Høringsversjon 1.oktober 2021

1. Innledning, historikk og endringslogg

1.1. Innledning

FKB-Bygning inneholder detaljert bygningsinformasjon. Dataene omfatter beskrivelse av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer (for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda).

FKB-Bygning benytter samme definisjon/inndeling av en bygning som matrikkelen og har en 1:1 kobling mot matrikkelen ved at bygningsnummer fra matrikkelen legges inn på bygningene i FKB-Bygning.

FKB-Bygning bygger på en 2.5D bygningsmodell. Det innebærer at dataene ikke inneholder volum/3D-objekter, men at høydeverdiene til toppen av objektene registreres. Enkle 3D-modeller kan dermed lages ved å projisere FKB-dataene ned på en terrengmodell.

bygning 25d
Figur 1. Eksempel på registrering av objekttyper i FKB-Bygning i 2.5D
bygning 3d
Figur 2. Eksempel på generering av 3D-objekt fra FKB-Bygning 2.5D-data og en terrengmodell

1.2. Historikk

Tidligere versjoner:

 • FKB versjon 3.3 oktober 2001

 • FKB versjon 3.4 august 2002

 • FKB-Bygning versjon 4.0 – 2007-01-01

 • FKB-Bygning versjon 4.01 - 2009-03-10

 • FKB-Bygning versjon 4.01 - 2011-01-01

 • FKB-Bygning versjon 4.02 - 2011-12-01

 • FKB-Bygning versjon 4.02 - 2013-01-01

 • FKB-Bygning versjon 4.6 - 2016-06-01

 • FKB-Bygning versjon 4.61 - 2017-05-01

1.3. Endringslogg

1.3.1. Innhold i endringsloggen

FKB 5.0 er en ny hovedversjon av FKB. Dette innebærer at det er gjort større endringer i standarden. Det vil ikke være tilstrekkelig å lese endringsloggen for å få et helhetlig bilde av FKB 5.0 produktspesifikasjonene. For å få et komplett bilde av produktspesifikasjonen må man lese dokumentasjonen som en helhet, inkludert de gjennomgående endringene som er beskrevet i FKB Generell del 5.0 [FKB].

Endringsloggene for det enkelte datasett har som ambisjonsnivå å beskrive de viktigste endringene når det gjelder datainnhold (objekttyper) siden forrige versjon. Endringsloggen vil ikke inneholde alle detaljerte endringer på egenskapsnivå eller endringer når det gjelder utvekslingsformat, datamodellering eller lignende.

1.3.2. Endringer siden FKB-Bygning 4.61 - 2017-05-01

 • Oppdatert generelle konsepter fra FKB 5.0 generell del.

 • Endringer i egenskaper for objekttype Bygning:

  • Egenskapen sefrakident fjernet (tung å vedlikeholde og lite brukt. Koblingen finnes i matrikkelen)

  • Egenskapen innmålingsstatus fjernet (innført i FKB 4.6 og svært lite brukt).

 • Egenskapene medium og høydereferanse gjort påkrevde der de er definert (kodes med ukjent-verdi i stedet for tom verdi)

 • Objekttype Veggfrittstående overført fra FKB-BygnAnlegg til FKB-Bygning

 • Ny modellering av delt geometri for Bygning, AnnenBygning og Takoverbygg etter FKB 5.0 mal

 • Innført assosiasjoner fra Bygning og AnnenBygning til beskrivende bygningslinjer og bygningsvedheng

2. Definisjoner og forkortelser

2.1. Definisjoner

ajourføring

korrigering av innholdet i geodataene slik at de fremstiller de faktiske forhold på et gitt tidspunkt, etter de retningslinjer som gjelder for innhold og kvalitet [PABG]

MERKNAD: Det er en selvfølge at ”konsekvensrettelser” også blir utført. For eksempel når det bygges et nytt hus, blir ofte gjerder, arealbruksgrenser og veger omkring huset forandret. Ajourføring innebærer at alle disse forandringene blir gjort i de aktuelle databaser. Oppgradering til nyere og bedre standard defineres som noe annet enn ajourføring, selv om det kan gjøres på samme tidspunkt som periodisk ajourføring.

applikasjonsskjema

informasjonsmodellene i SOSI-modellregister er modellert som UML-modeller. UML-modellen for et FKB-datasett benevnes som et UML-applikasjonsskjema. Fra UML-applikasjonsskjema kan det automatisk genereres et GML-applikasjonsskjema som beskriver hvordan dataene representeres som GML [SOSI-UML].

MERKNAD: Se objektkatalog

avledet datasett

bearbeidede primærdata tilpasset et bestemt bruksområde [FKB]

MERKNAD: Avledede data skal i prinsippet ikke ajourføres direkte, men ajourføringen skal komme gjennom automatisk utvelgelse og generalisering fra primærdata. I noen tilfeller vil dette være en for tung prosess slik at en må avvike fra hovedprinsippet. Kalles også generalisert datasett.

EKSEMPEL: N5 Kartdata (avledet/generalisert produkt fra FKB-data).

basis geodata

Detaljerte geodata som beskriver det fysiske landskapet ved naturlige eller menneskeskapte objekter. Basisdata brukes til lokalisering og som underlag for temadata. [FKB]

MERKNAD: basis geodata er synonymt med begrepet grunnkart (eller grunnkartdata)

datasett

identifiserbar samling av beslektede data [G]

egenskap

navngitt kjennetegn eller karakteristikk av et objekt

MERKNAD: Egenskap defineres ved navn (for eksempel "bygge-år"), datatype (for eksempel årstall) og verdiområde (for eksempel "Kristi fødsel - dags dato"). Egenskapsverdi er verdien til egenskapen for det aktuelle objektet, for eksempel 1998. Egenskapsdata kalles noen ganger for attributtdata.

egenskapsnøyaktighet

uttrykk for hvor godt egenskapsdataene beskriver de aktuelle egenskapene [G]

FKB

FKB er en forkortelse for Felles Kartdatabase. Se [FKB].

Fotogrammetrisk FKB

FKB-data som er etablert ved fotogrammetrisk kartlegging [FKB]

MERKNAD: I Fotogrammetrisk FKB inngår også enkelte objekttyper som ikke registreres fotogrammetrisk. Eksempel er fiktive avgrensningslinjer og representasjonspunkt.

grunnkart

Grunnkart er et begrep som er synonymt med basis geodata. Se definisjon under basis geodata.

MERKNAD: Grunnkart brukes til flere formål og kan danne grunnlag for avledede kart i forskjellige målestokker. Grunnkartet skal være det kartgrunnlaget som skal tjene alle formål som omhandles i plan- og bygningsloven eller dens forskrifter.

fullstendighet

uttrykk for i hvilken grad spesifiserte deler av et produkt finnes i det aktuelle datasettet [G]

MERKNAD: Fullstendighet karakteriseres ved kvalitetsmålene manglende objekter, overskytende objekter (ønsket om fullstendige geodatabaser innebærer også at det er galt dersom det finnes objekter i databasene som ikke skal være der i henhold til spesifikasjonene) og manglende egenskaper. Fullstendighet kan angis i prosent i relasjon til spesifiserte krav. Informasjon om fullstendighet må være datert.

geodata

stedfestet informasjon [G]

MERKNAD: Geodata består av objektidentifikasjon og informasjon om stedfesting og egenskaper. Stedfestingsdataene på sin side kan omfatte både posisjonsdata og geometriske beskrivelsesdata.

kart

generalisert avbildning av geografiske objekter med deres romlige relasjoner; med angitt geodetisk datum, projeksjon og koordinatsystem, samt målestokk dersom avbildningen er analog [G]

kartdata

geodata tilrettelagt for presentasjon av kart [PABG]

kontinuerlig ajourhold

fortløpende ajourføring basert på rapportering fra forvaltningsrutiner, daglige arbeidsrutiner og samarbeidsparter [PABG]

MERKNAD: Kalles også administrativt vedlikehold. Data som samles inn administrativt, kan være digitale stikningsdata eller data fra sluttkontroll av beliggenhet, koordinatfestede grensemerker, markmålte bygninger, senterpunkt bygning, situasjonsplan og melding om landbruksbygg.

kvalitet

i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav [G]

MERKNAD: Se standarden Geodatakvalitet for en nærmere beskrivelse av datakvalitet.

logisk konsistens

hvor godt regler som finnes i spesifikasjonene er oppfylt [G]

MERKNAD: Logisk konsistens betegner sammenhengen mellom produktet og reglene produktet skal oppfylle. Logisk konsistens kan altså måles uten at en kjenner noen "fasit".

