringsstørrelse
Ikke angitt

Navn på medium
Ikke angitt

Annen leveranseinformasjon
Komponentident (UUID) er påkrevd benyttet som entydig referanse ved endring av objekter.

12. Tilleggsinformasjon

12.1. Omfang

12.2. Referanser til kodelister

Referansene til eksterne kodelister i produktspesifikasjonen viser til en versjon som primært er menneskelesbar. Ved tidspunktet for utgivelse av spesifikasjonen er kodelistene i tillegg implemetert i Atom, CSV, GML, JSON RDF, RSS og XML.

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/luftfartshinder/nrl-rapportering/1.0

12.3. Lisensvilkår

Lisens

Denne standarden er gitt ut under norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Du har lov til:

  • å kopiere og tilgjengeliggjøre

  • å endre og/eller sette sammen med andre datasett

  • å kopiere og tilgjengeliggjøre en endret eller sammensatt versjon

  • å benytte datasettet kommersielt

På følgende vilkår:

  • at du navngir lisensgiver slik lisensgiver ber om, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av datasettet

  • at du ikke bruker dataene på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreier eller uriktig fremstiller dataene

Med den forståelse:

  • at data som inneholder personopplysninger og er taushetsbelagt ikke er omfattet av denne lisensen og ikke kan viderebrukes

  • at lisensgiver fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til

13. Metadata

Ikke angitt

Vedlegg A: GML-realisering

Datasettet skal realiseres på GML format i henhold til de retningslinjer som er gitt for realisering av GML i Norge. Aktuelle retningslinjer er beskrevet i SOSI del 1, Realisering i GML-format 5.0 (pdf),2018 og Veileder for Geography Markup Language (GML), 2015

Realiseringen defineres av følgende filer:

En GML-eksempelfil er tilgjengelig.

Vedlegg B: SOSI-format-realisering

SOSI-realiseringen følger kravene i "Realisering i SOSI-format 5.0" [S]. SOSI-filer som inneholder data i henhold til denne spesifikasjonen skal merkes i filhodet med ..OBJEKTKATALOG "Nasjonalt register over luftfartshindre rapportering 1.0".

Ved utveksling av NrlFlate på SOSI-format skal man etablere et "hjelpeobjekt" i form av en .KURVE-gruppe med objekttype Flateavgrensning som inneholder hele flateavgrensningen og refereres fra .FLATE-objektet.

En SOSI-eksempelfil er tilgjengelig.

Under en utlisting av SOSI-formatrealiseringen:

Objekttype Flateavgrensning

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

avgrensning

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

Objekttype NrlFlate

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

status

«CodeList» Status

..STATUS

[1..1]

verifisertRapporteringsnøyaktighet

«CodeList» VerifisertRapporteringsnøyaktighet

..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET

[1..1]

komponentident

CharacterString

..KOMPONENTIDENT

[0..1]

referanse

«dataType» Komponentreferanse

..REFERANSE

[0..1]

referanse.kodesystemversjon

CharacterString

…​KODESYSTEMVERSJON

[0..1]

referanse.komponentkodesystem

CharacterString

…​KOMPONENTKODESYSTEM

[0..1]

referanse.komponentkodeverdi

CharacterString

…​KOMPONENTKODEVERDI

[1..1]

navn

CharacterString

..NAVN

[0..1]

vertikalAvstand

Real

..VERTIKALAVSTAND

[0..1]

høydereferansesystem

«CodeList» Høydereferansesystem

..HØYDEREFERANSESYSTEM

[0..1]

luftfartshindermerking

«CodeList» Luftfartshindermerking

..HINDERMERKING

[0..1]

luftfartshinderlyssetting

«CodeList» Luftfartshinderlyssetting

..HINDERLYSSETTING

[0..1]

materiale

«CodeList» Materiale

..MATERIALE

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

flateType

«CodeList» FlateType

..FLATETYPE

[1..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[1..1]

Objekttype NrlLinje

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

status

«CodeList» Status

..STATUS

[1..1]

verifisertRapporteringsnøyaktighet

«CodeList» VerifisertRapporteringsnøyaktighet

..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET

[1..1]

komponentident

CharacterString

..KOMPONENTIDENT

[0..1]

referanse

«dataType» Komponentreferanse

..REFERANSE

[0..1]

referanse.kodesystemversjon

CharacterString

…​KODESYSTEMVERSJON

[0..1]

referanse.komponentkodesystem

CharacterString

…​KOMPONENTKODESYSTEM

[0..1]

referanse.komponentkodeverdi

CharacterString

…​KOMPONENTKODEVERDI

[1..1]

navn

CharacterString

..NAVN

[0..1]

vertikalAvstand

Real

..VERTIKALAVSTAND

[0..1]

høydereferansesystem

«CodeList» Høydereferansesystem

..HØYDEREFERANSESYSTEM

[0..1]

luftfartshindermerking

«CodeList» Luftfartshindermerking

..HINDERMERKING

[0..1]

luftfartshinderlyssetting

«CodeList» Luftfartshinderlyssetting

..HINDERLYSSETTING

[0..1]

materiale

«CodeList» Materiale

..MATERIALE

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

linjeType

«CodeList» LinjeType

..LINJETYPE

[1..1]

beliggenhet

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

anleggsbredde

Real

..ANLEGGSBREDDE

[0..1]

