Høringsversjon 1. oktober 2021

1. Innledning, historikk og endringslogg

1.1. Innledning

FKB-TraktovegSti er et landsdekkende FKB-datasett som inneholder traktorveger, stier og stitrapp med senterlinjegeometri.

FKB-TraktorvegSti må sees i sammenheng med Elveg 2.0 som inneholder øvrig vegnett og som forvaltes i Nasjonal vegdatabank (NVDB). Sammen med vegnettet fra NVDB skal FKB-TraktorvegSti kunne danne et komplett samferdselsnettverk for kjørende, syklende og gående.

Datagrunnlaget i FKB-TraktorvegSti vil ha svært varierende grad av nettverkstopologi. Man må regne med å gjøre en jobb med sammenknytning av FKB-TraktorvegSti og Elveg 2.0 før dette kan betraktes som ett nettverk og benyttes i nettverksanalyser.

FKB-TraktorvegSti 5.0 baserer seg på SOSI generelle typer 5.1 definert i SOSI del 1, fagområdene Vegnett 5.0 og Vegsituasjon 4.5 i SOSI del 2, og NVDB datakatalogen.

1.2. Historikk

Tidligere versjoner:

 • Traktorveger og stier ble før FKB versjon 4.5 forvaltet som en del av FKB-Veg.

 • FKB-TraktorvegSti versjon 4.5 - 2014-03-01

 • FKB-TraktorvegSti versjon 4.6 - 2016-08-08

1.3. Endringslogg

1.3.1. Innhold i endringsloggen

FKB 5.0 er en ny hovedversjon av FKB. Dette innebærer at det er gjort større endringer i standarden. Det vil ikke være tilstrekkelig å lese endringsloggen for å få et helhetlig bilde av FKB 5.0 produktspesifikasjonene. For å få et komplett bilde av produktspesifikasjonen må man lese dokumentasjonen som en helhet, inkludert de gjennomgående endringene som er beskrevet i FKB Generell del 5.0 [FKB].

Endringsloggene for det enkelte datasett har som ambisjonsnivå å beskrive de viktigste endringene når det gjelder datainnhold (objekttyper) siden forrige versjon. Endringsloggen vil ikke inneholde alle detaljerte endringer på egenskapsnivå eller endringer når det gjelder utvekslingsformat, datamodellering eller lignende.

1.3.2. Endringer siden FKB-TraktorvegSti 4.6 - 2016-08-08

 • Oppdatert generelle konsepter fra FKB 5.0 generell del

 • Typeveg gangveg, fortau, gangfelt og trapp er fjernet fra FKB-TraktorvegSti da de innføres i Elveg 2.0 og Nasjonal vegdatabank (NVDB).

 • Ny typeveg stitrapp innført.

 • Definisjoner for typeveg traktorveg og sti er revidert.

 • Datatype Vegsystemreferanse med datterobjekter innført for å harmonisere med produkspesifikasjon for Elveg 2.0

 • Innført ny opsjonelle egenskaper: beredskapsveg og serviceveg.

 • Vegsperring: innført nye egenskaper FunksjonVegsperring, GjelderTidsrom og EierVegsperring for å samsvare med Elveg 2.0.

 • Innført egenskapene turruterPeker og eksternPeker for å gjøre det mulig å legge inn referanser (i form av URI-er) til de tilsvarende objektene forvaltet i andre systemer.

 • Kodelister er revidert og flyttet ut av produktspesifikasjon og forvaltes eksternt i Geonorge.

2. Definisjoner og forkortelser

2.1. Definisjoner

ajourføring

korrigering av innholdet i geodataene slik at de fremstiller de faktiske forhold på et gitt tidspunkt, etter de retningslinjer som gjelder for innhold og kvalitet [PABG]

MERKNAD: Det er en selvfølge at ”konsekvensrettelser” også blir utført. For eksempel når det bygges et nytt hus, blir ofte gjerder, arealbruksgrenser og veger omkring huset forandret. Ajourføring innebærer at alle disse forandringene blir gjort i de aktuelle databaser. Oppgradering til nyere og bedre standard defineres som noe annet enn ajourføring, selv om det kan gjøres på samme tidspunkt som periodisk ajourføring.

applikasjonsskjema

informasjonsmodellene i SOSI-modellregister er modellert som UML-modeller. UML-modellen for et FKB-datasett benevnes som et UML-applikasjonsskjema. Fra UML-applikasjonsskjema kan det automatisk genereres et GML-applikasjonsskjema som beskriver hvordan dataene representeres som GML [SOSI-UML].

MERKNAD: Se objektkatalog

avledet datasett

bearbeidede primærdata tilpasset et bestemt bruksområde [FKB]

MERKNAD: Avledede data skal i prinsippet ikke ajourføres direkte, men ajourføringen skal komme gjennom automatisk utvelgelse og generalisering fra primærdata. I noen tilfeller vil dette være en for tung prosess slik at en må avvike fra hovedprinsippet. Kalles også generalisert datasett.

EKSEMPEL: N5 Kartdata (avledet/generalisert produkt fra FKB-data).

basis geodata

Detaljerte geodata som beskriver det fysiske landskapet ved naturlige eller menneskeskapte objekter. Basisdata brukes til lokalisering og som underlag for temadata. [FKB]

MERKNAD: basis geodata er synonymt med begrepet grunnkart (eller grunnkartdata)

datasett

identifiserbar samling av beslektede data [G]

egenskap

navngitt kjennetegn eller karakteristikk av et objekt

MERKNAD: Egenskap defineres ved navn (for eksempel "bygge-år"), datatype (for eksempel årstall) og verdiområde (for eksempel "Kristi fødsel - dags dato"). Egenskapsverdi er verdien til egenskapen for det aktuelle objektet, for eksempel 1998. Egenskapsdata kalles noen ganger for attributtdata.

egenskapsnøyaktighet

uttrykk for hvor godt egenskapsdataene beskriver de aktuelle egenskapene [G]

FKB

FKB er en forkortelse for Felles Kartdatabase. Se [FKB].