EKSEMPEL: I SOSI er det spesifisert hvordan en flate skal representeres i en SOSI-fil. Samme regel gjelder for FKB. I SOSI er det også beskrevet hvilke egenskaper for eksempel en vegkant skal ha. De samme egenskaper, eller et utvalg av disse, skal vegkant ha i FKB.

metadata

informasjon som beskriver et datasett [G]

MERKNAD: Hvilke opplysninger som inngår i metadataene, kan variere avhengig av datasettets karakter. Vanlige opplysninger er innhold, kvalitet, tilstand, struktur, format, produsent og vedlikeholdsansvar.

nøyaktighet

mål for en estimert verdis nærhet til sin sanne verdi eller til det man antar er den sanne verdi [G]

MERKNAD: I standarden Geodatakvalitet er de ulike nøyaktighetsmålene beskrevet.

objekt

forekomst (instans) av en objekttype [SOSI]

objektkatalog

definisjon og beskrivelse av objekttyper, objektegenskaper samt relasjoner mellom objekter, sammen med eventuelle funksjoner som er anvendt for objektet. [SOSI]

objekttype

geografisk objekttype er en klasse av objekter med felles egenskaper, forholdet mot andre objekttyper og funksjoner [SOSI]

EKSEMPEL: Eksempler på objekttyper er Takkant, Arealbruksgrense og Mønelinje.

områdetype

arealinndeling basert på krav til detaljering/nøyaktighet av basis geodata i området [FKB]

MERKNAD: I FKB brukes områdetypen til å si noe om hvilken FKB-standard som bør velges i området. Områdetype brukes også som styrende for krav i standardene "Plassering og beliggenhetskontroll" og "Stedfesting av matrikkelenhets- og råderettsgrenser".

oppgradering

forbedring av den datatekniske kvaliteten av eksisterende data [PABG]

periodisk ajourhold

ajourføring som utføres systematisk med jevne mellomrom [PABG]

MERKNAD: Ved periodisk ajourføring blir eksisterende data, enten de har vært gjennom kontinuerlig ajourføring eller ei, kontrollert og evt. forbedret, og manglende objekter blir supplert. Objekter som ikke er endret, blir ikke kartlagt på nytt. Etter periodisk ajourføring skal datasettene minimum tilfredsstille kvalitetskravene for den valgte FKB-standard i området. Det kan være nødvendig også med en oppgradering for å oppfylle kvalitetskravene. Periodisk ajourføring gjøres vanligvis ved fotogrammetri.

presentasjonsdata

tilleggsdata til FKB som er nødvendige for å formidle en god presentasjon uten at de opprinnelige datasettene blir berørt [FKB]

MERKNAD: Presentasjonsdata lages for presentasjoner i ulike målestokker. Det genereres presentasjonsdata for å ha mulighet til blant annet å redigere, avblende/slette, skrive om eller flytte tekster og symboler i kartbildet, uten at datasettene blir berørt.

EKSEMPEL: Eksempler på presentasjonsdata er tekstdata generert fra datasett der tekst, tall eller symboler er ferdig plassert i kartbildet. En annen type presentasjonsdata er avblendingspolygoner som brukes til å fjerne unødig mye data i et aktuelt kartbilde.

primærdatasett

et definert geodatasett som består av de mest detaljerte og nøyaktige data innen et definert område, har en viss utbredelse og jevnlig blir produsert og/eller ajourholdt [G]

MERKNAD: Primærdatasett skal være presentasjons- og produktuavhengige. De skal kunne danne utgangspunkt for forskjellig bruk og forskjellige produkter. Det er derfor krav om en viss utbredelse og produksjon før en kan kalle et datasett for primærdatasett. Primærdatasett er i prinsippet uavhengige datasett (ikke avledet fra andre datasett) og ajourholdes uavhengig av andre datasett. Et objekt tilhører bare ett primærdatasett.

produktspesifikasjon

detaljert beskrivelse av ett datasett eller en serie med datasett med tilleggsinformasjon som gjør det mulig å produsere, distribuere og bruke datasettet av andre (tredjepart) [SOSI]

MERKNAD: En dataproduktspesifikasjon kan lages for produksjon, salg, sluttbrukervirksomhet eller annet.

standardavvik

statistisk størrelse som angir spredningen for en gruppe måle- eller beregningsverdier i forhold til deres sanne eller estimerte verdier [G]

topologi

beskrivelse av sammenhengen mellom geografiske objekter [G]

MERKNAD: De aktuelle objektene har ofte en fysisk sammenheng. Topologi er de av objektenes egenskaper som overlever det som er kalt kontinuerlige transformasjoner (også kalt gummiduk-transformasjoner). Alle tallverdier (lengder, arealer og retninger) kan bli forandret, mens for eksempel naboskapsforhold vil være uendret.

2.2. Forkortelser

AR5: Arealressurskart i målestokk 1:5000

DOK: Det offentlige kartgrunnlaget. DOK er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid.

DTM: Digital TerrengModell.

Georef: Metadataregister for Geovekst-data.

Geovekst: Geodatasamarbeid mellom de nasjonale partene KS (kommunesektorens organisasjon, omfatter både kommuner og fylkeskommuner), Energi Norge, Kartverket, Telenor, Statens vegvesen, Landbruksdepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat. Lokalt kan Geovekst-samarbeidet også ha andre parter.

GML: Geography Markup Language – Internasjonalt standardformat for utveksling av geografisk informasjon

NRL: Nasjonalt register for luftfartshindre

NVDB: Nasjonal vegdatabank med vegnett og tilhørende informasjon.

OCL: Object Constraint Language. Språk som brukes til å formulere krav/restriksjoner til modellelementene i UML.

PBL: Plan- og bygningsloven.

UML: Unified Modelling Language. Modelleringsspråk som (blant annet) brukes til å beskrive geografiske informasjonsmodeller.

URI: Uniform Resource Identifier. Kompakt streng av tegn som identifiserer en abstrakt eller fysisk ressurs.

UUID: Universally unique identifier. 128-bit globalt unik streng av tegn som kan genereres automatisk av en datamaskin.

3. Generelt om spesifikasjonen

3.1. Unik identifisering

FKB-Bygning

3.1.1. Fullstendig navn

FKB Bygning

3.1.2. Versjon

5.0

3.2. Referansedato

2022-01-01

3.3. Ansvarlig organisasjon

Geovekst

3.4. Språk

Norsk

3.5. Hovedtema

Basisdata

3.6. Temakategori

Basisdata

3.7. Sammendrag

FKB-Bygning inneholder detaljert bygningsinformasjon. Dataene omfatter beskrivelse av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer (for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda). FKB-Bygning bygger på en 2.5D bygningsmodell. Det innebærer at dataene ikke inneholder volum/3D-objekter, men at høydeverdiene til toppen av objektene registreres. Enkle 3D-modeller kan dermed lages ved å projisere FKB-dataene ned på en terrengmodell.