Objekttype NrlLuftspenn

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

status

«CodeList» Status

..STATUS

[1..1]

verifisertRapporteringsnøyaktighet

«CodeList» VerifisertRapporteringsnøyaktighet

..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET

[1..1]

komponentident

CharacterString

..KOMPONENTIDENT

[0..1]

referanse

«dataType» Komponentreferanse

..REFERANSE

[0..1]

referanse.kodesystemversjon

CharacterString

…​KODESYSTEMVERSJON

[0..1]

referanse.komponentkodesystem

CharacterString

…​KOMPONENTKODESYSTEM

[0..1]

referanse.komponentkodeverdi

CharacterString

…​KOMPONENTKODEVERDI

[1..1]

navn

CharacterString

..NAVN

[0..1]

vertikalAvstand

Real

..VERTIKALAVSTAND

[0..1]

høydereferansesystem

«CodeList» Høydereferansesystem

..HØYDEREFERANSESYSTEM

[0..1]

luftfartshindermerking

«CodeList» Luftfartshindermerking

..HINDERMERKING

[0..1]

luftfartshinderlyssetting

«CodeList» Luftfartshinderlyssetting

..HINDERLYSSETTING

[0..1]

materiale

«CodeList» Materiale

..MATERIALE

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

luftspennType

«CodeList» LuftspennType

..LUFTSPENNTYPE

[1..1]

beliggenhet

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

anleggsbredde

Real

..ANLEGGSBREDDE

[0..1]

friseilingshøyde

Real

..FRISEILINGSHØYDE

[0..1]

nrlMast

«FeatureType» NrlMast

..NRLMAST

[0..2]

Objekttype NrlMast

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

status

«CodeList» Status

..STATUS

[1..1]

verifisertRapporteringsnøyaktighet

«CodeList» VerifisertRapporteringsnøyaktighet

..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET

[1..1]

komponentident

CharacterString

..KOMPONENTIDENT

[0..1]

referanse

«dataType» Komponentreferanse

..REFERANSE

[0..1]

referanse.kodesystemversjon

CharacterString

…​KODESYSTEMVERSJON

[0..1]

referanse.komponentkodesystem

CharacterString

…​KOMPONENTKODESYSTEM

[0..1]

referanse.komponentkodeverdi

CharacterString

…​KOMPONENTKODEVERDI

[1..1]

navn

CharacterString

..NAVN

[0..1]

vertikalAvstand

Real

..VERTIKALAVSTAND

[0..1]

høydereferansesystem

«CodeList» Høydereferansesystem

..HØYDEREFERANSESYSTEM

[0..1]

luftfartshindermerking

«CodeList» Luftfartshindermerking

..HINDERMERKING

[0..1]

luftfartshinderlyssetting

«CodeList» Luftfartshinderlyssetting

..HINDERLYSSETTING

[0..1]

materiale

«CodeList» Materiale

..MATERIALE

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

mastType

«CodeList» MastType

..MASTTYPE

[1..1]

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[1..1]

horisontalAvstand

Real

..HORISONTALAVSTAND

[0..1]

nrlLuftspenn

«FeatureType» NrlLuftspenn

..NRLLUFTSPENN

[0..*]

Objekttype NrlPunkt

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

status

«CodeList» Status

..STATUS

[1..1]

verifisertRapporteringsnøyaktighet

«CodeList» VerifisertRapporteringsnøyaktighet

..VERIFISERTRAPPORTERINGSNØYAKTIGHET

[1..1]

komponentident

CharacterString

..KOMPONENTIDENT

[0..1]

referanse

«dataType» Komponentreferanse

..REFERANSE

[0..1]

referanse.kodesystemversjon

CharacterString

…​KODESYSTEMVERSJON

[0..1]

referanse.komponentkodesystem

CharacterString

…​KOMPONENTKODESYSTEM

[0..1]

referanse.komponentkodeverdi

CharacterString

…​KOMPONENTKODEVERDI

[1..1]

navn

CharacterString

..NAVN

[0..1]

vertikalAvstand

Real

..VERTIKALAVSTAND

[0..1]

høydereferansesystem

«CodeList» Høydereferansesystem

..HØYDEREFERANSESYSTEM

[0..1]

luftfartshindermerking

«CodeList» Luftfartshindermerking

..HINDERMERKING

[0..1]

luftfartshinderlyssetting

«CodeList» Luftfartshinderlyssetting

..HINDERLYSSETTING

[0..1]

materiale

«CodeList» Materiale

..MATERIALE

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

punktType

«CodeList» PunktType

..PUNKTTYPE

[1..1]

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[1..1]

horisontalAvstand

Real

..HORISONTALAVSTAND

[0..1]

Vedlegg C: GeoJson-format-realisering

Det finnes per 2021 ingen "Realisering i GeoJson-format 5.0". Realisering i GeoJson-format for denne produktspesifikasjonen skal være iht. følgende Json-skjema.

Realiseringen baserer seg hovedsakelig på GeoJson spesifikasjonen, RFC 7946, med følgende unntak:

  • Det tillattes dataleveranse i andre referansesystem enn WGS84 med ellipsoidiske høyder. Dette er håndtert ved angivelse av EPSG-kode i startem av fila.

  • Assosiasjoner angis bestående av et array med komponentidentene til objektene det refereres til.

En GeoJson-eksempelfil er tilgjengelig.