Fotogrammetrisk FKB

FKB-data som er etablert ved fotogrammetrisk kartlegging [FKB]

MERKNAD: I Fotogrammetrisk FKB inngår også enkelte objekttyper som ikke registreres fotogrammetrisk. Eksempel er fiktive avgrensningslinjer og representasjonspunkt.

grunnkart

Grunnkart er et begrep som er synonymt med basis geodata. Se definisjon under basis geodata.

MERKNAD: Grunnkart brukes til flere formål og kan danne grunnlag for avledede kart i forskjellige målestokker. Grunnkartet skal være det kartgrunnlaget som skal tjene alle formål som omhandles i plan- og bygningsloven eller dens forskrifter.

fullstendighet

uttrykk for i hvilken grad spesifiserte deler av et produkt finnes i det aktuelle datasettet [G]

MERKNAD: Fullstendighet karakteriseres ved kvalitetsmålene manglende objekter, overskytende objekter (ønsket om fullstendige geodatabaser innebærer også at det er galt dersom det finnes objekter i databasene som ikke skal være der i henhold til spesifikasjonene) og manglende egenskaper. Fullstendighet kan angis i prosent i relasjon til spesifiserte krav. Informasjon om fullstendighet må være datert.

geodata

stedfestet informasjon [G]

MERKNAD: Geodata består av objektidentifikasjon og informasjon om stedfesting og egenskaper. Stedfestingsdataene på sin side kan omfatte både posisjonsdata og geometriske beskrivelsesdata.

kart

generalisert avbildning av geografiske objekter med deres romlige relasjoner; med angitt geodetisk datum, projeksjon og koordinatsystem, samt målestokk dersom avbildningen er analog [G]

kartdata

geodata tilrettelagt for presentasjon av kart [PABG]

kontinuerlig ajourhold

fortløpende ajourføring basert på rapportering fra forvaltningsrutiner, daglige arbeidsrutiner og samarbeidsparter [PABG]

MERKNAD: Kalles også administrativt vedlikehold. Data som samles inn administrativt, kan være digitale stikningsdata eller data fra sluttkontroll av beliggenhet, koordinatfestede grensemerker, markmålte bygninger, senterpunkt bygning, situasjonsplan og melding om landbruksbygg.

kvalitet

i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav [G]

MERKNAD: Se standarden Geodatakvalitet for en nærmere beskrivelse av datakvalitet.

logisk konsistens

hvor godt regler som finnes i spesifikasjonene er oppfylt [G]

MERKNAD: Logisk konsistens betegner sammenhengen mellom produktet og reglene produktet skal oppfylle. Logisk konsistens kan altså måles uten at en kjenner noen "fasit".

EKSEMPEL: I SOSI er det spesifisert hvordan en flate skal representeres i en SOSI-fil. Samme regel gjelder for FKB. I SOSI er det også beskrevet hvilke egenskaper for eksempel en vegkant skal ha. De samme egenskaper, eller et utvalg av disse, skal vegkant ha i FKB.

metadata

informasjon som beskriver et datasett [G]

MERKNAD: Hvilke opplysninger som inngår i metadataene, kan variere avhengig av datasettets karakter. Vanlige opplysninger er innhold, kvalitet, tilstand, struktur, format, produsent og vedlikeholdsansvar.

nøyaktighet

mål for en estimert verdis nærhet til sin sanne verdi eller til det man antar er den sanne verdi [G]

MERKNAD: I standarden Geodatakvalitet er de ulike nøyaktighetsmålene beskrevet.

objekt

forekomst (instans) av en objekttype [SOSI]

objektkatalog

definisjon og beskrivelse av objekttyper, objektegenskaper samt relasjoner mellom objekter, sammen med eventuelle funksjoner som er anvendt for objektet. [SOSI]

objekttype

geografisk objekttype er en klasse av objekter med felles egenskaper, forholdet mot andre objekttyper og funksjoner [SOSI]

EKSEMPEL: Eksempler på objekttyper er Takkant, Arealbruksgrense og Mønelinje.

områdetype

arealinndeling basert på krav til detaljering/nøyaktighet av basis geodata i området [FKB]

MERKNAD: I FKB brukes områdetypen til å si noe om hvilken FKB-standard som bør velges i området. Områdetype brukes også som styrende for krav i standardene "Plassering og beliggenhetskontroll" og "Stedfesting av matrikkelenhets- og råderettsgrenser".

oppgradering

forbedring av den datatekniske kvaliteten av eksisterende data [PABG]

periodisk ajourhold

ajourføring som utføres systematisk med jevne mellomrom [PABG]

MERKNAD: Ved periodisk ajourføring blir eksisterende data, enten de har vært gjennom kontinuerlig ajourføring eller ei, kontrollert og evt. forbedret, og manglende objekter blir supplert. Objekter som ikke er endret, blir ikke kartlagt på nytt. Etter periodisk ajourføring skal datasettene minimum tilfredsstille kvalitetskravene for den valgte FKB-standard i området. Det kan være nødvendig også med en oppgradering for å oppfylle kvalitetskravene. Periodisk ajourføring gjøres vanligvis ved fotogrammetri.

presentasjonsdata

tilleggsdata til FKB som er nødvendige for å formidle en god presentasjon uten at de opprinnelige datasettene blir berørt [FKB]

MERKNAD: Presentasjonsdata lages for presentasjoner i ulike målestokker. Det genereres presentasjonsdata for å ha mulighet til blant annet å redigere, avblende/slette, skrive om eller flytte tekster og symboler i kartbildet, uten at datasettene blir berørt.