3.8. Formål

FKB er grunnleggende geografisk informasjon for å utøve lov- og forskriftsbelagte saker og ta gode beslutninger. FKB kan brukes til:

 • å kjenne seg igjen ute i terrenget

 • forvaltningsmessig saksbehandling i kommuner, statlige etater og ledningsetater

 • saksbehandling knyttet til plan- og bygningsloven med forskrifter (jf. [PBL-KART])

 • prosjekteringsformål

 • analyse og presentasjon i et integrert informasjonssystem (GIS-system)

 • produksjon av kart og avledede produkter med forskjellig krav til innhold, detaljering og stedfestingsnøyaktighet FKB inngår i det offentlige kartgrunnlaget ([DOK]).

3.9. Representasjonsform

vektor

3.10. Datasettoppløsning

FKB er detaljerte data stort sett registrert fotogrammetrisk fra flybilder med en oppløsing mellom 7 og 25 cm. Nøyaktigheten varierer fra +/- 0.10 m til +/- 2 m avhengig av objekttype, områdetype og datafangstmetode. FKB-data egner seg for presentasjon i målestokker fra ca 1:100 til ca 1:20000

På SOSI-format utveksles FKB-data med en oppløsning på 1cm i fila.

Terrengdatasett genereres i hovedsak fra en punktsky med oppløsning fra 2-10 pkt pr m2.

3.11. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse
FKB-data dekker Norges fastlandsterritorium

Geografisk område
Nord: 72°
Sør: 57°
Øst: 32°
Vest: 4°

Vertikal utbredelse
Fra ca -250 m til ca 2500 m

Innhold gyldighetsperiode
Ikke angitt

3.12. Identifikasjonsomfang

3.13. Supplerende beskrivelse

Data ikke angitt

4. Spesifikasjonsomfang

(Antall spesifikasjonsomfang: 1)

4.1. Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen

4.1.1. Identifikasjon

Hele datasettet

4.1.2. Nivå

Datasett

4.1.3. Navn

FKB-Bygning 5.0

4.1.4. Beskrivelse

Detaljeringen av FKB er delt inn i 4 nøyaktighetsklasser; FKB-A, FKB-B, FKB-C og FKB-D, men er i denne spesifikasjonen beskrevet som et homogent produkt med ett omfang.

Se FKB Generell del [FKB] for en nærmere beskrivelse av inndeling av FKB i FKB-A til D.

4.1.5. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse
FKB-data dekker Norges fastlandsterritorium

Geografisk område
Nord: 72°
Sør: 57°
Øst: 32°
Vest: 4°

Vertikal utbredelse
Fra ca -250 m til ca 2500 m

Innhold gyldighetsperiode
Ikke angitt

5. Innhold og struktur

5.1. Omfang

5.2. Pakke «ApplicationSchema» FKB-Bygning-5.0-Utkast

Definisjon: Datamodell for produktspesfikasjonen FKB-Bygning. FKB-Bygning inneholder detaljert bygningsinformasjon. Datamodellen omfatter beskrivelse av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer (for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda).

Profilparametre i tagged values

definition

"FKB-Bygning contains detailed topographic building in 2.5D"@en

description

"Contains building surface, contour lines describing the builing and objects connected to the building" @en

designation

"Product specification FKB-Bygning 5.0"@en

language

no

SOSI_kortnavn

FKB-Bygning

SOSI_langnavn

FKB Bygning

SOSI_modellstatus

utkast

SOSI_spesifikasjonstype

produktspesifikasjon

SOSI_versjon

5.0

targetNamespace

http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Bygning/5.0/

version

5.0

xmlns

app

xsdDocument

FKB-Bygning50.xsd

xsdEncodingRule

sosi

Diagramm: Pakkerealisering
Figur 3. Pakkerealisering
Diagramm: Oversiktsdiagram FKB-Bygning
Figur 4. Oversiktsdiagram FKB-Bygning

5.3. Pakke: Generelle elementer

Definisjon: Inneholder elementer fra FKB Generell del 5.0

Diagramm: Oversiktsdiagram Fellesegenskaper
Figur 5. Oversiktsdiagram Fellesegenskaper
Diagramm: Realisering fra SOSI generell del
Figur 6. Realisering fra SOSI generell del
Diagramm: Hoveddiagram Posisjonskvalitet
Figur 7. Hoveddiagram Posisjonskvalitet

5.3.1. «FeatureType» Fellesegenskaper (abstrakt)

Definisjon: abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner.

Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.

Egenskaper

Navn:

identifikasjon

Definisjon:

unik identifikasjon av et objekt

Merknad FKB: Unik identifikasjon av et objekt, ivaretas av den ansvarlige produsent/forvalter, og som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. Den unike identifikatoren er unik for kartobjektet og skal ikke endres i kartobjektets levetid. Dette må ikke forveksles med en tematisk identifikator (for eksempel bygningsnummer) som unikt identifiserer et objekt i virkeligheten. En bygning med samme bygningsnummer vil kunne representeres i mange kartprodukter der det finnes en unik identifikasjon i hver av dem. For FKB benyttes UUID (Universally unique identifier) som lokalId. Dette innebærer at lokalId alene alltid vil være unik. Likevel skal alltid navnerom også angis. Navnerom angir FKB-datasettet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Identifikasjon

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: IDENT

Navn:

oppdateringsdato

Definisjon:

tidspunkt for siste endring på objektet

Merknad FKB:

Denne datoen viser datasystemets siste endring på dataobjektet. Egenskapen settes av forvaltningssystemet etter følgende regler:

i. Oppdateringsdato er tidspunkt for oppdatering av databasen og settes av forvaltningsbasen (ikke av klienten).

ii. Oppdateringsdato skal endres også hvis det er kopidata som blir endret eller importert i en ”kopibase”.

iii. Når avgrensingslinjene til en flate endres, skal flateobjektet få ny oppdateringsdato.

iv. Oppdateringsdato skal endres hvis en egenskap endres.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

DateTime

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: DATOTID
SOSI_navn: OPPDATERINGSDATO

Navn:

datafangstdato

Definisjon:

dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Date

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: DATO
SOSI_navn: DATAFANGSTDATO

Navn:

verifiseringsdato

Definisjon:

dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten.

Merknad FKB: Brukes for eksempel i de sammenhenger hvor det er foretatt fotogrammetrisk ajourhold, og hvor det ikke er registrert endringer på objektet (det virkelige objektet er i samsvar med dataobjektet)

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: DATO
SOSI_navn: VERIFISERINGSDATO

Navn:

registreringsversjon

Definisjon:

angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Registreringsversjon

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/registreringsversjon
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 10
SOSI_navn: REGISTRERINGSVERSJON

Navn:

informasjon

Definisjon:

generell opplysning.

Merknad FKB: Mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet. Egenskapen bør bare brukes til å legge inn ekstra informasjon om enkeltobjekter. Egenskapen bør ikke brukes til å systematisk angi ekstrainformasjon om mange/alle objekter i et datasett.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 255
SOSI_navn: INFORMASJON

Arv og realiseringer

Subtyper:

«featureType» AnnenBygning
«featureType» Takoverbygg
«featureType» Bygningsdelelinje
«featureType» Bygning
«FeatureType» KvalitetPåkrevd
«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisering av:

«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«FeatureType» SOSI_Objekt
«ApplicationSchema» FKB Generell del-5.0Utkast::«FeatureType» Fellesegenskaper


5.3.2. «FeatureType» KvalitetPåkrevd (abstrakt)

Definisjon: abstrakt objekttype med påkrevet kvalitetsangivelse

Egenskaper

Navn:

kvalitet

Definisjon:

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen

Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Posisjonskvalitet

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: KVALITET

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Fellesegenskaper

Subtyper:

«featureType» BeskrivendeBygningsdetalj
«featureType» Bygningsavgrensning
«featureType» TakoverbyggKant
«featureType» Bygningsvedheng

Realisering av:

«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«FeatureType» SOSI_Objekt
«ApplicationSchema» FKB Generell del-5.0Utkast::«FeatureType» KvalitetPåkrevd


5.3.3. «FeatureType» KvalitetOpsjonell (abstrakt)

Definisjon: abstrakt objekttype med valgfri kvalitetsangivelse

Egenskaper

Navn:

kvalitet

Definisjon:

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen

Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Posisjonskvalitet

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: KVALITET

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Fellesegenskaper

Subtyper:

«featureType» FiktivBygningsavgrensning
«featureType» BygningsavgrensningTiltak

Realisering av:

«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«FeatureType» SOSI_Objekt


5.3.4. «dataType» Identifikasjon

Definisjon: Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet.

Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer.

Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.

Profilparametre i tagged values

SOSI_navn

IDENT

Egenskaper

Navn:

lokalId

Definisjon:

lokal identifikator av et objekt

Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. For FKB-data benyttes UUID som lokalId.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: LOKALID

Navn:

navnerom

Definisjon:

navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI

Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0

Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: NAVNEROM

Navn:

versjonId

Definisjon:

identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans)

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: VERSJONID

Arv og realiseringer

Realisering av:

«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Identifikasjon


5.3.5. «dataType» Posisjonskvalitet

Definisjon: beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.

Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI. FKB 5.0 innfører en egen variant av datatypen Posisjonskvalitet der kodeliste målemetode er byttet ut med den mer generelle kodelista Datafangstmetode.

Profilparametre i tagged values

SOSI_navn

KVALITET

Egenskaper

Navn:

datafangstmetode

Definisjon:

metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Datafangstmetode

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: DATAFANGSTMETODE

Navn:

nøyaktighet

Definisjon:

standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm

I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes.

For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata.

Merknad: Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: NØYAKTIGHET

Navn:

synbarhet

Definisjon:

beskrivelse av hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Synbarhet

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/synbarhet
SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: SYNBARHET

Navn:

datafangstmetodeHøyde

Definisjon:

metoden brukt for høyderegistrering av posisjon.

Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Datafangstmetode

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: DATAFANGSTMETODEHØYDE

Navn:

nøyaktighetHøyde

Definisjon:

standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm

I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavviket, men dersom man faktisk har standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm

I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes.

Merknad: Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: H-NØYAKTIGHET

Restriksjoner

Navn:

Datafangstmetode Digitalisert skal ikke brukes på egenskapen datafangstmetodeHøyde

Beskrivelse:

inv: self.datafangstmetodeHøyde <> 'dig'

Arv og realiseringer

Realisering av:

«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Posisjonskvalitet


5.3.6. «CodeList» Synbarhet

Definisjon: synbarhet beskriver hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/synbarhet

SOSI_datatype

H

SOSI_lengde

1

SOSI_navn

SYNBARHET

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/synbarhet


5.3.7. «CodeList» Datafangstmetode

Definisjon: metode for datafangst.

Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

3

SOSI_navn

DATAFANGSTMETODE

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode


5.3.8. «CodeList» Registreringsversjon

Definisjon: FKB-verjson som ligger til grunn for registrering. Mest relevant for data som er fotogrammetrisk registrert.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/registreringsversjon

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

10

SOSI_navn

REGISTRERINGSVERSJON

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/registreringsversjon


5.3.9. «CodeList» Høydereferanse

Definisjon: koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

6

SOSI_navn

HREF

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse


5.3.10. «CodeList» Medium

Definisjon: objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

1

SOSI_navn

MEDIUM

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium


5.4. Pakke: Bygninger

Definisjon: Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningspunkt

Diagramm: Oversiktsdiagram Bygning
Figur 8. Oversiktsdiagram Bygning
Diagramm: Realisering fra Bygg 4.5 - Bygningspunkt
Figur 9. Realisering fra Bygg 4.5 - Bygningspunkt
Diagramm: Hoveddiagram Bygning - objekttyper og kodelister
Figur 10. Hoveddiagram Bygning - objekttyper og kodelister
Diagramm: Hoveddiagram Bygning - flateavgrensning
Figur 11. Hoveddiagram Bygning - flateavgrensning

5.4.1. «featureType» Bygning

Definisjon: bygning som er registrert i matrikkelen

Illustrasjon av objekttype: Bygning
Figur 12. Illustrasjon av objekttype Bygning
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Flate

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på. Punktet er en kopi av bygningspunktet i matrikkelen

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Punkt

Navn:

bygningsnummer

Definisjon:

nummerering av bygninger fra Matrikkelen. Nummeret er unikt og landsdekkende.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Integer

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 9
SOSI_navn: BYGGNR

Navn:

bygningstype

Definisjon:

beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Bygningstype

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/bygning/5.0/bygningstype
SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: BYGGTYP_NBR

Navn:

bygningsstatus

Definisjon:

informasjon om bygningens status

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Bygningsstatus

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/bygning/5.0/bygningsstatus
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 2
SOSI_navn: BYGGSTAT

Navn:

kommunenummer

Definisjon:

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Kommunenummer

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: ttps://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kommunenummer-alle
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: KOMM

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Medium

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: MEDIUM

Roller

Rollenavn:

vedhengTilBygning

Definisjon:

Bygning kjenner sine vedheng

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» Bygningsvedheng

Rollenavn:

beskriverBygning

Definisjon:

bygningen kjenner hvilke beskrivede bygningsdetaljer som tilhører bygningen

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» BeskrivendeBygningsdetalj

Rollenavn:

avgrensesAvBygningsavgrensningTiltak

Definisjon:

Krav til delt flategeometri. Avgrensning av bygning ved hjelp av geometriobjekter fra tiltaksbasen.

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» BygningsavgrensningTiltak

Rollenavn:

avgrensesAvBygningsavgrensning

Definisjon:

Krav til delt flategeometri. Avgrensning av bygning med en innmålt avgrensningslinje

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» Bygningsavgrensning

Rollenavn:

avgrensesAvFiktivBygningsavgrensning

Definisjon:

Krav til delt flategeometri. Avgrensning av bygning med en fiktiv avgrensningslinje

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» FiktivBygningsavgrensning

Rollenavn:

avgrensesAvBygningsdelelinje

Definisjon:

Krav til delt flategeometri. Avgrensning av bygning ved hjelp av bygningsdelelinje

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» Bygningsdelelinje

Restriksjoner

Navn:

Dersom det finns område-geometri skal posisjon-geometrien ligge innenfor område-geometrien

Beskrivelse:

--ingen OCL, restriksjonen implementeres manuelt

Navn:

Område-geometrien skal være lik summen av geometriene til de assosierte avgrensningsobjektene

Beskrivelse:

--ingen OCL, restriksjonen implementeres manuelt

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Fellesegenskaper

Realisering av:

«ApplicationSchema» Bygg-4.5/Bygningspunkt::«featureType» Bygning


5.4.2. «featureType» AnnenBygning

Definisjon: bygning som ikke er registrert i matrikkelen

Illustrasjon av objekttype: AnnenBygning
Figur 13. Illustrasjon av objekttype AnnenBygning
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Flate

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Punkt

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Medium

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: MEDIUM

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvBygningsavgrensning

Definisjon:

Krav til delt flategeometri. Avgrensning av bygning (som ikke ligger i matrikkel) med en innmålt avgrensningslinje.