EKSEMPEL: Eksempler på presentasjonsdata er tekstdata generert fra datasett der tekst, tall eller symboler er ferdig plassert i kartbildet. En annen type presentasjonsdata er avblendingspolygoner som brukes til å fjerne unødig mye data i et aktuelt kartbilde.

primærdatasett

et definert geodatasett som består av de mest detaljerte og nøyaktige data innen et definert område, har en viss utbredelse og jevnlig blir produsert og/eller ajourholdt [G]

MERKNAD: Primærdatasett skal være presentasjons- og produktuavhengige. De skal kunne danne utgangspunkt for forskjellig bruk og forskjellige produkter. Det er derfor krav om en viss utbredelse og produksjon før en kan kalle et datasett for primærdatasett. Primærdatasett er i prinsippet uavhengige datasett (ikke avledet fra andre datasett) og ajourholdes uavhengig av andre datasett. Et objekt tilhører bare ett primærdatasett.

produktspesifikasjon

detaljert beskrivelse av ett datasett eller en serie med datasett med tilleggsinformasjon som gjør det mulig å produsere, distribuere og bruke datasettet av andre (tredjepart) [SOSI]

MERKNAD: En dataproduktspesifikasjon kan lages for produksjon, salg, sluttbrukervirksomhet eller annet.

standardavvik

statistisk størrelse som angir spredningen for en gruppe måle- eller beregningsverdier i forhold til deres sanne eller estimerte verdier [G]

topologi

beskrivelse av sammenhengen mellom geografiske objekter [G]

MERKNAD: De aktuelle objektene har ofte en fysisk sammenheng. Topologi er de av objektenes egenskaper som overlever det som er kalt kontinuerlige transformasjoner (også kalt gummiduk-transformasjoner). Alle tallverdier (lengder, arealer og retninger) kan bli forandret, mens for eksempel naboskapsforhold vil være uendret.

2.2. Forkortelser

AR5: Arealressurskart i målestokk 1:5000

DOK: Det offentlige kartgrunnlaget. DOK er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid.

DTM: Digital TerrengModell.

Georef: Metadataregister for Geovekst-data.

Geovekst: Geodatasamarbeid mellom de nasjonale partene KS (kommunesektorens organisasjon, omfatter både kommuner og fylkeskommuner), Energi Norge, Kartverket, Telenor, Statens vegvesen, Landbruksdepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat. Lokalt kan Geovekst-samarbeidet også ha andre parter.

GML: Geography Markup Language – Internasjonalt standardformat for utveksling av geografisk informasjon

NRL: Nasjonalt register for luftfartshindre

NVDB: Nasjonal vegdatabank med vegnett og tilhørende informasjon.

OCL: Object Constraint Language. Språk som brukes til å formulere krav/restriksjoner til modellelementene i UML.

PBL: Plan- og bygningsloven.

UML: Unified Modelling Language. Modelleringsspråk som (blant annet) brukes til å beskrive geografiske informasjonsmodeller.

URI: Uniform Resource Identifier. Kompakt streng av tegn som identifiserer en abstrakt eller fysisk ressurs.

UUID: Universally unique identifier. 128-bit globalt unik streng av tegn som kan genereres automatisk av en datamaskin.

3. Generelt om spesifikasjonen

3.1. Unik identifisering

FKB-TraktorvegSti

3.1.1. Fullstendig navn

FKB TraktorvegSti

3.1.2. Versjon

5.0

3.2. Referansedato

2022-01-01

3.3. Ansvarlig organisasjon

Geovekst

3.4. Språk

Norsk

3.5. Hovedtema

Basisdata

3.6. Temakategori

Basisdata

3.7. Sammendrag

FKB-TraktovegSti er et landsdekkende FKB-datasett som inneholder traktorveger, stier og stitrapp med senterlinjegeometri.

3.8. Formål

FKB er grunnleggende geografisk informasjon for å utøve lov- og forskriftsbelagte saker og ta gode beslutninger. FKB kan brukes til:

 • å kjenne seg igjen ute i terrenget

 • forvaltningsmessig saksbehandling i kommuner, statlige etater og ledningsetater

 • saksbehandling knyttet til plan- og bygningsloven med forskrifter (jf. [PBL-KART])

 • prosjekteringsformål

 • analyse og presentasjon i et integrert informasjonssystem (GIS-system)

 • produksjon av kart og avledede produkter med forskjellig krav til innhold, detaljering og stedfestingsnøyaktighet FKB inngår i det offentlige kartgrunnlaget ([DOK]).

3.9. Representasjonsform

vektor

3.10. Datasettoppløsning

FKB er detaljerte data stort sett registrert fotogrammetrisk fra flybilder med en oppløsing mellom 7 og 25 cm. Nøyaktigheten varierer fra +/- 0.10 m til +/- 2 m avhengig av objekttype, områdetype og datafangstmetode. FKB-data egner seg for presentasjon i målestokker fra ca 1:100 til ca 1:20000

På SOSI-format utveksles FKB-data med en oppløsning på 1cm i fila.

Terrengdatasett genereres i hovedsak fra en punktsky med oppløsning fra 2-10 pkt pr m2.

3.11. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse
FKB-data dekker Norges fastlandsterritorium

Geografisk område
Nord: 72°
Sør: 57°
Øst: 32°
Vest: 4°

Vertikal utbredelse
Fra ca -250 m til ca 2500 m

Innhold gyldighetsperiode
Ikke angitt

3.12. Identifikasjonsomfang

3.13. Supplerende beskrivelse

Data ikke angitt

4. Spesifikasjonsomfang

(Antall spesifikasjonsomfang: 1)

4.1. Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen

4.1.1. Identifikasjon

Hele datasettet

4.1.2. Nivå

Datasett

4.1.3. Navn

FKB-TraktorvegSti 5.0

4.1.4. Beskrivelse

Detaljeringen av FKB er delt inn i 4 nøyaktighetsklasser; FKB-A, FKB-B, FKB-C og FKB-D, men er i denne spesifikasjonen beskrevet som et homogent produkt med ett omfang.

Se FKB Generell del [FKB] for en nærmere beskrivelse av inndeling av FKB i FKB-A til D.

4.1.5. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse
FKB-data dekker Norges fastlandsterritorium

Geografisk område
Nord: 72°
Sør: 57°
Øst: 32°
Vest: 4°

Vertikal utbredelse
Fra ca -250 m til ca 2500 m

Innhold gyldighetsperiode
Ikke angitt

5. Innhold og struktur

5.1. Pakke «ApplicationSchema» FKB-TraktorvegSti-5.0Utkast

Definisjon: Datamodell for produktspesfikasjonen FKB-TraktorvegSti. FKB-TraktorvegSti inneholder senterlinjer for traktorveger, stier og tritrapp, vegsperringer langs aktuelle senterlinjer samt et utvalg av tilhørende informasjon.

Profilparametre i tagged values

definition

"Data model for FKB-TraktorvegSti"@en

description

"Contains unpaved tracks and footways including related roadblocks" @en

designation

"Product specification FKB-TraktorvegSti 5.0"@en

language

no

SOSI_kortnavn

FKB-TraktorvegSti

SOSI_langnavn

FKB TraktorvegSti

SOSI_modellstatus

utkast

SOSI_spesifikasjonstype

produktspesifikasjon

SOSI_versjon

5.0

targetNamespace

http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-TraktorvegSti/5.0/

version

5.0

xmlns

app

Diagramm: Pakkerealisering
Figur 1. Pakkerealisering
Diagramm: Hoveddiagram FKB-TraktorvegSti 5.0
Figur 2. Hoveddiagram FKB-TraktorvegSti 5.0
Diagramm: Kodelister
Figur 3. Kodelister
Diagramm: Realisering av objekttyper og datatyper
Figur 4. Realisering av objekttyper og datatyper

5.1.2. «FeatureType» Veglenke

Definisjon: Objekttype som representerer alle senterlinjelenker i FKB-TraktorvegSti.

Illustrasjon av objekttype: Veglenke
Figur 5. Illustrasjon av objekttype Veglenke
Egenskaper

Navn:

typeVeg

Definisjon:

egenskap for å angi type veglenke strekningen representerer.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Typeveg

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: TYPEVEG

Navn:

konnekteringslenke

Definisjon:

kunstig objekt hvor senterlinjen representerer en konstruert linje som skjøter sammen lenker der det er hull i topologien. Lenke kun eksisterer for å knytte sammen andre lenker.

Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som konnekteringslenke Nei.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Boolean

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: BOOLSK
SOSI_navn: KONNEKTERINGSLENKE

Navn:

veglenkeadresse

Definisjon:

sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Veglenkeadresse

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: VEGLENKEADRESSE

Navn:

vegsystemreferanse

Definisjon:

sammensatt identifikator for vegreferanse

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Vegsystemreferanse

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: VEGSYSTEMREFERANSE

Navn:

kommunenummer

Definisjon:

Egenskap for nummerering av kommune objektet befinner seg i, i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommunenummer alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Kommunenummer

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: KOMM

Navn:

landbruksvegklasse

Definisjon:

kalissifisering av landbruksveger i henhold til normaler for landbruksveier http://www.skogkurs.no/vegnormaler/

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Landbruksvegklasse

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: KLASSELANDBRUKSVEG

Navn:

belysning

Definisjon:

angivelse av permanent belysning langs sti eller løype.

Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som belysning Nei.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Boolean

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: BOOLSK
SOSI_navn: BELYSNING

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Navn:

barmarksløype

Definisjon:

Betinget egenskap som kun brukes for veglenker som er omfattet av barmarksløyper i Finnmark (jf. definison styrt av fylkesmannen i Finnmark). Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som barmarksløype Nei.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Boolean

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: BOOLSK
SOSI_navn: BARMARKSLØYPE

Navn:

rutemerking

Definisjon:

forteller om det er merking langs en sti, løype, veg, sykkelvei mv. Det skal være samsvar mellom veglenker angitt som merket i FKB-TraktorvegSti og turrutene som inngår i Nasjonal database for turruter. Med merking menes markering for å vise retning/led. Praktisk arbeid med merking av turruter er beskrevet i Merkehåndboka.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Rutemerking

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: RUTEMERKING

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Medium

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: MEDIUM

Navn:

serviceveg

Definisjon:

Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som benyttes for å komme til tekniske anlegg el.l. Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som serviceveg Nei.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Boolean

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: BOOLSK
SOSI_navn: SERVICEVEG

Navn:

beredskapsveg

Definisjon:

Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges. Dersom egenskapen ikke er angitt betyr dette det samme som beredskapsveg Nei.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Boolean

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: BOOLSK
SOSI_navn: BEREDSKAPSVEG

Navn:

eksternPeker

Definisjon:

referanse til objekt i et eksternt system, som ikke er Nasjonal database for turruter.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

URI

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 255
SOSI_navn: EKSTERNPEKER

Navn:

turruterPeker

Definisjon:

referanse til objekt i Nasjonal database for turruter.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

URI

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 255
SOSI_navn: TURRUTERPEKER

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisering av:

«applicationSchema» Vegnett-5.0::«featureType» Veglenke


5.1.3. «FeatureType» Vegsperring

Definisjon: Objekttype som representerer fysisk sperring langs traktorveg eller sti.

Profilparametre i tagged values

byValuePropertyType

false

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

isCollection

false

noPropertyType

false

NVDB_ID

607

NVDB_navn

Vegsperring

SOSI_navn

VEGSPERRING

Illustrasjon av objekttype: Vegsperring
Figur 6. Illustrasjon av objekttype Vegsperring
Egenskaper

Navn:

type

Definisjon:

angir type sperring

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» TypeVegsperring

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 30
SOSI_navn: TYPE

Navn:

funksjon

Definisjon:

angir sperringens funksjon

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» FunksjonVegsperring

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 25
SOSI_navn: FUNKSJON

Navn:

gjeldertidsrom

Definisjon:

angir tidsrommet (hhmm-hhmm) eller (mnd-mnd) vegsperringen gjelder

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 9
SOSI_navn: GJELDERTIDSROM

Navn:

vegsystemreferanse

Definisjon:

sammensatt identifikator for vegreferanse

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Vegsystemreferanse

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: VEGSYSTEMREFERANSE

Navn:

kommunenummer

Definisjon:

Egenskap for nummerering av kommune objektet befinner seg i, i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommunenummer alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Kommunenummer

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: KOMM

Navn:

eier

Definisjon:

angir eier av sperring

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» EierVegsperring

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 30
SOSI_navn: EIER

Navn:

posisjon

Definisjon:

Gir punkt som geometrisk representerer objektet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Punkt

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: PUNKT
SOSI_navn: POSISJON

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KvalitetPåkrevd


5.1.4. «dataType» Vegsystemreferanse

Definisjon: sammensatt identifikator for vegsystemreferanse

Profilparametre i tagged values

SOSI_navn

VEGSYSTEMREFERANSE

Egenskaper

Navn:

vegsystem

Definisjon:

hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Vegsystem

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: VEGSYSTEM

Navn:

vegstrekning

Definisjon:

deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Vegstrekning

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: VEGSTREKNING

Arv og realiseringer

Realisering av:

«applicationSchema» Vegnett-5.0::«dataType» Vegsystemreferanse


5.1.5. «dataType» Vegsystem

Definisjon: Definerer hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen.