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» Bygningsavgrensning

Rollenavn:

avgrensesAvBygningsavgrensningTiltak

Definisjon:

Krav til delt flategeometri. Avgrensning av bygning (som ikke ligger i matrikkel) ved hjelp av geometriobjekter fra tiltaksbasen.

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» BygningsavgrensningTiltak

Rollenavn:

beskriverAnnenBygning

Definisjon:

AnnenBygning kjenner hvilke beskrivede bygningsdetaljer som tilhører bygningen

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» BeskrivendeBygningsdetalj

Rollenavn:

vedhengTilAnnenBygning

Definisjon:

AnnenBygning kjenner sine bygningsvedheng

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» Bygningsvedheng

Rollenavn:

avgrensesAvFiktivBygningsavgrensning

Definisjon:

Krav til delt flategeometri. Avgrensning av bygning (som ikke ligger i matrikkel) med en fiktiv avgrensningslinje

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» FiktivBygningsavgrensning

Restriksjoner

Navn:

Dersom det finnes posisjon-geometri skal dette punktet ligge innenfor område-geometrien

Beskrivelse:

--ingen OCL, restriksjonen implementeres manuelt

Navn:

Område-geometrien skal være lik summen av geometriene til de assosierte avgrensningsobjektene

Beskrivelse:

--ingen OCL, restriksjonen implementeres manuelt

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Fellesegenskaper

Realisering av:

«ApplicationSchema» Bygg-4.5/Bygningspunkt::«featureType» AnnenBygning


5.4.3. «CodeList» Bygningsstatus

Definisjon: Bygningsstatuskoder fra matrikkelen som benyttes i FKB-Bygning

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/bygning/5.0/bygningsstatus

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

2

SOSI_navn

BYGGSTAT

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/bygning/5.0/bygningsstatus


5.4.4. «CodeList» Bygningstype

Definisjon: Bygningstyper fra matrikkelen som benyttes i FKB-Bygning

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/bygning/5.0/bygningstype

SOSI_datatype

H

SOSI_lengde

3

SOSI_navn

BYGGTYP_NBR

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/bygning/5.0/bygningstype


5.4.5. «CodeList» Kommunenummer

Definisjon: nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kommunenummer-alle

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

4

SOSI_navn

KOMM

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kommunenummer-alle


5.5. Pakke: Bygningsavgrensning

Definisjon: Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsavgrensning

Diagramm: Oversiktsdiagram Bygningsavgrensning
Figur 14. Oversiktsdiagram Bygningsavgrensning
Diagramm: Realisering fra Bygg 4.5 - Bygningsavgrensning
Figur 15. Realisering fra Bygg 4.5 - Bygningsavgrensning
Diagramm: Hoveddiagram Bygningsavgrensning - Objekttyper med egenskaper
Figur 16. Hoveddiagram Bygningsavgrensning - Objekttyper med egenskaper

5.5.1. «featureType» Bygningsavgrensning (abstrakt)

Definisjon: abstrakt supertype som bærer geometrien til avgrensningslinjene. Vil aldri realiseres som en objekttype

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Subtyper:

«featureType» Grunnmur
«featureType» Takkant
«featureType» Fasadeliv

Realisering av:

«ApplicationSchema» Bygg-4.5/Bygningsavgrensning::«featureType» Bygningsavgrensning


5.5.2. «featureType» BygningsavgrensningTiltak

Definisjon: Bygningsavgrensning hentet fra FKB-Tiltak. Dataene er tatt fra plan og er ikke innmålt i terrenget.

Illustrasjon av objekttype: BygningsavgrensningTiltak
Figur 17. Illustrasjon av objekttype BygningsavgrensningTiltak
Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Medium

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: MEDIUM

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Høydereferanse

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: HREF

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KvalitetOpsjonell


5.5.3. «featureType» Bygningsdelelinje

Definisjon: linje mellom to bygninger (bygninger registrert i Matrikkelen) som står inntil hverandre Merknad: Det kan ofte være vanskelig å registrere bygningsdelelinjer nøyaktig. Usikkerhet i fastleggelsen av bygningsdelelinjen skal synliggjøres gjennom kvalitetskoding (f.eks posisjonskvalitet 81 50).

Illustrasjon av objekttype: Bygningsdelelinje
Figur 18. Illustrasjon av objekttype Bygningsdelelinje
Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Navn:

treDNivå

Definisjon:

hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan framstilles i.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» TreDNivå

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/bygning/5.0/tredniv%c3%a5
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: TRE_D_NIVÅ

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Fellesegenskaper

Realisering av:

«ApplicationSchema» Bygg-4.5/Bygningsavgrensning::«featureType» Bygningsdelelinje


5.5.4. «featureType» Fasadeliv

Definisjon: bygningens ytre avgrensing i fasaderiss

Illustrasjon av objekttype: Fasadeliv
Figur 19. Illustrasjon av objekttype Fasadeliv
Egenskaper

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Medium

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: MEDIUM

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Høydereferanse

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: HREF

Navn:

skalAvgrenseBygning

Definisjon:

angivelse av om fasadeliv skal benyttes til å danne bygningsflate. Defaultverdi er Nei, dvs. at fasadeliv kun benyttes til flateavgrensning dersom skalAvgrenseBygning = Ja.

Merknad: Fasadeliv (hele eller deler av fasaden) vil i mange tilfeller eksistere i tillegg til Takkant. Egenskapen kan da benyttes til å angi at enten takriss eller fasadelivriss skal danne Bygningsavgrensning for bygningsflaten (normalt benyttes Takkant til riss hvis begge eksisterer).

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Boolean

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: BOOLSK
SOSI_navn: SKAL_AVGR_BYGN

Arv og realiseringer

Supertype:

«featureType» Bygningsavgrensning


5.5.5. «featureType» FiktivBygningsavgrensning

Definisjon: fiktiv avgrensing av bygning Merknad: Brukes når deler av takkant, fasadeliv, grunnmur eller bygningsdelelinje er ukjent for at det skal bli mulig å danne en flate. Fiktiv bygningsavgrensing benyttes også for å lage flater for underjordiske bygninger og som fiktiv linje på takoverbygg der takoverbyggkant mangler.

Illustrasjon av objekttype: FiktivBygningsavgrensning
Figur 20. Illustrasjon av objekttype FiktivBygningsavgrensning
Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Medium

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisering av:

«ApplicationSchema» Bygg-4.5/Bygningsavgrensning::«featureType» FiktivBygningsavgrensning


5.5.6. «featureType» Grunnmur

Definisjon: bygningens ytteravgrensning langs grunnmur Merknad: Høydereferanse angis med høydereferanse. Grunnrissreferanse er ytterkant av grunnmur. Merknad: Kan benyttes for bygning under oppføring eller for bygning som er revet/nedbrent

Illustrasjon av objekttype: Grunnmur
Figur 21. Illustrasjon av objekttype Grunnmur
Egenskaper

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Medium

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: MEDIUM

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Høydereferanse

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: HREF

Arv og realiseringer

Supertype:

«featureType» Bygningsavgrensning


5.5.7. «featureType» Takkant

Definisjon: bygningens ytre takflateavgrensing Merknad: Høydereferansen er de målte punktene på taket. Merknad: Dersom deler av takkanten ikke er synlig kodes den synlige delen som takkant- og den ikke synlige som fiktiv bygningsavgrensning.