Profilparametre i tagged values

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

NVDB_ID

915

NVDB_navn

Vegsystem

SOSI_navn

VEGSYSTEM

Egenskaper

Navn:

vegkategori

Definisjon:

Kategorisering som angir på hvilket nivå vegmyndigheten for strekningen ligger.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Vegkategori

Profilparametre i tagged values:

NVDB_ID: 11276
NVDB_navn: Vegkategori
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 50
SOSI_navn: VEGKATEGORI

Navn:

vegfase

Definisjon:

Angir vegens fase i livet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Vegfase

Profilparametre i tagged values:

NVDB_ID: 11278
NVDB_navn: Fase
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 20
SOSI_navn: VEGFASE

Navn:

vegnummer

Definisjon:

Angir hvilke deler av vegnettet som rutemessig hører sammen.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Integer

Profilparametre i tagged values:

NVDB_ID: 11277
NVDB_navn: Vegnummer
SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: VEGNUMMER

Arv og realiseringer

Realisering av:

«applicationSchema» Vegnett-5.0::«dataType» Vegsystem


5.1.6. «dataType» Vegstrekning

Definisjon: deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning

Profilparametre i tagged values

SOSI_navn

VEGSTREKNING

Egenskaper

Navn:

strekningNummer

Definisjon:

nummer for den enkelte strekning i et vegsystem

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Integer

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: STREKNINGNUMMER

Navn:

delstrekningNummer

Definisjon:

inndeling av Strekning i forhold til delstrekningens funksjon, f.eks. hovedløp, armer, gang- og sykkelveger. Nummeret er unikt innenfor strekningen.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Integer

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: DELSTREKNINGNUMMER

Arv og realiseringer

Realisering av:

«applicationSchema» Vegnett-5.0::«dataType» Vegstrekning


5.1.7. «dataType» Veglenkeadresse

Definisjon: Sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav.

Profilparametre i tagged values

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

NVDB_ID

538

NVDB_navn

Gate

SOSI_navn

VEGLENKEADRESSE

Egenskaper

Navn:

kommunenummer

Definisjon:

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste. Merknad: egenskapen er påkrevd for unik identifisering av veglenkeadresser, i og med at adressekoden kun er unik innen en kommune.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Kommunenummer

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: http://skjema.geonorge.no/SOSI/kodeliste/AdmEnheter/Kommunenummer
SOSI_navn: KOMM

Navn:

adressekode

Definisjon:

Nummer som entydig identifiserer adresserbare veglenker i matrikkelen. For hvert adressenavn (gatenavn) skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Integer

Profilparametre i tagged values:

NVDB_ID: 4588
NVDB_navn: Gatekode
SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: ADRESSEKODE

Navn:

adressenavn

Definisjon:

Navn på veglenke i matrikkelen (matrikkelforskriften § 2e)

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» CharacterString

Profilparametre i tagged values:

NVDB_ID: 4589
NVDB_navn: Gatenavn
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 50
SOSI_navn: ADRESSENAVN

Navn:

sideveg

Definisjon:

Angir om en veglenke er sideveg og dermed bruker adresser fra lenken den er sideveg fra. Dersom ikke oppgitt, gir det "Nei"- alternativet, dvs "Ikke sideveg".

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Boolean

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: BOOLSK
SOSI_navn: SIDEVEG

Arv og realiseringer

Realisering av:

«applicationSchema» Vegnett-5.0::«dataType» Veglenkeadresse


5.1.8. «CodeList» Vegkategori

Definisjon: angivelse av vegens kategori/eierskap

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/vegkategori

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

1

SOSI_navn

VEGKATEGORI

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/vegkategori


5.1.9. «CodeList» Vegfase

Definisjon: angivelse av vegens "fase i livet"

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/vegfase

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

1

SOSI_navn

VEGFASE

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/vegfase


5.1.10. «CodeList» FunksjonVegsperring

Definisjon: kodeliste for funksjon av vegsperring

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/funksjonvegsperring

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

30

SOSI_navn

FUNKSJONVEGSPERRING


5.1.11. «CodeList» TypeVegsperring

Definisjon: kodeliste for type vegsperring

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/typevegsperring

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

30

SOSI_navn

TYPEVEGSPERRING

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/typevegsperring


5.1.12. «CodeList» Typeveg

Definisjon: kodeliste typeveger som brukes i FKB-TraktorvegSti 5.0

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/typeveg

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

30

SOSI_navn

TYPEVEG

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/typeveg


5.1.13. «CodeList» Landbruksvegklasse

Definisjon: kodeliste for klasser av landbruksveger. Benyttes kun for veger definert som landbruksveger.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/klasselandbruksveg

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

30

SOSI_navn

KLASSELANDBRUKSVEG


5.1.14. «CodeList» Rutemerking

Definisjon: kodeliste for merking langs en sti, løype, veg, sykkelvei mv.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/rutemerking

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

3

SOSI_navn

RUTEMERKING

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/rutemerking


5.1.15. «CodeList» Kommunenummer

Definisjon: Kodeliste for nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Inneholder fremtidige, gyldige og utgåtte kommunenummer.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kommunenummer-alle

SOSI_datatype

H

SOSI_lengde

4

SOSI_navn

KOMM

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kommunenummer-alle


5.1.16. «CodeList» EierVegsperring

Definisjon: kodeliste for eier og forvaltningsansvar for vegsperring

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/eiervegsperring

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

30

SOSI_navn

EIERVEGSPERRING

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/eiervegsperring


5.2. Pakke: Generelle elementer

Definisjon: pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0.

Diagramm: Oversiktsdiagram Fellesegenskaper
Figur 7. Oversiktsdiagram Fellesegenskaper
Diagramm: Realisering av fellesegenskaper fra SOSI generell del
Figur 8. Realisering av fellesegenskaper fra SOSI generell del
Diagramm: Hoveddiagram Posisjonskvalitet
Figur 9. Hoveddiagram Posisjonskvalitet

5.2.1. «FeatureType» Fellesegenskaper (abstrakt)

Definisjon: abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner.

Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.

Egenskaper

Navn:

identifikasjon

Definisjon:

unik identifikasjon av et objekt

Merknad FKB: Unik identifikasjon av et objekt, ivaretas av den ansvarlige produsent/forvalter, og som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.

Den unike identifikatoren er unik for kartobjektet og skal ikke endres i kartobjektets levetid. Dette må ikke forveksles med en tematisk identifikator (for eksempel bygningsnummer) som unikt identifiserer et objekt i virkeligheten. En bygning med samme bygningsnummer vil kunne representeres i mange kartprodukter der det finnes en unik identifikasjon i hver av dem.

For FKB benyttes UUID (Universally unique identifier) som lokalId. Dette innebærer at lokalId alene alltid vil være unik. Likevel skal alltid navnerom også angis. Navnerom angir FKB-datasettet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Identifikasjon

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: IDENT

Navn:

oppdateringsdato

Definisjon:

tidspunkt for siste endring på objektet

Merknad FKB:

Denne datoen viser datasystemets siste endring på dataobjektet. Egenskapen settes av forvaltningssystemet etter følgende regler:

i. Oppdateringsdato er tidspunkt for oppdatering av databasen og settes av forvaltningsbasen (ikke av klienten).

ii. Oppdateringsdato skal endres også hvis det er kopidata som blir endret eller importert i en ”kopibase”.

iii. Når avgrensingslinjene til en flate endres, skal flateobjektet få ny oppdateringsdato.

iv. Oppdateringsdato skal endres hvis en egenskap endres.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

DateTime

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: DATOTID
SOSI_navn: OPPDATERINGSDATO

Navn:

datafangstdato

Definisjon:

dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Date

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: DATO
SOSI_navn: DATAFANGSTDATO

Navn:

verifiseringsdato

Definisjon:

dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten.

Merknad FKB: Brukes for eksempel i de sammenhenger hvor det er foretatt fotogrammetrisk ajourhold, og hvor det ikke er registrert endringer på objektet (det virkelige objektet er i samsvar med dataobjektet)

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: DATO
SOSI_navn: VERIFISERINGSDATO

Navn:

registreringsversjon

Definisjon:

angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Registreringsversjon

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/registreringsversjon
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 10
SOSI_navn: REGISTRERINGSVERSJON

Navn:

informasjon

Definisjon:

generell opplysning.

Merknad FKB: Mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet. Egenskapen bør bare brukes til å legge inn ekstra informasjon om enkeltobjekter. Egenskapen bør ikke brukes til å systematisk angi ekstrainformasjon om mange/alle objekter i et datasett.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 255
SOSI_navn: INFORMASJON

Arv og realiseringer

Subtyper:

«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisering av:

«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«FeatureType» SOSI_Objekt


5.2.2. «FeatureType» KvalitetPåkrevd (abstrakt)

Definisjon: abstrakt objekttype med påkrevet kvalitetsangivelse

Egenskaper

Navn:

kvalitet

Definisjon:

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen

Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Posisjonskvalitet

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: KVALITET

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Fellesegenskaper

Subtyper:

«FeatureType» Vegsperring
«FeatureType» Veglenke

Realisering av:

«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«FeatureType» SOSI_Objekt


5.2.3. «dataType» Identifikasjon

Definisjon: Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet.

Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer.

Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.

Profilparametre i tagged values

SOSI_navn

IDENT

Egenskaper

Navn:

lokalId

Definisjon:

lokal identifikator av et objekt

Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. For FKB-data benyttes UUID som lokalId.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: LOKALID

Navn:

navnerom

Definisjon:

navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI

Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0

Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: NAVNEROM

Navn:

versjonId

Definisjon:

identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans)

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: VERSJONID

Arv og realiseringer

Realisering av:

«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Identifikasjon


5.2.4. «dataType» Posisjonskvalitet

Definisjon: beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.

Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI. FKB 5.0 innfører en egen variant av datatypen Posisjonskvalitet der kodeliste målemetode er byttet ut med den mer generelle kodelista Datafangstmetode.

Profilparametre i tagged values

SOSI_navn

KVALITET

Egenskaper

Navn:

datafangstmetode

Definisjon:

metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Datafangstmetode

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: DATAFANGSTMETODE

Navn:

nøyaktighet

Definisjon:

standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm

I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes.

For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata.

Merknad:

Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: NØYAKTIGHET

Navn:

synbarhet

Definisjon:

beskrivelse av hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Synbarhet

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/synbarhet
SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: SYNBARHET

Navn:

datafangstmetodeHøyde

Definisjon:

metoden brukt for høyderegistrering av posisjon.

Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Datafangstmetode

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: DATAFANGSTMETODEHØYDE

Navn:

nøyaktighetHøyde

Definisjon:

standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm

I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes.

For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata.

Merknad:

Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: H-NØYAKTIGHET

Restriksjoner

Navn:

Datafangstmetode Digitalisert skal ikke brukes på egenskapen datafangstmetodeHøyde

Beskrivelse:

inv: self.datafangstmetodeHøyde <> 'dig'

Arv og realiseringer

Realisering av:

«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Posisjonskvalitet


5.2.5. «CodeList» Synbarhet

Definisjon: synbarhet beskriver hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/synbarhet

SOSI_datatype

H

SOSI_lengde

1

SOSI_navn

SYNBARHET

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/synbarhet


5.2.6. «CodeList» Datafangstmetode

Definisjon: metode for datafangst.

Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

3

SOSI_navn

DATAFANGSTMETODE

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode


5.2.7. «CodeList» Registreringsversjon

Definisjon: FKB-verjson som ligger til grunn for registrering. Mest relevant for data som er fotogrammetrisk registrert.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/registreringsversjon

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

10

SOSI_navn

REGISTRERINGSVERSJON

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/registreringsversjon


5.2.8. «CodeList» Medium

Definisjon: objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

1

SOSI_navn

MEDIUM

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium

6. Referansesystem

6.1. Romlig referansesystem

6.1.1. Omfang

6.1.2. Navn på kilden til referansesystemet:

SOSI /EPSG

6.1.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet:

Kartverket / The international Association of Oil & Gas Producers

www.kartverket.no/SOSI / https://epsg.org/

6.1.5. Koderom:

SOSI ReferansesystemKode (grunnriss) og Høydereferansesystem (høyde) / EPSG

6.1.6. Identifikasjonskode:

6.1.7. Kodeversjon

SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 5.1 / EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august 2012

Tabell 1. Liste over romlige referansesystem som benyttes i forvaltningen av FKB
Referansesystem EPSG-kode (GML/JSON-format) SOSI-kode (SOSI-format)

EUREF89 UTM32 (2d)

25832

Koordsys 22, Vert-datum ikke angitt

EUREF89 UTM33 (2d)

25833

Koordsys 23, Vert-datum ikke angitt

EUREF89 UTM35 (2d)

25835

Koordsys 25, Vert-datum ikke angitt

EUREF89 UTM32 + NN2000

5972

Koordsys 22, Vert-datum NN2000

EUREF89 UTM33 + NN2000

5973

Koordsys 23, Vert-datum NN2000

EUREF89 UTM35 + NN2000

5975

Koordsys 25, Vert-datum NN2000

Ved distribusjon kan dataene transformeres til en rekke andre referansesystemer

6.2. Temporalt referansesystem

6.2.1. Navn på temporalt referansesystem

UTC

6.2.2. Omfang

7. Kvalitet

7.1. Omfang

7.2. Beskrivelse av datakvalitet

Den dominerende datafangstmetoden for FKB-data er fotogrammetrisk registrering. For fotogrammetrisk registrering er det angitt detaljerte kvalitetskrav. Se fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-TraktorvegSti 5.0.

FKB vil ofte også inneholde data fra andre datakilder, for eksempel data etablert gjennom kommunal/offentlig saksbehandling, innmelding fra publikum eller digitalisert fra ortofoto. Se kapittel 9 for en nærmere beskrivelse av datakilder ved vedlikehold av FKB-data.

Prinsippet er at fullstendighet prioriteres foran nøyaktighet og FKB-data for et område vil derfor bestå av data med varierende grad av kvalitet. Alle data er kodet med datafangstdato og posisjonskvalitet slik at det er mulig å vurdere datakvaliteten til det enkelte dataobjekt. Det vil også være mulig å aggregere denne informasjonen som finnes på objektnivå opp til en beskrivelse av kvaliteten på datainnholdet i området som helhet. Det er imidlertid vanskelig å garantere datakvaliteten for FKB innenfor et område.

8. Datafangst

8.1. Omfang

8.2. Registeringsinstruks

Fotogrammetrisk datafangst er den dominerende datafangstmetoden for FKB-TraktorvegSti 5.0. Se fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-TraktorvegSti 5.0.

9. Datavedlikehold

FKB-data vedlikeholdes gjennom 3 prosesser. Det henvises til Geovekst veiledningsmateriell (kap. 10) for nærmere beskrivelse av vedlikeholdsopplegget [GEO-VEIL]

9.1. Vedlikeholdsinformasjon Kartleggingsprosjekter

9.1.1. Omfang

9.1.2. Vedlikeholdsfrekvens

Periodisk med en frekvens fra årlig til ca hvert 10. år avhengig av områdetype.

9.1.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Fotogrammetrisk ajourhold skjer for Geovekst-kommuner gjennom Geovekst kartleggingsprosjekter. Kartleggingsprosjektene spesifiseres og finansieres gjennom Geovekst og settes ut på anbud fra Kartverket. Flyfotografering og selve det fotogrammetriske ajourholdet utføres av et privat firma i tråd med fotogrammetrisk registreringsinstruks. Kartverket gjør kontroll av leveranse ved mottak og legger dataene inn i Sentral FKB.

Kommuner utenfor Geovekst gjør tilsvarende vedlikehold i egen regi og leverer data i henhold til Norge digitalt avtale.

9.2. Vedlikeholdsinformasjon Kontinuerlig ajourhold

9.2.1. Omfang

9.2.2. Vedlikeholdsfrekvens

Kontinuerlig

9.2.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Det er i regi av Geovekst inngått FDV-avtaler med de fleste kommuner. Her avtalefestes oppgaver og finansiering av et felles kontinuerlig ajourhold av FKB-dataene blant partene i avtalen. Den viktigste parten i avtalene er kommunen da mange av endringene i FKB kan fanges opp gjennom kommunal saksbehandling. Endrigene oppdateres direkte inn i Sentral FKB eller oversendes til Kartverket på filformat for de som ikke har tilgang til å oppdatere direkte.

Ved siden av kommunene er også Statens vegvesen og fylkeskommunene aktive parter i det administrative ajourholdet av FKB-data. Disse partene legger data med oppdatert situasjon direkte inn i Sentral FKB i forbindelse med ferdigstilling av utbyggingsprosjekter de har ansvar for.

Kommuner utenfor Geovekst gjør tilsvarende vedlikehold i egen regi og leverer data i henhold til Norge digitalt avtale.

9.3. Vedlikeholdsinformasjon Meldinger om feil og mangler

9.3.1. Omfang

9.3.2. Vedlikeholdsfrekvens

Kontinuerlig

9.3.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Kartverket mottar gjennom kundesenteret og tjenesten Rettikartet.no en del meldinger om feil og mangler i FKB fra publikum. Disse meldingene kan etter en vurdering mot andre datakilder bli lagt inn i FKB.

Også andre parter i Geovekst vil kunne ta imot meldinger om feil og avvik i kartet og oppdatere FKB på bakgrunn av disse meldingene.

10. Presentasjon

10.1. Omfang

10.2. Referanse til presentasjonskatalog

Presentasjonsregler for FKB-data er angitt i skjermkartografispesifikasjonen i Geonorge.