Illustrasjon av objekttype: Takkant
Figur 22. Illustrasjon av objekttype Takkant
Egenskaper

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Medium

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: MEDIUM

Navn:

treDNivå

Definisjon:

hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan framstilles i.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» TreDNivå

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/bygning/5.0/tredniv%c3%a5
SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: TRE_D_NIVÅ

Navn:

takskjegg

Definisjon:

avstanden fra veggliv til takkant målt i cm

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Integer

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: TAKSKJEGG

Arv og realiseringer

Supertype:

«featureType» Bygningsavgrensning


5.6. Pakke: BeskrivendeBygningslinjer

Definisjon: Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, BeskrivendeBygningslinjer

Diagramm: Oversiktsdiagram BeskrivendeBygningslinjer
Figur 23. Oversiktsdiagram BeskrivendeBygningslinjer
Diagramm: Realisering fra Bygg 4.5 - BeskrivendeBygningslinjer
Figur 24. Realisering fra Bygg 4.5 - BeskrivendeBygningslinjer
Diagramm: Hoveddiagram BeskrivendeBygningslinjer - objekttyper og kodelister
Figur 25. Hoveddiagram BeskrivendeBygningslinjer - objekttyper og kodelister
Diagramm: Hoveddiagram BeskrivendeBygningslinjer - Assosiasjoner
Figur 26. Hoveddiagram BeskrivendeBygningslinjer - Assosiasjoner

5.6.1. «featureType» BeskrivendeBygningsdetalj (abstrakt)

Definisjon: bygningsdetalj som ligger innenfor bygningsavgrensning, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning

Egenskaper

Navn:

treDNivå

Definisjon:

hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan framstilles i.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» TreDNivå

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/bygning/5.0/tredniv%c3%a5
SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: TRE_D_NIVÅ

5.6.2. «featureType» Arkade

Definisjon: avgrensing av en tunnel gjennom en bygning

Illustrasjon av objekttype: Arkade
Figur 27. Illustrasjon av objekttype Arkade
Egenskaper

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Høydereferanse

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: HREF

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Arv og realiseringer

Supertype:

«featureType» BeskrivendeBygningsdetalj


5.6.3. «featureType» Bygningslinje

Definisjon: linje som beskriver bygningsdetalj innenfor en takflate og som ikke kan beskrives av andre objekttyper Eksempel: Valming på tak

Illustrasjon av objekttype: Bygningslinje
Figur 28. Illustrasjon av objekttype Bygningslinje
Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Arv og realiseringer

Supertype:

«featureType» BeskrivendeBygningsdetalj


5.6.4. «featureType» Hjelpelinje3D

Definisjon: linje for å kunne danne gode 3D modeller av bygninger

Illustrasjon av objekttype: Hjelpelinje3D
Figur 29. Illustrasjon av objekttype Hjelpelinje3D
Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Arv og realiseringer

Supertype:

«featureType» BeskrivendeBygningsdetalj


5.6.5. «featureType» Hjelpepunkt3D

Definisjon: punkt for å kunne danne gode 3-D modeller av oppstikkende detaljer som for eksempel spir

Illustrasjon av objekttype: Hjelpepunkt3D
Figur 30. Illustrasjon av objekttype Hjelpepunkt3D
Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Punkt

Arv og realiseringer

Supertype:

«featureType» BeskrivendeBygningsdetalj


5.6.6. «featureType» Mønelinje

Definisjon: linje som beskriver den horisontale knekklinje på toppen av taket (høyeste topp)

Illustrasjon av objekttype: Mønelinje
Figur 31. Illustrasjon av objekttype Mønelinje
Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Arv og realiseringer

Supertype:

«featureType» BeskrivendeBygningsdetalj


5.6.7. «featureType» Portrom

Definisjon: avgrensing av en tunnel gjennom en bygning

Illustrasjon av objekttype: Portrom
Figur 32. Illustrasjon av objekttype Portrom
Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Høydereferanse

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: HREF

Arv og realiseringer

Supertype:

«featureType» BeskrivendeBygningsdetalj


5.6.8. «featureType» TakMur

Definisjon: opphøyde kanter ved takkant Merknad: Eksempel på kanter der TakMur skal benyttes er gavlvegger og brannvegger som stikker opp over takflaten

Illustrasjon av objekttype: TakMur
Figur 33. Illustrasjon av objekttype TakMur
Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Arv og realiseringer

Supertype:

«featureType» BeskrivendeBygningsdetalj


5.6.9. «featureType» Takplatå

Definisjon: innsøkk i form av laveste vannrette flate på hovedvolum på bygningskropp Eksempel: Arker som går inn i hovedtaket og "terrasse" inne i en bygård.

Illustrasjon av objekttype: Takplatå
Figur 34. Illustrasjon av objekttype Takplatå
Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Arv og realiseringer

Supertype:

«featureType» BeskrivendeBygningsdetalj


5.6.10. «featureType» TakplatåTopp

Definisjon: takkant i indre rom i bygårder der det indre rommet ikke går ned til terrengoverflaten MERKNAD: Objekttypen skal benyttes som en utfyllende linje for å beskrive bygningsvolumet. Benyttes kun der Takplatå er benyttet for å beskrive tak inne i en bygning (for eksempel en bygård).

Illustrasjon av objekttype: TakplatåTopp
Figur 35. Illustrasjon av objekttype TakplatåTopp
Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Arv og realiseringer

Supertype:

«featureType» BeskrivendeBygningsdetalj


5.6.11. «featureType» Taksprang

Definisjon: topp av takkant inne på en bygningskropp Merknad: ikke ytterkant som registreres som takkant

Illustrasjon av objekttype: Taksprang
Figur 36. Illustrasjon av objekttype Taksprang
Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Arv og realiseringer

Supertype:

«featureType» BeskrivendeBygningsdetalj


5.6.12. «featureType» TaksprangBunn

Definisjon: bunn av takkant inne på en bygningskropp Merknad: Ikke ytterkant som er takkant

Illustrasjon av objekttype: TaksprangBunn
Figur 37. Illustrasjon av objekttype TaksprangBunn
Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Arv og realiseringer

Supertype:

«featureType» BeskrivendeBygningsdetalj


5.6.13. «CodeList» TreDNivå

Definisjon: hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan framstilles i. Tilsvarer LOD i CityGML.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/bygning/5.0/tredniv%c3%a5

SOSI_datatype

H

SOSI_lengde

1

SOSI_navn

TRE_D_NIVÅ

Koder fra ekstern kodeliste kan hentes fra register: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/bygning/5.0/tredniv%c3%a5


5.7. Pakke: Bygningsvedheng

Definisjon: Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsvedheng

Diagramm: Oversiktsdiagram Bygningsvedheng
Figur 38. Oversiktsdiagram Bygningsvedheng
Diagramm: Realisering fra Bygg 4.5 - Bygningsvedheng
Figur 39. Realisering fra Bygg 4.5 - Bygningsvedheng
Diagramm: Hoveddiagram Bygningsvedheng - objekttyper
Figur 40. Hoveddiagram Bygningsvedheng - objekttyper
Diagramm: Hoveddiagram Bygningsvedheng - assosiasjoner
Figur 41. Hoveddiagram Bygningsvedheng - assosiasjoner

5.7.1. «featureType» Bygningsvedheng (abstrakt)

Definisjon: bygningsdetaljer som ligger i tilknytning til bygningen, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Subtyper:

«featureType» Låvebru
«featureType» TrappBygg
«featureType» Veranda
«featureType» VeggFrittstående
«featureType» BygningBru

Realisering av:

«ApplicationSchema» Bygg-4.5/Bygningsvedheng::«featureType» Bygningsvedheng


5.7.2. «featureType» BygningBru

Definisjon: bru tilknyttet bygning som brukes som adkomst til bygninger, og bruer mellom bygninger Merknad: Brukes på bygninger som ikke er driftsbygninger i landbruket. I det siste tilfellet brukes låvebru

Illustrasjon av objekttype: BygningBru
Figur 42. Illustrasjon av objekttype BygningBru
Arv og realiseringer

Supertype:

«featureType» Bygningsvedheng


5.7.3. «featureType» Låvebru

Definisjon: kjørerampe til et landbruksbygg Merknad: Kjørerampe i tilknytning til et industri og lagerbygg beskrives som Annet vegareal/avkjørsel og Brukonstruksjon

Illustrasjon av objekttype: Låvebru
Figur 43. Illustrasjon av objekttype Låvebru
Arv og realiseringer

Supertype:

«featureType» Bygningsvedheng


5.7.4. «featureType» TrappBygg

Definisjon: omfatter trapper som danner adkomsten til hus og trapp inntil hus

Illustrasjon av objekttype: TrappBygg
Figur 44. Illustrasjon av objekttype TrappBygg
Arv og realiseringer

Supertype:

«featureType» Bygningsvedheng


5.7.5. «featureType» Veranda

Definisjon: bygningsvedheng som omfatter veranda, terrasse, altan, balkong og lasterampe Merknad: Garasje med veranda på taket er enten en del av bygningsenheten den ligger til eller - hvis den er tildelt eget bygningsnummer - en bygning.

Illustrasjon av objekttype: Veranda
Figur 45. Illustrasjon av objekttype Veranda
Egenskaper

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Høydereferanse

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: HREF

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Medium

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: MEDIUM

Arv og realiseringer

Supertype:

«featureType» Bygningsvedheng


5.7.6. «featureType» VeggFrittstående

Definisjon: vegg oppsatt for skjerming

Illustrasjon av objekttype: VeggFrittstående
Figur 46. Illustrasjon av objekttype VeggFrittstående
Egenskaper

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

angivelse av om registreringen er utført på topp eller bunn av et element- f.eks. en skråning- mur osv.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Høydereferanse

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: HREF

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Medium

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: MEDIUM

Arv og realiseringer

Supertype:

«featureType» Bygningsvedheng

Realisering av:

«ApplicationSchema» Bygnan-4.0/MurerOgGjerder::«featureType» VeggFrittstående


5.8. Pakke: Takoverbygg

Definisjon: Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Takoverbygg

Diagramm: Oversiktsdiagram Takoverbygg
Figur 47. Oversiktsdiagram Takoverbygg
Diagramm: Realisering fra Bygg 4.5 - Takoverbygg
Figur 48. Realisering fra Bygg 4.5 - Takoverbygg
Diagramm: Hoveddiagram Takoverbygg - objekttyper
Figur 49. Hoveddiagram Takoverbygg - objekttyper
Diagramm: Hoveddiagram Takoverbygg - flateavgrensning
Figur 50. Hoveddiagram Takoverbygg - flateavgrensning

5.8.1. «featureType» Takoverbygg

Definisjon: byggverk med ingen eller få vegger, og som ikke er registrert som bygning i matrikkelen Eksempel: 'carport' eller tak over bensinpumper

Illustrasjon av objekttype: Takoverbygg
Figur 51. Illustrasjon av objekttype Takoverbygg
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Flate

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Punkt

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvTakoverbyggKant

Definisjon:

Krav til delt flategeometri. Avgrensning av takoverbygg med takoverbyggkant

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» TakoverbyggKant

Rollenavn:

avgrensesAvFiktivBygningsavgrensning

Definisjon:

Krav til delt flategeometri. Avgrensning av takoverbygg med en fiktiv avgrensningslinje

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» FiktivBygningsavgrensning

Restriksjoner

Navn:

Dersom det finnes posisjon-geometri skal dette punktet ligge innenfor område-geometrien

Beskrivelse:

--ingen OCL, restriksjonen implementeres manuelt

Navn:

Område-geometrien skal være lik summen av geometriene til de assosierte avgrensningsobjektene

Beskrivelse:

--ingen OCL, restriksjonen implementeres manuelt

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Fellesegenskaper

Realisering av:

«ApplicationSchema» Bygg-4.5/Takoverbygg::«featureType» Takoverbygg


5.8.2. «featureType» TakoverbyggKant

Definisjon: avgrensing av takoverbygg

Illustrasjon av objekttype: TakoverbyggKant
Figur 52. Illustrasjon av objekttype TakoverbyggKant
Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisering av:

«ApplicationSchema» Bygg-4.5/Takoverbygg::«featureType» TakoverbyggKant

6. Referansesystem

6.1. Romlig referansesystem

6.1.1. Omfang

6.1.2. Navn på kilden til referansesystemet:

SOSI /EPSG

6.1.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet:

Kartverket / The international Association of Oil & Gas Producers

www.kartverket.no/SOSI / https://epsg.org/

6.1.5. Koderom:

SOSI ReferansesystemKode (grunnriss) og Høydereferansesystem (høyde) / EPSG

6.1.6. Identifikasjonskode:

6.1.7. Kodeversjon

SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 5.1 / EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august 2012

Tabell 1. Liste over romlige referansesystem som benyttes i forvaltningen av FKB
Referansesystem EPSG-kode (GML/JSON-format) SOSI-kode (SOSI-format)

EUREF89 UTM32 (2d)

25832

Koordsys 22, Vert-datum ikke angitt

EUREF89 UTM33 (2d)

25833

Koordsys 23, Vert-datum ikke angitt

EUREF89 UTM35 (2d)

25835

Koordsys 25, Vert-datum ikke angitt

EUREF89 UTM32 + NN2000

5972

Koordsys 22, Vert-datum NN2000

EUREF89 UTM33 + NN2000

5973

Koordsys 23, Vert-datum NN2000

EUREF89 UTM35 + NN2000

5975

Koordsys 25, Vert-datum NN2000

Ved distribusjon kan dataene transformeres til en rekke andre referansesystemer

6.2. Temporalt referansesystem

6.2.1. Navn på temporalt referansesystem

UTC

6.2.2. Omfang

7. Kvalitet

7.1. Omfang

7.2. Beskrivelse av datakvalitet

Den dominerende datafangstmetoden for FKB-data er fotogrammetrisk registrering. For fotogrammetrisk registrering er det angitt detaljerte kvalitetskrav. Se fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Bygning 5.0.

FKB vil ofte også inneholde data fra andre datakilder, for eksempel data etablert gjennom kommunal/offentlig saksbehandling, innmelding fra publikum eller digitalisert fra ortofoto. Se kapittel 9 for en nærmere beskrivelse av datakilder ved vedlikehold av FKB-data.

Prinsippet er at fullstendighet prioriteres foran nøyaktighet og FKB-data for et område vil derfor bestå av data med varierende grad av kvalitet. Alle data er kodet med datafangstdato og posisjonskvalitet slik at det er mulig å vurdere datakvaliteten til det enkelte dataobjekt. Det vil også være mulig å aggregere denne informasjonen som finnes på objektnivå opp til en beskrivelse av kvaliteten på datainnholdet i området som helhet. Det er imidlertid vanskelig å garantere datakvaliteten for FKB innenfor et område.

8. Datafangst

8.1. Omfang

8.2. Registeringsinstruks

Fotogrammetrisk datafangst er den dominerende datafangstmetoden for FKB-Bygning 5.0. Se fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Bygning 5.0.

9. Datavedlikehold

FKB-data vedlikeholdes gjennom 3 prosesser. Det henvises til Geovekst veiledningsmateriell (kap. 10) for nærmere beskrivelse av vedlikeholdsopplegget [GEO-VEIL]

9.1. Vedlikeholdsinformasjon Kartleggingsprosjekter

9.1.1. Omfang

9.1.2. Vedlikeholdsfrekvens

Periodisk med en frekvens fra årlig til ca hvert 10. år avhengig av områdetype.

9.1.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Fotogrammetrisk ajourhold skjer for Geovekst-kommuner gjennom Geovekst kartleggingsprosjekter. Kartleggingsprosjektene spesifiseres og finansieres gjennom Geovekst og settes ut på anbud fra Kartverket. Flyfotografering og selve det fotogrammetriske ajourholdet utføres av et privat firma i tråd med fotogrammetrisk registreringsinstruks. Kartverket gjør kontroll av leveranse ved mottak og legger dataene inn i Sentral FKB.