11. Leveranse

11.1. Leveransemetode

11.1.1. Omfang

11.1.2. Leveranseformat

Tabell 2. Liste over tilgjengelige filformater for nedlasting av FKB-data fra Geonorge.no
Format Inndeling Koordinatsystem Tegnsett Språk

GML 3.2.1

Kommunevise filer

Euref89 UTM33 + lokal sone

UTF-8

nor

SOSI-format 5.0

Kommunevise filer

Euref89 UTM33 + lokal sone

UTF-8

nor

ESRI fgdb

Kommunevise filer

Euref89 UTM33 + lokal sone

UTF-8

nor

ESRI fgdb

Landsdekkende + fylkesvise filer

Euref89 UTM33

UTF-8

nor

11.1.3. Leveransemedium

Distribusjon av FKB-data vil skje gjennom Geonorge. Filbasert distribusjon vil lastes ned direkte fra server.

FKB-data vil også være tilgjengelig gjennom Kartverkets WMS-tjenester. Lista med tilgjengelige tjenester og leveranseformater kan bli utvidet.

12. Tilleggsinformasjon

Ingen angitt informasjon

13. Metadata

13.1. Omfang

13.2. Metadataspesifikasjon

Det leveres metadata i henhold til ISO-standarden 19115:2003 Geografisk informasjon.

Metadata for FKB-Veg finnes i kartkatalogen på Geonorge.

For mer detaljert kommunevis informasjon om datainnhold og forvaltning av FKB-data, se forvaltningsinformasjon i Geonorge.

Vedlegg A - GML-realisering

GML-realiseringen følger kravene i "Realisering i GML-format 5.0" [SOSI]. Realiseringen defineres av følgende filer:

Vedlegg B - SOSI-format-realisering

SOSI-realiseringen følger kravene i "Realisering i SOSI-foramt 5.0" [SOSI]. Under en utlisting av SOSI-formatrealiseringen:

«FeatureType» Veglenke

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

typeVeg

«CodeList» Typeveg

..TYPEVEG

[1..1]

konnekteringslenke

«» Boolean

..KONNEKTERINGSLENKE

[1..1]

veglenkeadresse

«dataType» Veglenkeadresse

..VEGLENKEADRESSE

[0..1]

veglenkeadresse.kommunenummer

«CodeList» Kommunenummer

…​KOMM

[1..1]

veglenkeadresse.adressekode

«dataType» Integer

…​ADRESSEKODE

[1..1]

veglenkeadresse.adressenavn

«dataType» CharacterString

…​ADRESSENAVN

[1..1]

veglenkeadresse.sideveg

«» Boolean

…​SIDEVEG

[1..1]

vegsystemreferanse

«dataType» Vegsystemreferanse

..VEGSYSTEMREFERANSE

[0..1]

vegsystemreferanse.vegsystem

«dataType» Vegsystem

…​VEGSYSTEM

[1..1]

vegsystemreferanse.vegsystem.vegkategori

«CodeList» Vegkategori

…​.VEGKATEGORI

[1..1]

vegsystemreferanse.vegsystem.vegfase

«CodeList» Vegfase

…​.VEGFASE

[1..1]

vegsystemreferanse.vegsystem.vegnummer

«dataType» Integer

…​.VEGNUMMER

[0..1]

vegsystemreferanse.vegstrekning

«dataType» Vegstrekning

…​VEGSTREKNING

[0..1]

vegsystemreferanse.vegstrekning.strekningNummer

«dataType» Integer

…​.STREKNINGNUMMER

[1..1]

vegsystemreferanse.vegstrekning.delstrekningNummer

«dataType» Integer

…​.DELSTREKNINGNUMMER

[0..1]

kommunenummer

«CodeList» Kommunenummer

..KOMM

[1..1]

landbruksvegklasse

«CodeList» Landbruksvegklasse

..KLASSELANDBRUKSVEG

[0..1]

belysning

«» Boolean

..BELYSNING

[1..1]

senterlinje

Kurve

.KURVE

[1..1]

barmarksløype

«» Boolean

..BARMARKSLØYPE

[1..1]

rutemerking

«CodeList» Rutemerking

..RUTEMERKING

[0..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

serviceveg

«» Boolean

..SERVICEVEG

[1..1]

beredskapsveg

«» Boolean

..BEREDSKAPSVEG

[1..1]

eksternPeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

turruterPeker

URI

..TURRUTERPEKER

[0..1]

«FeatureType» Vegsperring

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

type

«CodeList» TypeVegsperring

..TYPE

[0..1]

funksjon

«CodeList» FunksjonVegsperring

..FUNKSJON

[1..1]

gjeldertidsrom

«dataType» CharacterString

..GJELDERTIDSROM

[0..1]

vegsystemreferanse

«dataType» Vegsystemreferanse

..VEGSYSTEMREFERANSE

[0..1]

vegsystemreferanse.vegsystem

«dataType» Vegsystem

…​VEGSYSTEM

[1..1]

vegsystemreferanse.vegsystem.vegkategori

«CodeList» Vegkategori

…​.VEGKATEGORI

[1..1]

vegsystemreferanse.vegsystem.vegfase

«CodeList» Vegfase

…​.VEGFASE

[1..1]

vegsystemreferanse.vegsystem.vegnummer

«dataType» Integer

…​.VEGNUMMER

[0..1]

vegsystemreferanse.vegstrekning

«dataType» Vegstrekning

…​VEGSTREKNING

[0..1]

vegsystemreferanse.vegstrekning.strekningNummer

«dataType» Integer

…​.STREKNINGNUMMER

[1..1]

vegsystemreferanse.vegstrekning.delstrekningNummer

«dataType» Integer

…​.DELSTREKNINGNUMMER

[0..1]

kommunenummer

«CodeList» Kommunenummer

..KOMM

[1..1]

eier

«CodeList» EierVegsperring

..EIER

[0..1]

posisjon

Punkt

.POSISJON

[1..1]

Lisensvilkår

Lisens

Denne standarden er gitt ut under norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Du har lov til:

 • å kopiere og tilgjengeliggjøre

 • å endre og/eller sette sammen med andre datasett

 • å kopiere og tilgjengeliggjøre en endret eller sammensatt versjon

 • å benytte datasettet kommersielt

På følgende vilkår:

 • at du navngir lisensgiver slik lisensgiver ber om, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av datasettet

 • at du ikke bruker dataene på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreier eller uriktig fremstiller dataene

Med den forståelse:

 • at data som inneholder personopplysninger og er taushetsbelagt ikke er omfattet av denne lisensen og ikke kan viderebrukes

 • at lisensgiver fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til