Kommuner utenfor Geovekst gjør tilsvarende vedlikehold i egen regi og leverer data i henhold til Norge digitalt avtale.

9.2. Vedlikeholdsinformasjon Kontinuerlig ajourhold

9.2.1. Omfang

9.2.2. Vedlikeholdsfrekvens

Kontinuerlig

9.2.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Det er i regi av Geovekst inngått FDV-avtaler med de fleste kommuner. Her avtalefestes oppgaver og finansiering av et felles kontinuerlig ajourhold av FKB-dataene blant partene i avtalen. Den viktigste parten i avtalene er kommunen da mange av endringene i FKB kan fanges opp gjennom kommunal saksbehandling. Endrigene oppdateres direkte inn i Sentral FKB eller oversendes til Kartverket på filformat for de som ikke har tilgang til å oppdatere direkte.

Ved siden av kommunene er også Statens vegvesen og fylkeskommunene aktive parter i det administrative ajourholdet av FKB-data. Disse partene legger data med oppdatert situasjon direkte inn i Sentral FKB i forbindelse med ferdigstilling av utbyggingsprosjekter de har ansvar for.

Kommuner utenfor Geovekst gjør tilsvarende vedlikehold i egen regi og leverer data i henhold til Norge digitalt avtale.

9.3. Vedlikeholdsinformasjon Meldinger om feil og mangler

9.3.1. Omfang

9.3.2. Vedlikeholdsfrekvens

Kontinuerlig

9.3.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Kartverket mottar gjennom kundesenteret og tjenesten Rettikartet.no en del meldinger om feil og mangler i FKB fra publikum. Disse meldingene kan etter en vurdering mot andre datakilder bli lagt inn i FKB.

Også andre parter i Geovekst vil kunne ta imot meldinger om feil og avvik i kartet og oppdatere FKB på bakgrunn av disse meldingene.

10. Presentasjon

10.1. Omfang

10.2. Referanse til presentasjonskatalog

Presentasjonsregler for FKB-data er angitt i skjermkartografispesifikasjonen: https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/geovekst/fkb-skjermkartografi

11. Leveranse

11.1. Leveransemetode

11.1.1. Omfang

11.1.2. Leveranseformat

Tabell 2. Liste over tilgjengelige filformater for nedlasting av FKB-data fra Geonorge.no
Format Inndeling Koordinatsystem Tegnsett Språk

GML 3.2.1

Kommunevise filer

Euref89 UTM33 + lokal sone

UTF-8

nor

SOSI-format 5.0

Kommunevise filer

Euref89 UTM33 + lokal sone

UTF-8

nor

ESRI fgdb

Kommunevise filer

Euref89 UTM33 + lokal sone

UTF-8

nor

ESRI fgdb

Landsdekkende + fylkesvise filer

Euref89 UTM33

UTF-8

nor

11.1.3. Leveransemedium

Distribusjon av FKB-data vil skje gjennom Geonorge. Filbasert distribusjon vil lastes ned direkte fra server.

FKB-data vil også være tilgjengelig gjennom Kartverkets WMS-tjenester. Lista med tilgjengelige tjenester og leveranseformater kan bli utvidet.

12. Tilleggsinformasjon

Ingen angitt informasjon

13. Metadata

13.1. Omfang

13.2. Metadataspesifikasjon

Det leveres metadata i henhold til ISO-standarden 19115:2003 Geografisk informasjon.

Under https://forvaltningsinformasjon.geonorge.no/ finnes mer detaljert kommunevis informasjon om datainnholdet og forvaltningen av FKB-data.

Vedlegg A: GML-realisering

GML-realiseringen følger kravene i "Realisering i GML-format 5.0" [SOSI]. Realiseringen defineres av følgende filer:

Vedlegg B: SOSI-format-realisering

SOSI-realiseringen følger kravene i "Realisering i SOSI-format 5.0" [SOSI]. Under en utlisting av SOSI-formatrealiseringen:

Pakke: FKB-Bygning-5.0

Pakke: Bygninger

«featureType» AnnenBygning

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

område

Flate

.FLATE

[1..1]

posisjon

Punkt

.PUNKT

[0..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

beskriverAnnenBygning

«featureType» BeskrivendeBygningsdetalj

..BESKRIVERANNENBYGNING

[0..*]

vedhengTilAnnenBygning

«featureType» Bygningsvedheng

..VEDHENGTILANNENBYGNING

[0..*]

«featureType» Bygning

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

område

Flate

.FLATE

[0..1]

posisjon

Punkt

.PUNKT

[1..1]

bygningsnummer

«dataType» Integer

..BYGGNR

[1..1]

bygningstype

«CodeList» Bygningstype

..BYGGTYP_NBR

[1..1]

bygningsstatus

«CodeList» Bygningsstatus

..BYGGSTAT

[1..1]

kommunenummer

«CodeList» Kommunenummer

..KOMM

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

vedhengTilBygning

«featureType» Bygningsvedheng

..VEDHENGTILBYGNING

[0..*]

beskriverBygning

«featureType» BeskrivendeBygningsdetalj

..BESKRIVERBYGNING

[0..*]

Pakke: Bygningsavgrensning

«featureType» Bygningsavgrensning

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

«featureType» BygningsavgrensningTiltak

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

«featureType» Bygningsdelelinje

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

«featureType» Fasadeliv

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

skalAvgrenseBygning

Boolean

..SKAL_AVGR_BYGN

[1..1]

«featureType» FiktivBygningsavgrensning

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..

[1..1]

«featureType» Grunnmur

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

«featureType» Takkant

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

takskjegg

«dataType» Integer

..TAKSKJEGG

[0..1]

Pakke: BeskrivendeBygningslinjer

«featureType» BeskrivendeBygningsdetalj

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

«featureType» Arkade

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

«featureType» Bygningslinje

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

«featureType» Hjelpelinje3D

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

senterlinje

Kurve

.KURVE

[1..1]

«featureType» Hjelpepunkt3D

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

posisjon

Punkt

.PUNKT

[1..1]

«featureType» Mønelinje

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

«featureType» Portrom

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

«featureType» TakMur

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

«featureType» Takplatå

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

«featureType» TakplatåTopp

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

«featureType» Taksprang

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

«featureType» TaksprangBunn

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

Pakke: Bygningsvedheng

«featureType» Bygningsvedheng

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

«featureType» BygningBru

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

«featureType» Låvebru

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

«featureType» TrappBygg

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

«featureType» Veranda

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

«featureType» VeggFrittstående

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

Pakke: Takoverbygg

«featureType» Takoverbygg

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

område

Flate

.FLATE

[1..1]

posisjon

Punkt

.PUNKT

[0..1]

«featureType» TakoverbyggKant

Modellnavn og SOSI-formatnavn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

Kurve

.KURVE

[1..1]

Lisensvilkår

Lisens

Denne standarden er gitt ut under norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Du har lov til:

 • å kopiere og tilgjengeliggjøre

 • å endre og/eller sette sammen med andre datasett

 • å kopiere og tilgjengeliggjøre en endret eller sammensatt versjon

 • å benytte datasettet kommersielt

På følgende vilkår:

 • at du navngir lisensgiver slik lisensgiver ber om, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av datasettet

 • at du ikke bruker dataene på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreier eller uriktig fremstiller dataene

Med den forståelse:

 • at data som inneholder personopplysninger og er taushetsbelagt ikke er omfattet av denne lisensen og ikke kan viderebrukes

 • at lisensgiver fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til